ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


 
นางกล่อมจิต  กาญจนโกมล  
ตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ)  
   
 
นางณัฐจิตกานต์  วงษ์สิริภัค นางสาวกัลยารัตน์  แก้วเก็บคำ  
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบ้ติการ  
     
 
นางสุพิชฌาย์  สุริยันต์ นางสาวมลิฉัตร  อ่อนจงไกร  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  
     
 
นางสาวเนตรชนก  ศรีบ้านโพน นางสาวธิดารัตน์  สุขใจ  
ลูกจ้าง พนักงานพิมพ์ดีด