ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


นางศุพิชญ์ชาญ์ พองพรหม
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
นางสาวพรวิภา หาญมนตรี
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ