ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน


นางสาวทิพย์อักษร  ใจอ่อน
ตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน(นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ)
 
นางสาวนวัชยา  สมบัติ
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ