ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระหนี้บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ


ธนาคารอาคารสงเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระหนี้บุคลากร
1.ผู้กู้รายใดมีเงินเดือนสุทธิน้อยกว่าอัตราร้อยละ 30 สามารถติดต่อธนาคารเพื่อขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ หรือลดเงินงวดผ่อนชำระ โดยเงื่อนไขให้เป็นไปตามธนาคารกำหนด
2.ช่องทางการชำระหนี้บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการสามารถติดต่อธนาคารขอลงทะเบียนใช้บริการชำระหนี้เงินกู้ผ่าน GHB ALL Mobile Application
3.หากภายหลังผู้กู้มีเงินเดือนสุทธิหลังจากหักชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 30 ให้ดำเนินการหักเงินเดือนผู้กู้นำส่งชำระหนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างธนาคารกับหน่วยงานของท่าน

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 7 เมษายน 2563    เวลา 10:56:37 อ่านแล้ว 76
ผู้โพสท์ - นางสาวมลิฉัตร อ่อนจงไกร : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด