ระบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
สพม. เขต 23
    สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
สรุปผลการประเมิน จำนวน 626 ครั้ง

ดีมาก
229 (36.58 %)

ดี
144 (23.00 %)

พอใช้
79 (12.62 %)

น้อย
78 (12.46 %)

น้อยมาก
95 (15.18 %)

 

กลุ่มงาน
บุคลากร
ประเมิน
(ครั้ง)
คะแนน
เฉลี่ย
รายละเอียด
1
42
3.29
1
46
2.96
12
140
3.81
4
47
3.40
8
50
3.40
7
28
3.14
14
44
3.07
7
101
3.94
2
89
3.78
1
38
3.03
รวม
57
626
3.53

ระบบประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
Modify By : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม. เขต 23
Create By : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม. เขต 26