ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ


 

นางวาสนา  พิพัฒน์ผดุงสิน
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ) 
 
นายวฒซพรรค  บรรลือ นางสาวชลธิชา  กระแสศิล
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
   
นางสาวจิรัชยา  มนต์คาถา นายวรวิทย์  ดันมีแก้ว
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
   
นายภานุวิชญ์  หาดทวายกาญจน์ นางสาวจุฑาทิพย์  ฝ่ายเทศ
พนักงานพิมพ์ดีด  พนักงานพิมพ์ดีด 
   
นางนันทนา  อ่อนก้อน นางพิศมัย  นาโสก
แม่บ้าน  แม่บ้าน 
   
นายสมจิตร  นามวงค์ชัย ศักดิ์ชัย  แสนหูม
นักการภารโรง  พนักงานขับรถ 
   
 
นายธนโชติ  ศรีกุล  
พนักงานขับรถ