ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

วิสัยทัศน์ สพม.23


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
  เป็นองค์กรจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
ครูและบุคลากรปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพเน้นระบบการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพภายใต้การมีส่วนร่วมและการเชื่อมโยง
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง