สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจําประเทศไทย ข้อมูลเป็นการร่วมมือกันระหว่าง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทีมงาน TH-STAT.com และกลุ่ม TCDG

 


 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สอบระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2564

สอบระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2564

  

 

คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ รองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ
วันที่ 22 ธันวาคม 2563    เวลา 13:30:36

เพิ่มเติม...

 


ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ
วันที่ 2 มีนาคม 2564    เวลา 17:03:26
คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
วันที่ 2 มีนาคม 2564    เวลา 08:23:43
การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้โพสท์ - นางสาวเนตรชนก ศรีบ้านโพน : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 14:00:46

เพิ่มเติม...

 

ขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 18:27:02
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ
วันที่ 25 ธันวาคม 2563    เวลา 16:11:44

เพิ่มเติม...

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้โพสท์ - นางสาวเนตรชนก ศรีบ้านโพน : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 12:15:50
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้โพสท์ - นางสาวเนตรชนก ศรีบ้านโพน : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 12:14:17
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้โพสท์ - นางสาวเนตรชนก ศรีบ้านโพน : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 09:03:26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์การศึกษา ( Shopping List ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ผู้โพสท์ - นางสาวเนตรชนก ศรีบ้านโพน : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
วันที่ 27 มกราคม 2564    เวลา 17:12:25

เพิ่มเติม...

 

ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือเเรงงาน
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
วันที่ 2 มีนาคม 2564    เวลา 10:26:51
พิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2563 และการมอบเกียรติบัตรเด็กดีเด่น จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2564
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 13:47:57
การพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมเชิงบวกโรงเรียนในสังกัดเเละพิจารณาคัดเลือกสื่อรณรงค์ เฝ้าระวังเเละส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 13:44:12
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ
วันที่ 8 ธันวาคม 2563    เวลา 10:17:40

เพิ่มเติม...

 

เพิ่มเติม...

 

ซ้อมความเข้าใจกรณีเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลเอกชน
ผู้โพสท์ - นางสาวเนตรชนก ศรีบ้านโพน : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 14:23:46
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจัดจ้างประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ว.116
ผู้โพสท์ - นางสาวเนตรชนก ศรีบ้านโพน : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 11:12:59

เพิ่มเติม...

 

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้โพสท์ - นางสาวปภาดา คุณพรม : กลุ่มนโยบายและแผน
วันที่ 3 มีนาคม 2564    เวลา 17:05:23
สรุปประเด็นการประชุมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 8/2564
ผู้โพสท์ - นางสาวปภาดา คุณพรม : กลุ่มนโยบายและแผน
วันที่ 3 มีนาคม 2564    เวลา 16:51:58

เพิ่มเติม...

 

แจ้งขยายเวลายื่นแบบฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม ฝ่านอินเทอร์เน็ต
ผู้โพสท์ - นายกวี เมืองมุงคุณ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 16:02:27
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ผ่านระบบทางไกล Video Conference ครั้งที่ 6/2564 ประจำวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้โพสท์ - นายกวี เมืองมุงคุณ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 11:25:49
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ผ่านระบบทางไกล Video Conference ครั้งที่ 5/2564 ประจำวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้โพสท์ - นายกวี เมืองมุงคุณ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 10:58:00

เพิ่มเติม...

 

การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563
ผู้โพสท์ - นางอุษณีษ์ ราชพิลา : กลุ่มอำนวยการ
วันที่ 2 ธันวาคม 2562    เวลา 13:46:31
วารสารการนิเทศโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 23
ผู้โพสท์ - นางอุษณีษ์ ราชพิลา : กลุ่มอำนวยการ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562    เวลา 14:22:03

เพิ่มเติม...

 

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564
ผู้โพสท์ - นางกนกกร ทองทิพย์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
วันที่ 22 ธันวาคม 2563    เวลา 13:06:11
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่2 รุ่นที่ 4
ผู้โพสท์ - นายกวี เมืองมุงคุณ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563    เวลา 12:39:34
ทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563
ผู้โพสท์ - นายกวี เมืองมุงคุณ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563    เวลา 11:17:38

เพิ่มเติม...

 

การติดตั้งและใช้โปรแกรม ZOOM Cloud Meeting
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ
วันที่ 27 มกราคม 2564    เวลา 14:45:05
ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดระบบ P-School Checking Program พร้อมคู่มือการติดตั้ง
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ
วันที่ 23 มกราคม 2563    เวลา 14:01:32
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Everyone Can Create
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ
วันที่ 10 เมษายน 2562    เวลา 09:47:56

เพิ่มเติม...

 

การรายงานข้อมูลเข้ารับการอบรมพัฒนาฯ ผลงาน และ รางวัลที่สถานศึกษาได้รับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้โพสท์ - นางสาวพรวิภา หาญมนตรี : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563    เวลา 15:59:29
การรับสมัครบุคคล หน่วยงาน และโครงการเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 17:06:42

เพิ่มเติม...

 

การจัดส่งรายงานการเงินสถานศึกษา
ผู้โพสท์ - นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน : หน่วยตรวจสอบภายใน
วันที่ 14 ตุลาคม 2563    เวลา 15:35:48
แจ้งเลื่อนปฏิทินการตรวจสอบ สถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงปม.2564
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : หน่วยตรวจสอบภายใน
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 09:29:43
แจ้งปฏิทินการตรวจสอบสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้โพสท์ - นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน : หน่วยตรวจสอบภายใน
วันที่ 30 ธันวาคม 2563    เวลา 11:47:45

เพิ่มเติม...

 

สัญญาทางปกครอง
ผู้โพสท์ - นายสิปปเดช ศรีลาวงษ์ : กลุ่มกฏหมายและคดี
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 15:38:05
สัญญารับทุน
ผู้โพสท์ - นายสิปปเดช ศรีลาวงษ์ : กลุ่มกฏหมายและคดี
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 15:11:22
วินัยข้าราชการกรณียักยอก
ผู้โพสท์ - นายสิปปเดช ศรีลาวงษ์ : กลุ่มกฏหมายและคดี
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563    เวลา 12:09:01

เพิ่มเติม...

 

ประกาศโรงเรียนแวงพิทยาคม ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ปลาย
ผู้โพสท์ - นางสาวมลิฉัตร อ่อนจงไกร : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562    เวลา 13:34:46
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (คนหาย)
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : กลุ่มอำนวยการ
วันที่ 20 มิถุนายน 2562    เวลา 09:56:12

เพิ่มเติม...

 

 

 

 

 

 


 

สพม.สน. ได้รับรางวัล 2020 PLC Regional Award จากคุรุสภา
ผู้โพสท์ - Dr.ไพบูรณ์ เกตวงษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 22:18:54
R-PAR Model โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
ผู้โพสท์ - Dr.ไพบูรณ์ เกตวงษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 08:35:34

เพิ่มเติม...

 


สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2021 All rights reserved.