ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ผู้บริหาร


 
ดร. ปราโมทย์  ภูมิพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
หน้าที่ความรับผิดชอบ
กลุ่มกฎหมายและคดี    และหน่วยตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ 081-3803619
 
นางจริยา  ปารีพันธ์ นายศิริพงษ์ พาดี ดร. วิชาญ  เกษเพชร
รอง ผอ.สพม.เขต 23 รอง ผอ.สพม.เขต 23 รรอง ผอ.สพม.เขต 23
โทรศัพท์ 087-8679714 โทรศัพท์ 095-6684968, 098-4752626 โทรศัพท์ 061-2653958
     
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. กำกับ ควบคุม ดูแล ภารกิจงาน  1. กำกับ ควบคุม ดูแล ภารกิจงาน  1. กำกับ ควบคุม ดูแล ภารกิจงาน
      1.1 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา    
     1.1 กลุ่มบริหารงานบุคคล           1.1 กลุ่มอำนวยการ
      1.2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา       1.2 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา           1.2 กลุ่มนโยบายและแผน
      1.3 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ               1.3 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 คนที่ 1 2. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 คนที่ 2  2. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 คนที่ 3