ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต_page


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

   - การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA <<Click>>
   - มาตรการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส <<Click>>


การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน <<Click>>