ระบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
สพม. เขต 23
    สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
สรุปผลการประเมิน จำนวน 905 ครั้ง

ดีมาก
310 (34.25 %)

ดี
199 (21.99 %)

พอใช้
104 (11.49 %)

น้อย
103 (11.38 %)

น้อยมาก
187 (20.66 %)

 

กลุ่มงาน
บุคลากร
ประเมิน
(ครั้ง)
คะแนน
เฉลี่ย
รายละเอียด
1
56
3.11
1
68
2.85
12
158
3.63
5
69
3.30
8
79
3.29
7
59
3.10
14
68
2.93
7
164
3.66
2
115
3.65
1
67
3.27
รวม
58
905
3.37

ระบบประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
Modify By : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม. เขต 23
Create By : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม. เขต 26