ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


 


นายทองปาน  ศรีอักเศษ
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา(ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ) 
   
นางเอื้อมพร  บัวดี นางวัชราภรณ์  อินธิปีก
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
   
นางประทินทิพย์  พรไชยยา นางประพิณพักตร์  ธุระนนท์
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
   
นายสุรพร  พงษ์สุวรรณ นางปุญชรัสมิ์  ภวิลพีโชบลกุล
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
   
นางศรีสุมา  จันทร์พรม นายไพบูรณ์  เกตวงษา
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
   
นางสุภารัตน์  อัฐประจง นางสาวเปรมวดี  จักษุมาตย์
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
   
นางสาวดวงธิดา  ทุมกิจจะ นางสาวรัชดาพร  สดใส
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
   
 
นางสาวภัทรธนิฐ  ผานะวงค์  
ตำแหน่งเจ้าเจ้าหน้าที่ธุรการ