ระบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
สพม. เขต 23
    สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
สรุปผลการประเมิน จำนวน 721 ครั้ง

ดีมาก
260 (36.06 %)

ดี
178 (24.69 %)

พอใช้
82 (11.37 %)

น้อย
80 (11.10 %)

น้อยมาก
120 (16.64 %)

 

กลุ่มงาน
บุคลากร
ประเมิน
(ครั้ง)
คะแนน
เฉลี่ย
รายละเอียด
1
44
3.18
1
51
2.94
12
142
3.77
4
57
3.49
8
52
3.31
7
42
3.17
14
47
3.00
7
140
3.96
2
100
3.78
1
45
3.02
รวม
57
721
3.52

ระบบประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
Modify By : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม. เขต 23
Create By : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม. เขต 26