ระบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
สพม. เขต 23
    สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
สรุปผลการประเมิน จำนวน 146 ครั้ง

ดีมาก
61 (41.78 %)

ดี
33 (22.60 %)

พอใช้
16 (10.96 %)

น้อย
16 (10.96 %)

น้อยมาก
20 (13.70 %)

 

กลุ่มงาน
บุคลากร
ประเมิน
(ครั้ง)
คะแนน
เฉลี่ย
รายละเอียด
1
9
3.67
1
9
3.11
13
23
2.91
5
14
4.00
8
22
3.82
5
7
3.86
10
6
3.17
6
8
3.63
2
41
4.12
1
7
3.57
รวม
52
146
3.68

ระบบประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
Modify By : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม. เขต 23
Create By : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม. เขต 26