ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ผู้บริหาร


 
ดร. ปราโมทย์  ภูมิพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
หน้าที่ความรับผิดชอบ
กลุ่มกฎหมายและคดี    และหน่วยตรวจสอบภายใน
 
นางจริยา  ปารีพันธ์ นายศิริพงษ์ พาดี ดร. วิชาญ  เกษเพชร
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. กำกับ ควบคุม ดูแล ภารกิจงาน  1. กำกับ ควบคุม ดูแล ภารกิจงาน  1. กำกับ ควบคุม ดูแล ภารกิจงาน
      1.1 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา    
     1.1 กลุ่มบริหารงานบุคคล           1.1 กลุ่มอำนวยการ
      1.2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา       1.2 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา           1.2 กลุ่มนโยบายและแผน
      1.3 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ               1.3 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 คนที่ 1 2. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 คนที่ 2  2. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 คนที่ 3