ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน


 
นางสุพรรณี  ศรีทอง  
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ)   
   
 
นางจารุวรรณ  ศรีอาจ เดชราช นางลักษณาวดี  บุญพบ  
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   
     
   
นางสาวภัทรธนิฐ  ผานะวงค์    
เจ้าหน้าที่ธุรการ