ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


นางมณีรัตน์  พั่วโพธิ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา(นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ) 
 
นางกนกกร  ทองทิพย์ นางกันยกร  แก้วคำแสน
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
   
นายวรวิทย์ ดันมีแก้ว นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา