ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

แบบติดตาม ประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (นโยบาย+มาตรฐาน)


ตามที่ สพม. เขต 23  ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  นั้น
ในการนี้ กลุ่มนโยบายและแผน  ได้ดำเนินการ upload  แบบรายงานข้อมูล  โดยประกอบด้วย
1. ส่วนที่ 1  แบบติดตามผลการดำเนินตามนโยบาย (ลักษณาวดี)
2. ส่วนที่ 2  แบบติดตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา (จารุวรรณ) 
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ....

เอกสารรูปเล่ม   https://drive.google.com/drive/folders/1WFfwzJ7-aQxhI7oreYVuK_IZko2-BiBM
 

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 13 เมษายน 2563    เวลา 16:36:47 อ่านแล้ว 315
ผู้โพสท์ - นางจารุวรรณ ศรีอาจ เดชราช : กลุ่มนโยบายและแผน
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด