ระบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
สพม. เขต 23
    สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
สรุปผลการประเมิน จำนวน 635 ครั้ง

ดีมาก
231 (36.38 %)

ดี
144 (22.68 %)

พอใช้
79 (12.44 %)

น้อย
78 (12.28 %)

น้อยมาก
102 (16.06 %)

 

กลุ่มงาน
บุคลากร
ประเมิน
(ครั้ง)
คะแนน
เฉลี่ย
รายละเอียด
1
42
3.29
1
47
2.91
12
141
3.79
4
50
3.42
8
51
3.35
7
29
3.07
14
45
3.02
7
102
3.91
2
89
3.78
1
38
3.03
รวม
57
635
3.51

ระบบประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
Modify By : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม. เขต 23
Create By : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม. เขต 26