ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กรณีโรงเรียนทั่วไป)


เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด (ยกเว้น รร คุณภาพประจำตำบล 18 แห่ง)
       ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณ  ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เตรียมดำเนินการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ให้กับโรงเรียนในสังกัดที่มีความจำเป็นขาดแคลนในด้านครุภัณฑ์  และด้านอาคารสิ่งก่อสร้าง  โดยให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้
                    1. ศึกษารายละเอียดการจัดตั้งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ .2564  โดยให้ดาวน์โหลดคู่มือการจัดตั้งงบประมาณ  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ทางเว็บไซต์  http://plan.bopp-obec.info/   สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                    2. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการครุภัณฑ์สำหรับสถานศึกษา  รายการสิ่งก่อสร้าง/ซ่อมแซม  และรายการอาคารขนาดใหญ่
                    3. รายการงบประมาณที่ขอระหว่างปี  และยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  หากยังมีความจำเป็นให้โรงเรียนจัดทำคำของบสนับสนุนงบประมาณภายในวงเงินที่ขอรับการจัดสรร
                    อนึ่ง  การเสนอขอตั้งงบประมาณครั้งนี้  ไม่รวมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล   รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  ขอให้โรงเรียนในสังกัด  ส่งคำขอตั้งงบประมาณ  พ.ศ. 2564   งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ให้กลุ่มนโยบายและแผน  ภายในวันที่  11  ธันวาคม  2562  หากพ้นกำหนดนี้ โรงเรียนที่ยังไม่ส่งคำขอตั้งงบประมาณ  จะเสียสิทธิ์ในการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณดังกล่าว
                    จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ


ผู้รับผิดชอบ  นางจารุวรรณ  ศรีอาจ  เดชราช  โทรศัพท์  080-9539371
 

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 4 ธันวาคม 2562    เวลา 13:38:35 อ่านแล้ว 135
ผู้โพสท์ - นางจารุวรรณ ศรีอาจ เดชราช : กลุ่มนโยบายและแผน
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด