ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

แจ้งมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารออมสินทุกสาขา


ธนาคารออมสินทุกสาขามีมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับลูกหนี้ทุกรายการ ที่มีสถานะชำระหนี้ปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยอัตโนมัติ ตั้งแต่เดือน เมษายน -มิถุนายน 2563 

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 7 เมษายน 2563    เวลา 10:46:40 อ่านแล้ว 96
ผู้โพสท์ - นางสาวมลิฉัตร อ่อนจงไกร : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด