ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


 
นางกล่อมจิต  กาญจนโกมล  
ตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ)  
   
 
นางณัฐจิตกานต์  วงษ์สิริภัค นางสาวกัลยารัตน์  แก้วเก็บคำ  
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบ้ติการ  
     
   
นางสาวรติมา ชาติสุข    
ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    
     
 
นางสุพิชฌาย์  สุริยันต์ นางสาวธิดารัตน์ สุขใจ  
นักวิชาการการเงินและบัญชี นักวิชาการการเงินและบัญชี  
     
 
นางสาวมลิฉัตร อ่อนจงไกร นางสาวเนตรชนก ศรีบ้านโพน  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ธุรการ