นายศิริศักดิ์  หาดทวายกาญจน์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

                                
          ดร.อนุรักษ์  อุปพงษ์                    นางจริยา  ปารีพันธ์
         รอง ผอ.สพม.เขต 23                  รอง ผอ.สพม.เขต 23
 
 
 คณะ อ.ก.ค.ศ.
     บทบาทและหน้าที่
     รายงานการประชุม
 คณะ กพท.
     บทบาทและหน้าที่
     ระเบียบวาระการประชุม
     รายงานการประชุม
 คณะ ก.ต.ป.น.
     บทบาทและหน้าที่
 
 
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานเลขาธิการ
     สภาการศึกษา
 
 สำนักงานคณะกรรมการ
     การอุดมศึกษา

 สำนักงานคณะกรรมการ
     การอาชีวศึกษา

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
     ขั้นพื้นฐาน

 กลุ่มสารสนเทศ สนผ. สพฐ.
 สำนักงานรัฐมนตรี
 สำนักงาน ก.ค.ศ.
 สำนักงาน กศน.
 สำนักบริหารงานคณะกรรมการ
     ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 สมศ.
 สทศ.
 กยศ.
 กบข.
 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 สำนักงาน สกสค.
 สพป.สกลนคร เขต 1
 สพป.สกลนคร เขต 2
 สพป.สกลนคร เขต 3
 สกสค.สกลนคร
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
  
 
  
 
  
 ครั้งที่ 1/2560 (11 ต.ค. 2560)  ครั้งที่ 2/2560 (18 ต.ค. 2560)  ครั้งที่ 3/2560 (1 พ.ย. 2560)
 ครั้งที่ 4/2560 (8 พ.ย. 2560)  ครั้งที่ 5/2560 (15 พ.ย. 2560)  ครั้งที่ 6/2560 (22 พ.ย. 2560)
 ครั้งที่ 7/2560 (29 พ.ย. 2560)  ครั้งที่ 8/2560 (8 ธ.ค. 2560)  ครั้งที่ 9/2560 (13 ธ.ค. 2560)
 ครั้งที่ 10/2560 (20 ธ.ค. 2560)  ครั้งที่ 11/2560 (27 ธ.ค. 2560)  ครั้งที่ 1/2561 (10 ม.ค. 2561)
 ครั้งที่ 2/2561 (17 ม.ค. 2561)  ครั้งที่ 3/2561 (24 ม.ค. 2561)  ครั้งที่ 4/2561 (31 ม.ค. 2561)
 ครั้งที่ 5/2561 (7 ก.พ. 2561)  ครั้งที่ 6/2561 (14 ก.พ. 2561)  ครั้งที่ 7/2561 (21 ก.พ. 2561)
 ครั้งที่ 8/2561 (28 ก.พ. 2561)  ครั้งที่ 9/2561 (7 มี.ค. 2561)  ครั้งที่ 10/2561 (14 มี.ค. 2561)
 ครั้งที่ 11/2561 (21 มี.ค. 2561)  ครั้งที่ 12/2561 (28 มี.ค. 2561)  ครั้งที่ 13/2561 (4 เม.ย. 2561)
 ครั้งที่ 14/2561 (11 เม.ย. 2561)    
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ผลงานครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รุ่นที่ 3
...
การตรวจราชการของท่านนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ
...
สพม. เขต 23 เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
...
 
ประชาสัมพันธ์จากสำนักอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
การประชาสัมพันธ์สื่อวีดีทัศน์ในรูปแบบอนิเมชั่น "การสำรวจและทำเหมืองแร่โปแตซ"...
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา (30 มีนาคม 2561)
...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ
...
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
...
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 2 รายการ
...
 
 
 
เอกสารประกอบการอบรมวันที่ 19-20 ตุลาคม 2560>>ดาวน์โหลด>> 
แนวทางการยืมเงินส่งใช้เงินยืมโครงการพัฒนาครูครบวงจร>>รายการทั้งหมด>> 
  แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2561>>รายการทั้งหมด>> 
  เอกสารบรรยายอบรมพัสดุ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558>>ดาวน์โหลด>> 
  หนังสือปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการเงิน>>ดาวน์โหลด>> 
   
 
แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.(07/08/2560)>>ดาวน์โหลด>> 
คู่มือปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมฯ>>ดาวน์โหลด>> 
เอกสาร ID PLAN สพม.เขต 23 สกลนคร (03/11/2558) >>>คลิก>>>
  คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการสถานศึกษา CMSS (05/03/2557)>>ดาวน์โหลด>> 
  แบบฟอร์มใบคำขอต่างๆงานบริหารงานบุคคล >>>คลิก>>>
   
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูสอนคณิตศาสตร์ห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาในโครงการห้องเรียนพิเศษ English / Mini English Program (EP /
...
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดงา
...
ประกาศรับสมัครครูที่เกษียณอายุราชการ เพื่อทำหน้าที่ตำแหน่งครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2)
...
 
  แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  รายละเอียดกรอบการเสนอของบแลกเป้า ปี  2561
  บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและนโยบายสพฐ.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คู่มือการจัดตั้งคำของบประมาณ  2562
แบบรายการปริมาณและราคา ตามที่สำนักงบประมาณกำหนด (ปร. 4 ,5 และ 6)
ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20  ปี
ลดเวลาเรียน  ACTIVE  LEARNING
แผนพัฒนาการศึกษา สพม.เขต 23 ระยะ 5 ปี 2560-2564
ประเทศไทย 4.0 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่
โปรแกรมพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
คู่มือจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา  สพม. เขต 23
คำของบประมาณ รายการครุภัณฑ์ และ รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 
แบบฟอร์มงบแลกเป้าแก้ไข 23/02/61
...
การรายงานข้อมูลความต้องการ รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นตามความขาดแคลนจำเป็นเร่งด่วน
ตามหนังสือที่อ้างถึง สพม. เขต 23 แจ้งให้โรงเรียนขอรับการสนับสนุงบประมาณ รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ปีงบประมาณ 2561 ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ...
การขอรับการจัดสรรงบประมาณเหตุจากอุทกภัย จากพายุเซินกา "SONCA"
แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณจากเหตุอุทกภัย จากพายุเซินกา...
 
แจ้งแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560
แจ้งแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560...
ประกาศประมวลจริยธรรมและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศประมวลจริยธรรมและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ลดความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ ขัดกัน ทับซ้อน หาประโยชน์ให้ตนเอง รับผลประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ และการใช้อิทธิพลเรียกรับผลประโยชน์ และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 ...
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558
...
 
 
คู่มือระบบรายงานกรณีเกิดเหตุในสถานศึกษา >>>คลิก>>>
รายละเอียดการจัดกิจกรรม สพฐ.-เอ.พี ฮอนด้า แข่งขันทักษะฟุตบอล ปี 7 >>>คลิก>>>
หลักเกณฑ์การประกวดโครงงาน60 >>>คลิก>>>
   
ขยายเวลารับสมัคร โครงการพัฒนานายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีงบ 2561 ถึงวันที่ 17 ก.พ.61
สพม. เขต 23 ขยายเวลา รับสมัครนายหมู่ลูกเสือเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีงบประมาณ 2561 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 สถานที่อบรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ...
คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
...
คู่มือประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
...
 
แบบกรอกรายชื่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน สำหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT  (18/4/61) >>CLICK>> 
แบบกรอกรายชื่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน สำหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT  (18/4/61) >>CLICK>> 
  PRE O-NET 2560 แก้ไข (4/1/61) >>ดาวน์โหลด>> 
   
รายงานผลคะแนนการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2560
...
หลักสูตรวิทย์ปรับปรุง 2560
...
เอกสารการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ฯ
...
 
การยืนยันข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต และการสำรวจการใช้งานอุปกรณ์เครือข่ายของโรงเรียน  (12/2/61) >>คลิกที่นี่>> 
  การรายงานข้อมูลโรงเรียนที่มีความจำเป็นต้องใช้สื่ออินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม  (17/1/61) >>คลิกที่นี่>> 
  แบบสำรวจการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 23 หลังยกเลิกสัญญาณเครือข่าย MOENet ระยะที่ 1  (4/1/61) >>คลิกที่นี่>> 
  แบบสำรวจการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 23 (6/12/60) >>คลิกที่นี่>> 
ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดผู้เข้าอบรม Office 365 Education (21/08/60)>>คลิกที่นี่>> 
แบบทดสอบออนไลน์ Office 365 Education   แก้ไข (25/08/60)>>คลิกที่นี่>> 
แบบติดตาม NEdNet (12/08/57)>>ดาวน์โหลด>> 
เบอโทรศัพท์ Call Center NEdNet (12/08/57)>>ดาวน์โหลด>> 
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ สพม.23 (29/07/57)>>ดาวน์โหลด>> 
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.23 (29/07/57)>>ดาวน์โหลด>> 
ระบบงานโครงข่ายไร้สายในโรงเรียน (29/07/57)>>ดาวน์โหลด>> 
แก้ไขแบบทดสอบออนไลน์ Office 365 Education
ลิงค์แบบทดสอบออนไลน์ได้ปกติแล้วคะ สามารถคลิกที่ลิงค์เดิมได้เลยคะ โดยใช้อีเมล์ .........@obecmail.org...
ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายบ่มเพาะต้นกล้าทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
...
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนครัว...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนไอทียู ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042- 728118 ต่อ  
105  กลุ่มนโยบายและแผน  115  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
107  กลุ่มอำนวยการ  111  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
109  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  112  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  โทรสาร 042- 728119 E-mail : mattayomsakon@gmail.com