กำหนดการสอบ ONET  ประจำปีการศึกษา  2561  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สอบวันที่  2-3  กุมภาพันธ์  2562   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สอบวันที่  2-3  มีนาคม  2562
นับถอยหลังสู่การสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่  3
 

นายศิริศักดิ์  หาดทวายกาญจน์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

                                                     
          ดร.อนุรักษ์  อุปพงษ์                    นางจริยา  ปารีพันธ์                     นายศิริพงษ์  พาดี
         รอง ผอ.สพม.เขต 23                  รอง ผอ.สพม.เขต 23                  รอง ผอ.สพม.เขต 23
 
 
 คณะ อ.ก.ค.ศ.
     บทบาทและหน้าที่
     รายงานการประชุม
 คณะ กพท.
     บทบาทและหน้าที่
     ระเบียบวาระการประชุม
     รายงานการประชุม
 คณะ ก.ต.ป.น.
     บทบาทและหน้าที่
 
 
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานเลขาธิการ
     สภาการศึกษา
 
 สำนักงานคณะกรรมการ
     การอุดมศึกษา

 สำนักงานคณะกรรมการ
     การอาชีวศึกษา

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
     ขั้นพื้นฐาน

 กลุ่มสารสนเทศ สนผ. สพฐ.
 สำนักงานรัฐมนตรี
 สำนักงาน ก.ค.ศ.
 สำนักงาน กศน.
 สำนักบริหารงานคณะกรรมการ
     ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 สมศ.
 สทศ.
 กยศ.
 กบข.
 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 สำนักงาน สกสค.
 สพป.สกลนคร เขต 1
 สพป.สกลนคร เขต 2
 สพป.สกลนคร เขต 3
 สกสค.สกลนคร
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 ครั้งที่ 10/2560 (20 ธ.ค. 2560)  ครั้งที่ 11/2560 (27 ธ.ค. 2560)  ครั้งที่ 1/2561 (10 ม.ค. 2561)
 ครั้งที่ 2/2561 (17 ม.ค. 2561)  ครั้งที่ 3/2561 (24 ม.ค. 2561)  ครั้งที่ 4/2561 (31 ม.ค. 2561)
 ครั้งที่ 5/2561 (7 ก.พ. 2561)  ครั้งที่ 6/2561 (14 ก.พ. 2561)  ครั้งที่ 7/2561 (21 ก.พ. 2561)
 ครั้งที่ 8/2561 (28 ก.พ. 2561)  ครั้งที่ 9/2561 (7 มี.ค. 2561)  ครั้งที่ 10/2561 (14 มี.ค. 2561)
ครั้งที่ 11/2561 21 มี.ค. 2561) ครั้งที่ 12/2561(28 มี.ค. 2561) ครั้งที่ 13/2561(4 เม.ย. 2561)
ครั้งที่ 14/2561(11 เม.ย. 2561) ครั้งที่ 15/2561(25 เม.ย. 2561) ครั้งที่ 16/2561(2 พ.ค. 2561)
ครั้งที่ 17/2561(9 พ.ค. 2561) ครั้งที่ 18/2561(16 พ.ค. 2561) ครั้งที่ 19/2561(23 พ.ค. 2561)
ครั้งที่ 20/2561(30 พ.ค. 2561) ครั้งที่ 21/2561(6 มิ.ย. 2561) ครั้งที่ 22/2561(13 มิ.ย. 2561)
ครั้งที่ 23/2561(20 มิ.ย. 2561) ครั้งที่ 24/2561(27 มิ.ย. 2561) ครั้งที่ 25/2561(4 ก.ค. 2561)
ครั้งที่ 26/2561(11 ก.ค. 2561) ครั้งที่ 27/2561(18 ก.ค. 2561) ครั้งที่ 28/2561(25 ก.ค. 2561)
ครั้งที่ 29/2561(1 ส.ค. 2561) ครั้งที่ 30/2561(8 ส.ค. 2561) ครั้งที่ 31/2561(15 ส.ค. 2561)
ครั้งที่ 32/2561(22 ส.ค. 2561) ครั้งที่ 33/2561(29 ส.ค. 2561) ครั้งที่ 34/2561(5 ก.ย. 2561)
ครั้งที่ 35/2561(12 ก.ย. 2561) ครั้งที่ 36/2561(19 ก.ย. 2561) ครั้งที่ 37/2561(26 ก.ย. 2561)
ครั้งที่ 38/2561(3 ต.ค. 2561) ครั้งที่ 39/2561(10 ต.ค. 2561) ครั้งที่ 40/2561(17 ต.ค. 2561)
ครั้งที่ 41/2561(24 ต.ค. 2561) ครั้งที่ 42/2561(31 ต.ค. 2561) ครั้งที่ 43/2561(7 พ.ย. 2561)
ครั้งที่ 44/2561(14 พ.ย. 2561) ครั้งที่ 45/2561(21 พ.ย. 2561) ครั้งที่ 46/2561(28 พ.ย. 2561)
ครั้งที่ 47/2561(12 ธ.ค. 2561) ครั้งที่ 48/2561(19 ธ.ค. 2561)  
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ผลงานครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รุ่นที่ 3
...
การตรวจราชการของท่านนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ
...
สพม. เขต 23 เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
...
 
5875การอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย 2562
...
5868ขอให้รายงานข้อมูลตามแบบรับรองผลการตรวจสอบการรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน
...
5870เชิญประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง
...
5867การประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนการอบรมครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค
...
5866การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยประจำปี2562
...
 
 
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561>>ดาวน์โหลด>> 
แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินการควบคุมภายใน >>ดาวน์โหลด>> 
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 23
...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
...
 
เอกสารการขอยืมเงิน การเบิกเงิน การส่งใช้เงินยืม การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (ครูคูปอง) ปี 2561>>ดาวน์โหลด>> 
เอกสารประกอบการอบรมวันที่ 19-20 ตุลาคม 2560>>ดาวน์โหลด>> 
  แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2562>>รายการทั้งหมด>> 
  เอกสารบรรยายอบรมพัสดุ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558>>ดาวน์โหลด>> 
  หนังสือปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการเงิน>>ดาวน์โหลด>> 
   
เบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล-การศึกษาบุตร ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
เบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล-การศึกษาบุตร ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ...
เบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล-การศึกษาบุตร ประจำเดือน มิถุนายน 2561
เบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล-การศึกษาบุตร ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ...
เบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล-การศึกษาบุตร ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
เบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล-การศึกษาบุตร ประจำเดือน พฤษภาคม 2561...
 
ว20/2561  (05/11/2561)>>ดาวน์โหลด>> 
มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (15/05/2561)
>>ดาวน์โหลด>> 
แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.(07/08/2560)>>ดาวน์โหลด>> 
คู่มือปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมฯ>>ดาวน์โหลด>> 
เอกสาร ID PLAN สพม.เขต 23 สกลนคร (03/11/2558) >>>คลิก>>>
  คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการสถานศึกษา CMSS (05/03/2557)>>ดาวน์โหลด>> 
  แบบฟอร์มใบคำขอต่างๆงานบริหารงานบุคคล >>>คลิก>>>
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
...
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
...
ประกาศรับสมัครครูที่เกษียณอายุราชการเพื่อทำหน้าที่ตำแหน่งครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)
...
 
  นโยบาย สพฐ. ปี 2562
  ขั้นตอนการดำเนินการกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย
  สรุปการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 ไตรมาส 1-2
  รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  แผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2561
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.เขต 23  ปี 2561
  แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  รายละเอียดกรอบการเสนอของบแลกเป้า ปี  2561
  บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและนโยบายสพฐ.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คู่มือการจัดตั้งคำของบประมาณ  2562
แบบรายการปริมาณและราคา ตามที่สำนักงบประมาณกำหนด (ปร. 4 ,5 และ 6)
ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20  ปี
ลดเวลาเรียน  ACTIVE  LEARNING
แผนพัฒนาการศึกษา สพม.เขต 23 ระยะ 5 ปี 2560-2564
ประเทศไทย 4.0 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่
โปรแกรมพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
คู่มือจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา  สพม. เขต 23
คำของบประมาณ รายการครุภัณฑ์ และ รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 
การรายงานผลการดำเนินการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขอความร่วมมือโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามรายชื่อที่แนบ รายงานผลการดำเนินงาน ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้อ (ขณะนี้ระบบ Amss++ ไม่สามารถใช้งานได้ จึงขอแจ้งหนังสือราชการทางนี้แทน)...
เอกสารประกอบการประชุมการบริหารงบประมาณ และการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพระธาตุดุุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา...
การขอรับการจัดสรรงบประมาณ
อ้างถึง หนังสือ สพม. เขต ๒๓ ที่ ศธ ๐๔๒๕๓/๓๗๖๕ ลว. ๑๗ ส.ค. ๖๑ เรื่อง การขอรับการการจัดสรรงบประมาณ ปลายปีงบประมาณ ๒๕๖๑...
 
 
 
ประกาศผลการคัดเลือกโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ >>>คลิก>>>
การประกวดโครงงานนักเรียน ปี 2561 >>>คลิก>>>
  คู่มือระบบรายงานกรณีเกิดเหตุในสถานศึกษา >>>คลิก>>>
  รายละเอียดการจัดกิจกรรม สพฐ.-เอ.พี ฮอนด้า แข่งขันทักษะฟุตบอล ปี 7 >>>คลิก>>>
   
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562...
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2562
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบยประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2562 ...
คู่มือการสอบพิเศษวิชาลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 6 วิชา
คู่มือการสอบพิเศษวิชาลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 6 วิชา 1.วิชานักดาราศาสตร์ 2.วิชานักเดินทางไกล 3.วิชานักธรรมชาติวิทยา 4.วิชาหัวหน้าคนคาัว 5.วิชาวิชานักอุตุนิยมวิทยา 6.วิชาผู้จัดการค่ายพักแรม...
 
ประมวลภาพกิจกรรมจากกล้อง ศน.ไพบูรณ์ >>CLICK>> 
จุลสารศึกษานิเทศ >>CLICK>> 
แบบกรอกรายชื่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน สำหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT  (18/4/61) >>CLICK>> 
แบบกรอกรายชื่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน สำหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT  (18/4/61) >>CLICK>> 
  PRE O-NET 2560 แก้ไข (4/1/61) >>ดาวน์โหลด>> 
   
เกียรติบัตร การประกวด Best Practice “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สู่กิจกรรม Active Learning สร้างสรรค์นวัตกรรมนำประเทศไทย 4.0
...
PISA ม.1- ม.3 (พฤศจิกายน 2561)
...
ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2561
เชิญชวนสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมดูงานการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561 ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้...
 
การยืนยันข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต และการสำรวจการใช้งานอุปกรณ์เครือข่ายของโรงเรียน  (12/2/61) >>คลิกที่นี่>> 
  การรายงานข้อมูลโรงเรียนที่มีความจำเป็นต้องใช้สื่ออินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม  (17/1/61) >>คลิกที่นี่>> 
  แบบสำรวจการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 23 หลังยกเลิกสัญญาณเครือข่าย MOENet ระยะที่ 1  (4/1/61) >>คลิกที่นี่>> 
  แบบสำรวจการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 23 (6/12/60) >>คลิกที่นี่>> 
ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดผู้เข้าอบรม Office 365 Education (21/08/60)>>คลิกที่นี่>> 
แบบทดสอบออนไลน์ Office 365 Education   แก้ไข (25/08/60)>>คลิกที่นี่>> 
แบบติดตาม NEdNet (12/08/57)>>ดาวน์โหลด>> 
เบอโทรศัพท์ Call Center NEdNet (12/08/57)>>ดาวน์โหลด>> 
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ สพม.23 (29/07/57)>>ดาวน์โหลด>> 
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.23 (29/07/57)>>ดาวน์โหลด>> 
ระบบงานโครงข่ายไร้สายในโรงเรียน (29/07/57)>>ดาวน์โหลด>> 
แก้ไขแบบทดสอบออนไลน์ Office 365 Education
ลิงค์แบบทดสอบออนไลน์ได้ปกติแล้วคะ สามารถคลิกที่ลิงค์เดิมได้เลยคะ โดยใช้อีเมล์ .........@obecmail.org...
ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายบ่มเพาะต้นกล้าทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
...
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนครัว...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนไอทียู ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042- 728118 ต่อ  
105  กลุ่มนโยบายและแผน  115  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
107  กลุ่มอำนวยการ  111  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
109  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  112  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  โทรสาร 042- 728119 E-mail : mattayomsakon@gmail.com