ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ผู้บริหาร


 
ดร. ปราโมทย์  ภูมิพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
 
 
นางจริยา  ปารีพันธ์ นายศิริพงษ์ พาดี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. กำกับ ควบคุม ดูแล ภารกิจงาน  1. กำกับ ควบคุม ดูแล ภารกิจงาน
    กลุ่มอำนวยการ      กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์      กลุ่มนโยบายและแผน
    กลุ่มบริหารงานบุคคล      กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
    กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา      และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
2. สหวิทยาเขตสกลราช  สหวิทยาเขตพระธาตุดุม  2. สหวิทยาเขตลุ่มน้ำอูน  สหวิทยาเขตสว่างศึกษา
    สหวิทยาเขตพระธาตุนารายณ์เจงเวง สหวิทยาเขตดำรงธรรม     สหวิทยาเขตไตรมิตร  สหวิทยาเขตอากาศเบญจรักษ์
3. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    มัธยมศึกษา เขต 23 คนที่ 1
3. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    มัธยมศึกษา เขต 23 คนที่ 2