ระบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
สพม. เขต 23
    สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
สรุปผลการประเมิน จำนวน 816 ครั้ง

ดีมาก
276 (33.82 %)

ดี
189 (23.16 %)

พอใช้
94 (11.52 %)

น้อย
92 (11.27 %)

น้อยมาก
164 (20.10 %)

 

กลุ่มงาน
บุคลากร
ประเมิน
(ครั้ง)
คะแนน
เฉลี่ย
รายละเอียด
1
52
3.12
1
61
2.90
12
151
3.68
4
64
3.38
8
60
3.17
7
52
3.10
14
56
2.89
7
157
3.70
2
110
3.72
1
52
2.94
รวม
57
816
3.39

ระบบประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
Modify By : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม. เขต 23
Create By : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม. เขต 26