ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย”


ด้วย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อจะได้นำเทคนิควิธีการ ไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิชาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ประกอบการด้านการเกษตร และประชาชนที่สนใจ โดยจะจัดอบรม จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 2 วัน ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 15 อาคารบริการศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น  มาลากุล เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวนคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมค่าที่พัก โดยผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันละเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
https://drive.google.com/open?id=1jgRRu4brG4K2EnothG5qLrq7735oxjl1

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 19 กรกฎาคม 2562    เวลา 13:33:42 อ่านแล้ว 209
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด