ระบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
สพม. เขต 23
    สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
สรุปผลการประเมิน จำนวน 132 ครั้ง

ดีมาก
61 (46.21 %)

ดี
30 (22.73 %)

พอใช้
13 (9.85 %)

น้อย
12 (9.09 %)

น้อยมาก
16 (12.12 %)

 

กลุ่มงาน
บุคลากร
ประเมิน
(ครั้ง)
คะแนน
เฉลี่ย
รายละเอียด
1
8
3.63
1
8
3.25
13
16
3.56
5
12
4.08
8
21
3.81
5
7
3.86
10
6
3.17
6
8
3.63
2
39
4.18
1
7
3.57
รวม
52
132
3.82

ระบบประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
Modify By : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม. เขต 23
Create By : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม. เขต 26