ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน


นางสุกัญญา  สุทธิอาจ
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ) 
 
นางสุพรรณี  ศรีทอง นางจารุวรรณ  ศรีอาจ เดชราช
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
   
นางลักษณาวดี  บุญพบ นายกฤษณะ  สิทธิสาท
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน