ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ผู้บริหาร


 
ดร. ปราโมทย์  ภูมิพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
หน้าที่ความรับผิดชอบ
กลุ่มกฎหมายและคดี    และหน่วยตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ 081-3803619
 
-------------------------------------------------------
  -------------------------------------------------------
นางจริยา  ปารีพันธ์   นายศิริพงษ์ พาดี
รอง ผอ.สพม.เขต 23   รอง ผอ.สพม.เขต 23
โทรศัพท์ 087-8679714   โทรศัพท์ 095-6684968, 098-4752626
หน้าที่ความรับผิดชอบ   หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. กำกับ ควบคุม ดูแล ภารกิจงาน    1. กำกับ ควบคุม ดูแล ภารกิจงาน
      1.1 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล           1.1 กลุ่มบริหารงานบุคคล     
2. รักษาราชการแทน ผอ.สพม.เขต 23 คนที่ 1        1.2 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     
         2. รักษาราชการแทน ผอ.สพม.เขต 23 คนที่ 2   
     
-------------------------------------------------------   -------------------------------------------------------
 
ดร. วิชาญ  เกษเพชร   นายชลาวุธ  สามาอาพัฒน์
รอง ผอ.สพม.เขต 23   รอง ผอ.สพม.เขต 23
โทรศัพท์ 061-2653958   โทรศัพท์ 091-8655939
หน้าที่ความรับผิดชอบ   หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. กำกับ ควบคุม ดูแล ภารกิจงาน   1. กำกับ ควบคุม ดูแล ภารกิจงาน
     1.1 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา       1.1 กลุ่มอำนวยการ
     1.2 กลุ่มนโยบายและแผน       1.2 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
2. รักษาราชการแทน ผอ.สพม.เขต 23 คนที่ 3         1.3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ
    2. รักษาราชการแทน ผอ.สพม.เขต 23 คนที่ คนที่ 4