ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล


นางจีรวรรณ  ราชพิลา
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล(นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ) 
   
นางสมบูรณ์  บุญสุระ นางอัมพร เฉลิมชาติ
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
   
นายอเนก ปัญเศษ นางนัยเนตร สมบูรณ์คุณากร
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
   
นายก้องภคพงศ์ วงประเสริฐศิริ นางสาวพัชราภรณ์  ประเทพา
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   
นายกฤษณะ สิทธิสาท นายเอกพล พรหมโคตร
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พนักงานพิมพ์ดีด