ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


นางมณีรัตน์  พั่วโพธิ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา(นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ) 
 
นางกนกกร  ทองทิพย์ นางกันยกร  แก้วคำแสน
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
   
นางสาวพรวิภา  หาญมนตรี นางสาวสุรีรัตน์  สุธงษา
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
   
 
นายกวี  เมืองมุงคุณ  
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ