ระบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
สพม. เขต 23
    สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
สรุปผลการประเมิน จำนวน 964 ครั้ง

ดีมาก
322 (33.40 %)

ดี
213 (22.10 %)

พอใช้
110 (11.41 %)

น้อย
108 (11.20 %)

น้อยมาก
209 (21.68 %)

 

กลุ่มงาน
บุคลากร
ประเมิน
(ครั้ง)
คะแนน
เฉลี่ย
รายละเอียด
1
64
3.02
1
73
2.86
12
162
3.62
5
76
3.30
8
89
3.27
7
64
3.09
14
72
2.85
7
169
3.64
2
120
3.62
1
73
3.22
รวม
58
964
3.34

ระบบประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
Modify By : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม. เขต 23
Create By : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม. เขต 26