ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


 


นายทองปาน  ศรีอักเศษ
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา(ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ) 
   
นางเอื้อมพร  บัวดี นางวัชราภรณ์  อินธิปีก
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
   
นางประทินทิพย์  พรไชยยา นางประพิณพักตร์  ธุระนนท์
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
   
นายสุรพร  พงษ์สุวรรณ นางปุญชรัสมิ์  ภวิลพีโชบลกุล
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
   
นางศรีสุมา  จันทร์พรม นายไพบูรณ์  เกตวงษา
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
   
นางสุภารัตน์  อัฐประจง นางสาวดวงธิดา ทุมกิจจะ
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
   
นางสาวรัชดาพร สดใส นางสาวเปรมวดี จักษุมาตย์
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
   
 
นางสาวภัทรธนิฐ  ผานะวงค์  
พนักงานพิมพ์ดีด