ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การจัดส่งรายงานการเงินสถานศึกษา


เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
        ขอความร่วมมือกำชับเจ้าหน้าที่ จัดส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน   รายงานประเภทของเงิน และ การรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 14 ตุลาคม 2563    เวลา 15:35:48 อ่านแล้ว 40
ผู้โพสท์ - นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน : หน่วยตรวจสอบภายใน
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด