ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 

   - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562 >>>CLICK<<<
 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

   - หน่วยตรวจสอบภายใน >>>CLICK<<<