ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


นางจีรวรรณ  ราชพิลา
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
นายเอกพล  พรหมโคตร
พนักงานพิมพ์ดีด