ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

เอกสารประกอบการอบรม


เอกสารประกอบการอบรม
 

>> เอกสารประกอบการซักซ้อมและทดสอบระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 
>>>CLICK<<<


>> เอกสารประกอบการอบรม DMC 2562 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 >>>CLICK<<<

>> เอกสารประกอบการอบรม ITA วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 >>>CLICK<<<