ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ซักซ้อมการดำเนินการ กรณีการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา และการออกใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา


การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาฯ ของสถานศึกษาให้ถือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิกาาร ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยเคร่งครัด และการออกใบเสร็จรับเงินให้ถือตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป้นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 24 ธันวาคม 2563    เวลา 14:20:41 อ่านแล้ว 62
ผู้โพสท์ - นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน : หน่วยตรวจสอบภายใน
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2021 All rights reserved.