ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การดาเนินงานขับเคลื่อนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม(องค์กรคุณธรรม)ต้นแบบ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


การดาเนินงานขับเคลื่อนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม(องค์กรคุณธรรม)ต้นแบบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562    เวลา 13:51:38 อ่านแล้ว 181
ผู้โพสท์ - นางอุษณีษ์ ราชพิลา : กลุ่มอำนวยการ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด