ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ


นางสาวชลธิชา  กระแสศิล
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร