ระบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
สพม. เขต 23
    สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
สรุปผลการประเมิน จำนวน 540 ครั้ง

ดีมาก
189 (35.00 %)

ดี
119 (22.04 %)

พอใช้
76 (14.07 %)

น้อย
73 (13.52 %)

น้อยมาก
82 (15.19 %)

 

กลุ่มงาน
บุคลากร
ประเมิน
(ครั้ง)
คะแนน
เฉลี่ย
รายละเอียด
1
39
3.33
1
45
3.00
12
138
3.82
4
44
3.55
8
43
3.37
7
27
3.22
14
38
2.92
7
50
3.42
2
81
3.84
1
34
3.06
รวม
57
540
3.48

ระบบประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
Modify By : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม. เขต 23
Create By : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม. เขต 26