ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

เกียรติบัตรผู้ร่วมตอบแบบสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019)


ท่านสามารถทำแบบตอบแบบสำรวจได้เพิ่มเติมได้

https://forms.gle/9MqRMZfBQJoAVxq1A
 
ผู้ประสาน 
นางสาวชลธิชา  กระแสศิล 
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
098-2853650

นายไพบูรณ์  เกตวงษา 
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
094-2894558

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 8 พฤษภาคม 2563    เวลา 13:42:14 อ่านแล้ว 650
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด