ระบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
สพม. เขต 23
    สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
สรุปผลการประเมิน จำนวน 266 ครั้ง

ดีมาก
84 (31.58 %)

ดี
54 (20.30 %)

พอใช้
40 (15.04 %)

น้อย
40 (15.04 %)

น้อยมาก
47 (17.67 %)

 

กลุ่มงาน
บุคลากร
ประเมิน
(ครั้ง)
คะแนน
เฉลี่ย
รายละเอียด
1
21
3.38
1
29
2.93
12
42
2.83
4
25
3.76
8
28
3.57
7
12
3.50
14
23
2.87
7
21
3.14
2
48
4.02
1
16
2.94
รวม
57
266
3.32

ระบบประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
Modify By : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม. เขต 23
Create By : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม. เขต 26