ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ


นางสาวชลธิชา  กระแสศิล
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                                                                      
นางจารุวรรณ  ศรีอาจ เดชราช นายกฤษณะ  สิทธิสาท
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(ปฏิบัติหน้าที่ช่วยกลุ่มงาน) (ปฏิบัติหน้าที่ช่วยกลุ่มงาน)