ระบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
สพม. เขต 23
    สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
สรุปผลการประเมิน จำนวน 800 ครั้ง

ดีมาก
275 (34.38 %)

ดี
189 (23.63 %)

พอใช้
94 (11.75 %)

น้อย
91 (11.38 %)

น้อยมาก
150 (18.75 %)

 

กลุ่มงาน
บุคลากร
ประเมิน
(ครั้ง)
คะแนน
เฉลี่ย
รายละเอียด
1
51
3.16
1
59
2.90
12
149
3.70
4
63
3.41
8
59
3.20
7
51
3.14
14
55
2.93
7
152
3.79
2
109
3.74
1
51
2.98
รวม
57
800
3.43

ระบบประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
Modify By : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม. เขต 23
Create By : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม. เขต 26