ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1


 ด้วย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 สำหรับ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ซึ่งจะจัดอบรมในวันเสาร์ที่ 2 -3 พฤศจิกายน 2562 รวม 2 วัน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 11 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 5,300 บาท            (ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมค่าที่พัก โดยผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันละเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
https://drive.google.com/open?id=1TE9kudbRnVnJCri6qw0sc-muqX2Sy8An

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 19 กรกฎาคม 2562    เวลา 13:48:29 อ่านแล้ว 90
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด