ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การขอวิทยฐานะหลักเกณฑ์ใหม่ ( ว 21/2560)


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ได้รวบรวมคู่มือ แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ฯ พร้อมทั้งแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการยื่นขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ใหม่
ว 21/2560 (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม

2560 ) เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันสำหรับข้าราชการครู สายงานการสอน
ในสังกัดที่ประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว
สำหรับข้าราชการครูที่มีความสนใจจะศึกษาคู่มือและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง สามารถดาวน์โหลดไฟล์ ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/drive/folders/1Qrqd_C--vNRpmGmqtKHrA4B8STEKY62M?usp=sharing

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 30 ตุลาคม 2563    เวลา 15:18:41 อ่านแล้ว 231
ผู้โพสท์ - นางสาวพรวิภา หาญมนตรี : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด