ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

กำชับให้ตรวจสอบสภาพอาคารสถานที่ และระบบไฟฟ้า-ประปา ภายในบริเวณโรงเรียน


อ้างถึง  หนังสือ  สพม.23  ที่ ศธ 04253/43   ลวันที่ 6 มกราคม  2563    
เรื่อง   กำชับให้ตรวจสอบสภาพอาคารสถานที่  และระบบไฟฟ้า-ประปา  ภายในบริเวณโรงเรียน

           ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23  ทราบว่ามีโรงเรียนหลายแห่งในสังกัด   มีความเดือดร้อน  และได้รับผลกระทบจากความทรุดโทรมในด้านอาคารสถานที่  ด้านระบบไฟฟ้า-ระบบประปา  หากทิ้งไว้อาจเกิดความเสียหายต่อไปในอนาคตได้  ประกอบกับปัจจุบันมีการใช้สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง และอุปกรณ์ต่างๆ ในการพัฒนากิจกรรมการเรียน

การสอนที่มากขึ้น  รวมถึงคุณภาพของน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภคของนักเรียนในโรงเรียน
                เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายและความเสียหายอันจะเกิดขึ้น  และส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  จึงให้โรงเรียนทุกแห่งดำเนินการสำรวจ/ตรวจสอบความชำรุดทรุดโทรมในด้านอาคารสถานที่  ด้านระบบไฟฟ้า-ประปา  และดำเนินการแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในเบื้องต้นก่อน  
                ทั้งนี้  หากโรงเรียนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นจะต้องของบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ   และระบบไฟฟ้า-ประปา  ขอให้โรงเรียนดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการของบประมาณฯ  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้  ส่งภายในวันที่  20  มกราคม  2563   ทั้งนี้ หากไม่ส่งตามกำหนดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  ขอถือว่าโรงเรียนไม่มีความประสงค์ของบประมาณดังกล่าว
 

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 6 มกราคม 2563    เวลา 21:28:52 อ่านแล้ว 92
ผู้โพสท์ - นางจารุวรรณ ศรีอาจ เดชราช : กลุ่มนโยบายและแผน
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด