ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ


 

นางวาสนา  พิพัฒน์ผดุงสิน
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ) 
 
นายวฒซพรรค  บรรลือ นางสาวจิรัชยา  มนต์คาถา
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
   
นายวรวิทย์  ดันมีแก้ว นายภานุวิชญ์  หาดทวายกาญจน์
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  พนักงานพิมพ์ดีด 
   
นางสาวจุฑาทิพย์  ฝ่ายเทศ นางนันทนา  อ่อนก้อน
พนักงานพิมพ์ดีด  แม่บ้าน 
   
นางพิศมัย  นาโสก นายสมจิตร  นามวงค์ชัย
แม่บ้าน  นักการภารโรง 
   
   
ศักดิ์ชัย  แสนหูม นายธนโชติ  ศรีกุล
พนักงานขับรถ  พนักงานขับรถ 
   
   
นายสุพิศ  มุลน้อยสุ  
ยาม