ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล


นางวยุภา  ศิรินทร์วงศ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล(นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ) 
   
นางสมบูรณ์  บุญสุระ นางศุพิชญ์ชาญ์  พองพรหม
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
   
นางอัมพร  เฉลิมชาติ นายอเนก  ปัญเศษ
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
   
นางนัยเนตร  สมบูรณ์คุณากร นางสาวพัชราภรณ์  ประเทพา
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   
 
นางสาวภัทรธนิฐ  ผานะวงค์  
ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด