ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน


 
นางสุพรรณี  ศรีทอง  
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ)   
   
 
นางจารุวรรณ  ศรีอาจ เดชราช นางลักษณาวดี  บุญพบ  
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
     
 
นางสาวสุรีรัตน์ สุธงษา นางสาวปภาดา คุณพรม  
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน