ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

คู่มือการจัดทำคำของบประมาณโรงเรียนประสบภัยพิบัติ


กลุ่มนโยบายและแผน  ได้จัดทำเอกสารคู่มือโรงเรียนประสบอุบัติภัยขึ้น  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ  กรณีโรงเรียนได้รับภัยพิบัติ  และมีความค้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สพฐ.   

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563    เวลา 22:51:59 อ่านแล้ว 195
ผู้โพสท์ - นางจารุวรรณ ศรีอาจ เดชราช : กลุ่มนโยบายและแผน
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด