สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++)

 

เข้าระบบ

 

ดาวน์โหลดคู่มือ