ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล


นางจีรวรรณ  ราชพิลา
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล(นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ) 
   
นางสมบูรณ์  บุญสุระ นางศุพิชญ์ชาญ์  พองพรหม
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
   
นางอัมพร  เฉลิมชาติ นายอเนก  ปัญเศษ
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
   
นางนัยเนตร  สมบูรณ์คุณากร นายก้องภคพงษ์  วงประเสริฐศิริ
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
   
นายกฤษณะ  สิทธิสาท นางสาวพัชราภรณ์  ประเทพา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน