ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน


นางทิพย์อักษร  สิงหกรรม
ตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน(นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ)
 
นางสาวนวัชยา  สมบัติ
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ