แจ้งด่วน  ขอให้โรงเรียนในสังกัด  ส่งข้อมูลการสอบ  O-NET  ม.3  และ ม.6  โดยด่วน  เนื่องจากระบบจะปิดในวันที่  31  สิงหาคม  2559  (ขณะนี้มีโรงเรียนที่นำส่งข้อมูลเพียง  5  โรงเรียน  ยังคงเหลือโรงเรียนที่ยังไม่ได้นำส่งข้อมูล  40  โรงเรียน)   ประชาสัมพันธ์  ขอความกรุณาตรวจสอบข้อมูลบุคลากรที่เสนอเพื่อรับการพัฒนาเป็นผู้ประเมิน  คลิกที่นี่
 

นายเสถียร  แสนอุบล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

                                        
ดร.อนุรักษ์  อุปพงษ์             นายศิริศักดิ์  หาดทวายกาญจน์             นางจริยา  ปารีพันธ์
รอง ผอ.สพม.เขต 23                 รอง ผอ.สพม.เขต 23                   รอง ผอ.สพม.เขต 23
 
 
 คณะ อ.ก.ค.ศ.
     บทบาทและหน้าที่
     รายงานการประชุม
 คณะ กพท.
     บทบาทและหน้าที่
     ระเบียบวาระการประชุม
     รายงานการประชุม
 คณะ ก.ต.ป.น.
     บทบาทและหน้าที่
 
 
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานเลขาธิการ
     สภาการศึกษา
 
 สำนักงานคณะกรรมการ
     การอุดมศึกษา

 สำนักงานคณะกรรมการ
     การอาชีวศึกษา

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
     ขั้นพื้นฐาน

 กลุ่มสารสนเทศ สนผ. สพฐ.
 สำนักงานรัฐมนตรี
 สำนักงาน ก.ค.ศ.
 สำนักงาน กศน.
 สำนักบริหารงานคณะกรรมการ
     ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 สมศ.
 สทศ.
 กยศ.
 กบข.
 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 สำนักงาน สกสค.
 สพป.สกลนคร เขต 1
 สพป.สกลนคร เขต 2
 สพป.สกลนคร เขต 3
 สกสค.สกลนคร
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

   

>>ดาวน์โหลด >> นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ สพม.23 (19/02/57)
   
 
 
 
 
สพม.เขต 23 ร่วมพิธีถวายราชสักการะ "ปิยะมหาราช”
นายเสถียร แสนอุบล ผอ.สพม.เขต 23 นำผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดพร้อมด้วยข้าราชการ ทหารตำรวจ ประชาชน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชการที่ 5 จังหวัดสกลนคร โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี ...
สพม.เขต 23 พัฒนาครูเครือข่ายประชาสัมพันธ์
สพม.เขต 23 พัฒนาครูเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เมื่อเร็วๆนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.เขต 23 ได้ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะครูเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด และบุคลากรในสำนักงาน จำนวน 60 คน ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ผลงานของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา การถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายวิดีโอด้วยSmartphone พร้อมการเผยแพร่ทาง Social media วิทยากรในการอบรมได้รับเกียรติจาก นายชาตรี ทวีนาท นักทรัพยากรบุคคล สพม.30 นายพีระวัฒน์ ศรีธรรมมา ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม นายชัยมงคล ขำคม ครูโรงเรียนแวงพิทยาคม นายกฤษฎา ด้วงติลี ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ...
สพม.เขต 23 พัฒนาระบบฐานข้อมูลนักเรียนด้วย Smart Card
...
 
ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ “SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2016”
...
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
...
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
...
ประชาสัมพันธ์ การประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศษดีเด่น ประจำปี 2559
...
การเปลี่ยนแปลงวัน เวลา การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกาาก่อนการแต่งตั้งฯ ปี 2559 (ครั้งที่ 22)
...
 
 
 
แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2559>>รายการทั้งหมด>> 
เอกสารบรรยายอบรมพัสดุ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558>>ดาวน์โหลด>> 
หนังสือปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการเงิน>>ดาวน์โหลด>> 
   
แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 ที่ ศธ 04002/ ว 297 ลว.20ต.ค.59
เพื่อเป็นค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนา core smart trainer "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (39,500 บาท)...
แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 ที่ ศธ 04002/ ว 200 ลว.17 ต.ค.59
เงินงวดค่าตอบแทนและประกันสังคัมครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ...
รหัสกิจกรรมหลัก สพฐ.ปีงบประมาณ 2560
รหัสงบประมาณและกิจกรรมหลักสพฐ.ปีงบประมาณ 2560...
 
เอกสาร ID PLAN สพม.เขต 23 สกลนคร (03/11/2558) >>>คลิก>>>
  คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการสถานศึกษา CMSS (05/03/2557)>>ดาวน์โหลด>> 
  แบบฟอร์มใบคำขอต่างๆงานบริหารงานบุคคล >>>คลิก>>>
   
การประเมินศักยภาพเพื่อย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
...
เอกสารประกอบการจัดทำข้อมูล เอกสารข้าราชการบรรจุใหม่
...
แก้ไขคำสั่ง การให้ข้าราชการครูฯ มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ
อ้างถึง หนังสือ สพม.23 ที่ ศธ 04253/5441 ลว 11 ต.ค. 2559 ได้ส่งคำสั่ง สพม.23 ที่ 495/2559 ลว 11 ต.ค. 2559 แต่งตั้งข้าราชการครูให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ เนื่องจากคำสั่งดังกล่าวมีข้อผิดพลาด จึงแก้ไขคำสั่งตามรายละเอียดดังแนบ ขอให้โรงเรียนที่เกี่ยวข้องใช้บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งฉบับนี้แทน จึงเรียนมาเพื่อทราบ...
 
  ประเทศไทย 4.0 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่
  โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
  คู่มือจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา  สพม. เขต 23
  คำของบประมาณ รายการครุภัณฑ์ และ รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่วนที่ 1
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่วนที่ 2
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 11 ข้อ ปี 2558
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557  แก้ไข
แบบ ปร. 4 และ ปร. 6 (ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด)
แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย
 
คู่มือการจัดทำ ปร.4 / ปร.5 และ ปร.6
...
ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ
เรียน ผอ.ทุกโรงเรียนในสังกัด ...
โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน NEA สพม. 23
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน NEA สพม. 23...
 
 
 
สื่ออบรมหลักสูตรภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ปี 2558 (25/08/2558) >>>คลิก>>>
   
เอกสารอบรมการเรียนร่วม - เรียนรวม
...
ประกาศผลประกวดโครงงานนักเรียน ตัวแทนจังหวัดสกลนคร
ประกาศผลการคัดเลือกโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ตัวแทนจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคครั้งที่ 14/2559 ณ จังหวัดนครราชสีมา...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโควตาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
สพม.เขต 23 กำหนดสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ในวันที่ 3 ก.พ.2559 เวลา 13.30 น.- 15.30 น. รายละเอียดดังแนบ...
 
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ของ ดร.ชนาธิป  ทุ้ยแป (26/09/59) >>ดาวน์โหลด>> 
เครื่องมือนิเทศงานแนะแนว(03/08/59)>>ดาวน์โหลด>> 
  โปรแกรมตรวจข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบกลาง ระดับ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 แก้ไข(07/03/59)>>ดาวน์โหลด>> 
  ประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)ประจำปี 2556 ระดับชาติ (07/03/57)>>ดาวน์โหลด>> 
   
การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9
ขอประชาสัมพันธ์การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ชิงถ้วยประราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559...
โครงร่างเนื้อหาประกอบในเล่ม หนังสืออ่านเพิ่มเติม “คำขวัญประจำจังหวัด”
...
เชิญ ผอ.โรงเรียนในฝันทุกโรงเข้าร่วมเป็นเกียรติและเปิดงาน "Lab school สานฝันสู่สากล"
เชิญ ผอ.โรงเรียนในฝันทุกโรงเข้าร่วมเป็นเกียรติและเปิดงาน "Lab school สานฝันสู่สากล" ในวันที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. โดยให้ท่านเข้าพักได้ในคืนวันที่ 4 กันยายน 2559 ที่โรงแรมเจริญโฮเต็ล ค่าใช้จ่ายโครงการฯ รับผิดชอบ ทั้งนี้ประสานงาน และแจ้งความประสงค์ที่ ศน.ทิพวรรณ สีวาดมา 0981519136 ด่วน เพื่อประสารงานไปที่ สพป.อุดรธานี เขต 4 ต่อไป...
 
แบบติดตาม NEdNet (12/08/57)>>ดาวน์โหลด>> 
เบอโทรศัพท์ Call Center NEdNet (12/08/57)>>ดาวน์โหลด>> 
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ สพม.23 (29/07/57)>>ดาวน์โหลด>> 
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.23 (29/07/57)>>ดาวน์โหลด>> 
ระบบงานโครงข่ายไร้สายในโรงเรียน (29/07/57)>>ดาวน์โหลด>> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042- 712814, 042- 716287 โทรสาร 042- 714453 E-mail : mattayomsakon@gmail.com