ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


นางกล่อมจิต  กาญจนโกมล
ตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ)
 
 
นางณัฐจิตกานต์  วงษ์สิริภัค นางสุธาพร  แก้วมณี
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
   
 
นางสาวกัลยารัตน์  แก้วเก็บคำ นางสุพิชฌาย์  สุริยันต์
นักวิชาการพัสดุปฏิบ้ติการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
   
นางสาวมลิฉัตร  อ่อนจงไกร นางสาวธิดารัตน์  สุขใจ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี พนักงานพิมพ์ดีด