ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

บุคลากรกลุ่มกฎหมายและคดี


นายบุญชู  ใยวังหน้า
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี(นิติกรชำนาญการ)