ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ติดต่อเรา


​​​​​​สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนไอทียู ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042- 728118 ต่อ  
101   กลุ่มบริหารงานบุคคล 109   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
    กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 111   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
105   กลุ่มนโยบายและแผน 115   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
107   กลุ่มอำนวยการ 116   หน่วยตรวจสอบภายใน 
    กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ     
โทรสาร 042-728119 E-mail : mattayomsakon@gmail.com