ระบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
สพม. เขต 23
    สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
สรุปผลการประเมิน จำนวน 179 ครั้ง

ดีมาก
68 (37.99 %)

ดี
38 (21.23 %)

พอใช้
21 (11.73 %)

น้อย
24 (13.41 %)

น้อยมาก
28 (15.64 %)

 

กลุ่มงาน
บุคลากร
ประเมิน
(ครั้ง)
คะแนน
เฉลี่ย
รายละเอียด
1
12
3.75
1
21
2.95
13
29
2.86
5
18
3.94
8
22
3.82
5
7
3.86
10
9
3.00
6
10
3.10
2
41
4.12
1
10
3.20
รวม
52
179
3.53

ระบบประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
Modify By : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม. เขต 23
Create By : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม. เขต 26