ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

หน้าเพจ

เรื่อง
ข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 10:49:52

  ... >> อ่านต่อ

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต_page
ผู้โพสท์ - นายก้องภคพงศ์ วงประเสริฐศิริ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 14 กรกฎาคม 2563    เวลา 22:55:54

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน     - การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA <<Click>>    - มาตรการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส <<Click>> การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน <<Click>>   ... >> อ่านต่อ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563
ผู้โพสท์ - นายก้องภคพงศ์ วงประเสริฐศิริ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 14 กรกฎาคม 2563    เวลา 22:24:50

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2563  >>>CLICK<<< รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน >>>CLICK<<< รายงานผลการดำนเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 >>>CLICK<<<   ... >> อ่านต่อ

เจตจำนงสุจริต
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 14 กรกฎาคม 2563    เวลา 21:41:34

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (ภาษาไทย)   เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (ภาษาอังกฤษ)   เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (ภาษาจีน)   ... >> อ่านต่อ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2563
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 14 กรกฎาคม 2563    เวลา 19:58:29

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563    - รายละเอียด >>>CLICK<<<   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล    - การดำเนินการตามนโยบาย >>>CLICK<<<       หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล >>>CLICK<<<   รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี    - ปีงบประมาณ 2562  >>>CLI  ... >> อ่านต่อ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ผู้โพสท์ - นายก้องภคพงศ์ วงประเสริฐศิริ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 14 กรกฎาคม 2563    เวลา 19:49:30

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ    ... >> อ่านต่อ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2563
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 14 กรกฎาคม 2563    เวลา 19:16:37

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2563    - รายละเอียด >>>CLICK<<<   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2563    - รายละเอียด >>>CLICK<<<   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562    - ปีงบประมาณ 2562  >>>CLICK<<<    ... >> อ่านต่อ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 14 กรกฎาคม 2563    เวลา 18:59:05

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563    - รายละเอียด >>>CLICK<<<   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน       - รายละเอียด >>>CLICK<<<   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี    - ปีงบประมาณ 2562 >>>CLICK<<<   ... >> อ่านต่อ

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 14 กรกฎาคม 2563    เวลา 18:02:00

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน    - รายละเอียดคลิก  >>>CLICK<<<   ... >> อ่านต่อ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 20 มีนาคม 2563    เวลา 09:43:07

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563    - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด >>>CLICK<<<   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน    - รอบที่ 1 เดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 รายละเอียด >>>CLICK<<<   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี    - ปีงบประมาณ 2562 >>>CLICK<<<    ... >> อ่านต่อ

แหล่งเรียนรู้ KM SPM23
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 16 สิงหาคม 2562    เวลา 10:16:39

   ... >> อ่านต่อ

BIG DATA
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 15 กรกฎาคม 2562    เวลา 15:17:40

ข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา BIG DATA SPM23       ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ข้อมูลของนักเรียน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลอาคาร ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลพื้นฐานด้านคุณภาพการศึกษา   ... >> อ่านต่อ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 8 กรกฎาคม 2562    เวลา 13:52:16

- กิจกรรมการรับนักเรียน พัฒนาทักษะอาชีพ ร่วมกับจังหวัดสกลนคร รายละเอียด >>>CLICK<<<   ... >> อ่านต่อ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 5 กรกฎาคม 2562    เวลา 16:57:29

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2562    - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด >>>CLICK<<<   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส ปีงบประมาณ 2562     - ไตรมาสที่ 1 >>>CLICK<<<     - ไตรมาสที่ 2 >>>CLICK<<<     - ไตรมาสที่ 3 >>>CLICK<<<     - ไตรมาสที่ 4 >>>CLICK<<<   รายงานผลการ  ... >> อ่านต่อ

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 5 กรกฎาคม 2562    เวลา 15:41:27

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี     - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562 >>>CLICK<<<    - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 >>>CLICK<<<   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต    - เอกสารการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต >>>CLICK<<<    - หน่วยตรวจสอบภายใน >>>CLICK<<<  ... >> อ่านต่อ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2562
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 29 มิถุนายน 2562    เวลา 16:24:32

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล    - รายละเอียด >>>CLICK<<<   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล    - การดำเนินการตามนโยบาย >>>CLICK<<< โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    - การดำเนินการตามนโยบาย >>>CLICK<<< โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล >>>CLICK<<<     ... >> อ่านต่อ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2562
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 29 มิถุนายน 2562    เวลา 16:09:11

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด >>>CLICK<<< สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2562 เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน พฤษภาคม 2562 >>>CLICK<<< รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ปีงบประมาณ 2562  >>>CLICK<<< ปีงบประมาณ 2561  >>>CLICK<<<    ... >> อ่านต่อ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 29 มิถุนายน 2562    เวลา 16:04:18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 รายละเอียด >>>CLICK<<< รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส ปี 2562 ไตรมาสที่ 1 >>>CLICK<<< ไตรมาสที่ 2 >>>CLICK<<< ไตรมาสที่ 3 >>>CLICK<<< ไตรมาสที่ 4 >>>CLICK<<< รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ปีงบประมาณ 2562 >>>CLICK<<< ปีงบประมาณ 2561 >>>CLICK<<<  ... >> อ่านต่อ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 29 มิถุนายน 2562    เวลา 11:10:52

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ... >> อ่านต่อ

กฎหมายการศึกษา
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 29 มิถุนายน 2562    เวลา 11:05:25

พรบ.การศึกษา พ.ศ. 2452  >>>CLICK<<< พรบ.บริหารราชการ ศธ. 2546  >>>CLICK<<< ระเบียบกระทรวง การจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550  >>>CLICK<<< ระเบียบกระทรวง การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553  >>>CLICK<<< การส่งเสริม สนับสนุน ไปศึกษา ดูงาน อบรม  >>>CLICK<<< ซักซ้อมแนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศ (เติ่มเติม)  >>>CLICK<&  ... >> อ่านต่อ

กฎหมายการเงิน
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 29 มิถุนายน 2562    เวลา 11:04:01

(1)วินัยการเงินการคลัง2561 >>>CLICK<<< (2)ระเบียบกระทรวงการคลงว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังฯ 2562 >>>CLICK<<< (3)พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ2560 >>>CLICK<<< (4)พรบ.สวัสดิการการศึกษาบุตร 2562 >>>CLICK<<< (5)พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2560 >>>CLICK<<< (6)พรบ.เดินทางไปราชการ 54 >>>CLICK<<< (7)ระเบียบบริหารงานงบประมาณ ปี 2553 >>>CLICK<<< (8)ประเภทอัตราการศึกษาบุตร  ... >> อ่านต่อ

โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ดันมีแก้ว : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 18 มิถุนายน 2562    เวลา 18:05:41

  ... >> อ่านต่อ

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 18 มิถุนายน 2562    เวลา 14:40:33

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562     - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด >>>CLICK<<<   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 - 2  >>>CLICK<<< ไตรมาสที่ 3  ไตรมาสที่ 4   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ปีงบประมาณ 2562 >>>CLICK<<< ปีงบประมาณ 2561 >>>CLICK<<<  ... >> อ่านต่อ

ผู้บริหาร
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 18 มิถุนายน 2562    เวลา 12:30:16

  ดร. ปราโมทย์  ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร หน้าที่ความรับผิดชอบ กลุ่มกฎหมายและคดี    และหน่วยตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ 081-3803619   ---------------------------------------------------   --------------------------------------------------- นางจริยา  ปารีพันธ์   นายศิริพงษ์ พาดี   ... >> อ่านต่อ

เอกสารประกอบการอบรม
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 11 พฤษภาคม 2562    เวลา 13:49:30

เอกสารประกอบการอบรม   >> เอกสารประกอบการซักซ้อมและทดสอบระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)  วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 >>>CLICK<<< >> เอกสารประกอบการอบรม DMC 2562 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 >>>CLICK<<< >> เอกสารประกอบการอบรม ITA วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 >>>CLICK<<<   ... >> อ่านต่อ

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 10 พฤษภาคม 2562    เวลา 15:34:53

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้   1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ  ... >> อ่านต่อ

ติดต่อเรา
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 30 มีนาคม 2562    เวลา 22:29:10

​​​​​​สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ถนนไอทียู ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042- 728118 ต่อ   101   กลุ่มบริหารงานบุคคล 109   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา     กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 111   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 105   กลุ่มนโยบายและแผน 115   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 107   ... >> อ่านต่อ

คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 09:48:24

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์     -  คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงานการเงิน >>>CLICK<<<     -  คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (สพฐ.) >>>CLICK<<<     -  กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ >>>CLICK<<<   กลุ่มบริหารงานบุคคล     - คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล >>>CLICK<<<     - คู่มือการทำบัตร >>>CLICK<<  ... >> อ่านต่อ

สถิติการให้บริการประจำปี
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 09:46:27

ปีงบประมาณ 2563     - สถิติการให้บริการข้อมูลเชิงสถิติกลุ่มกฎหมายและคดี >>>CLICK<<<      - สถิติการให้บริการข้อมูลเชิงสถิติกลุ่มบริหารงานบุคคล1 >>>CLICK<<<     - สถิติการให้บริการข้อมูลเชิงสถิติกลุ่มบริหารงานบุคคล2 >>>CLICK<<<     - สถิติการให้บริการข้อมูลเชิงสถิติกลุ่มแผน >>>CLICK<<<     - สถิติการให้บริการข้อมูลเชิงสถิติกลุ่มส่งเสริม >>>CLICK&  ... >> อ่านต่อ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 09:44:49

  1............ 2........... 3............   ... >> อ่านต่อ

บุคลากรกลุ่มกฎหมายและคดี
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 15:39:48

นายบุญชู  ใยวังหน้า ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี(นิติกรชำนาญการ)      นายสิปปเดช ศรีลาวงษ์ นิติกรชำนาญการ   ... >> อ่านต่อ

บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 15:36:18

นางศุพิชญ์ชาญ์ พองพรหม ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา           ... >> อ่านต่อ

บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 15:29:30

  นางเอื้อมพร  บัวดี ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา(ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ)      นางวัชราภรณ์  อินธิปีก นางประพิณพักตร์  ธุระนนท์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ      นายสุรพร  พงษ์สุวรรณ   ... >> อ่านต่อ

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 15:24:24

นางสาวทิพย์อักษร  ใจอ่อน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน(นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ)     นางสุภาวดี  กลิ่นช้าง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฎิบัติการ   ... >> อ่านต่อ

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 15:16:56

นางมณีรัตน์  พั่วโพธิ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา(นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ)    นางกนกกร  ทองทิพย์ นางกันยกร  แก้วคำแสน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ      นางสาวพนารัตน์  ทิพย์เสนา นายวรวิทย์ ดันมีแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการศ  ... >> อ่านต่อ

บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 15:09:37

  นางกล่อมจิต  กาญจนโกมล   ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ)         นางณัฐจิตกานต์  วงษ์สิริภัค นางสาวกัลยารัตน์  แก้วเก็บคำ   ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบ้ติการ           ... >> อ่านต่อ

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 15:01:46

  นางสุพรรณี  ศรีทอง   ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ)          นางจารุวรรณ  ศรีอาจ เดชราช นางลักษณาวดี  บุญพบ   ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ           ... >> อ่านต่อ

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 14:59:40

นางสาวชลธิชา  กระแสศิล ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                                          ... >> อ่านต่อ

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 14:48:23

นางสมบูรณ์  บุญสุระ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล(นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ)      นางอัมพร เฉลิมชาติ นางนัยเนตร สมบูรณ์คุณากร ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ     นางสาวพรวิภา หาญมนตรี นายก้องภคพงศ์ วงประเสริฐศิริ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ตำ  ... >> อ่านต่อ

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 16:00:38

นางวาสนา พิพัฒน์ผดุงสิน ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ)      นางสาวจิรัชยา มนต์คาถา นางอุษณีย์ ราชพิลา   ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน           นายกวี เมืองมุงคุณ นางสาวภัทรธนิฐ  ผานะวงค์   ... >> อ่านต่อ

กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์
ผู้โพสท์ - นายชัยมงคล ขำคม : ผู้สร้างระบบ : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 01:53:54

ยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคง      ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อย ภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน      ยุทธศาสตร์ที่ 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัย และพัฒนา  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมส  ... >> อ่านต่อ

เป้าประสงค์
ผู้โพสท์ - นายชัยมงคล ขำคม : ผู้สร้างระบบ : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 01:53:25

     เพื่อให้การจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 23 มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย จึงกำหนดเป้าประสงค์ ดังนี้ 1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ปลอดสิ่งเสพติด สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม อย่างมีความสุข 2. ครูมีหลักสูตรชั้นเรียนและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ตรงตามศักยภาพของผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีคุณภาพและได้รับการพั  ... >> อ่านต่อ

พันธกิจ สพม.23
ผู้โพสท์ - นายชัยมงคล ขำคม : ผู้สร้างระบบ : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 01:51:35

  1. ส่งเสริม พัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำหลักสูตร และจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกกลุ่ม เป้าหมายสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย   2. ส่งเสริม พัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนการวิเคราะห์ วิจัย แก้ปัญหา มีวิจารณญาณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   ... >> อ่านต่อ

วิสัยทัศน์ สพม.23
ผู้โพสท์ - นายชัยมงคล ขำคม : ผู้สร้างระบบ : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 01:50:18

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23   เป็นองค์กรจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  ครูและบุคลากรปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพเน้นระบบการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพภายใต้การมีส่วนร่วมและการเชื่อมโยง ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ... >> อ่านต่อ

ประวัติความเป็นมา สพม.23
ผู้โพสท์ - นายชัยมงคล ขำคม : ผู้สร้างระบบ : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 01:23:27

      ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษา และได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553  สืบเนื่องจากที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง ศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 กำหนดให้มีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 37 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   ... >> อ่านต่อ

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2021 All rights reserved.