ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ


 


นางวาสนา พิพัฒน์ผดุงสิน
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ) 
 
นางสาวจิรัชยา มนต์คาถา นางอุษณีย์ ราชพิลา
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   
นายกวี เมืองมุงคุณ นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
   
นางสาวจุฑาทิพย์ ฝ่ายเทศ นายธนโชติ ศรีกุล
พนักงานพิมพ์ดีด พนักงานพิมพ์ดีด 
   
นางนันทนา  อ่อนก้อน นางพิศมัย  นาโสก
แม่บ้าน  แม่บ้าน 
   
นางสาวยะวะรา เมามีจันทร์ นายศักดิ์ชัย  แสนหูม
แม่บ้าน พนักงานขับรถ 
   
นายสมจิตร นามวงค์ชัย นายยุทธพิชัย หอมใส
นักการภารโรง ยามรักษาความปลอดภัย