ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


- กิจกรรมส่งเสริมงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร เรื่องสถานศึกษาปลอดภัย กิจกรรมส่งเสริมงานกีฬาและนันทนาการ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด รายละเอียด >>>CLICK<<<