ระบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
สพม. เขต 23
    สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
สรุปผลการประเมิน จำนวน 1,094 ครั้ง

ดีมาก
343 (31.35 %)

ดี
244 (22.30 %)

พอใช้
131 (11.97 %)

น้อย
132 (12.07 %)

น้อยมาก
242 (22.12 %)

 

กลุ่มงาน
บุคลากร
ประเมิน
(ครั้ง)
คะแนน
เฉลี่ย
รายละเอียด
1
75
2.99
1
85
2.86
11
175
3.58
5
89
3.21
7
103
3.23
7
78
3.10
14
85
2.82
6
181
3.59
2
135
3.53
1
86
3.13
รวม
55
1,094
3.28

ระบบประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
Modify By : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม. เขต 23
Create By : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม. เขต 26