แจ้งด่วน  ขอให้โรงเรียนในสังกัด  ส่งข้อมูลการสอบ  O-NET  ม.3  และ ม.6  โดยด่วน  เนื่องจากระบบจะปิดในวันที่  31  สิงหาคม  2559  (ขณะนี้มีโรงเรียนที่นำส่งข้อมูลเพียง  5  โรงเรียน  ยังคงเหลือโรงเรียนที่ยังไม่ได้นำส่งข้อมูล  40  โรงเรียน)   ประชาสัมพันธ์  ขอความกรุณาตรวจสอบข้อมูลบุคลากรที่เสนอเพื่อรับการพัฒนาเป็นผู้ประเมิน  คลิกที่นี่
 

นายเสถียร  แสนอุบล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

                                        
ดร.อนุรักษ์  อุปพงษ์             นายศิริศักดิ์  หาดทวายกาญจน์             นางจริยา  ปารีพันธ์
รอง ผอ.สพม.เขต 23                 รอง ผอ.สพม.เขต 23                   รอง ผอ.สพม.เขต 23
 
 
 คณะ อ.ก.ค.ศ.
     บทบาทและหน้าที่
     รายงานการประชุม
 คณะ กพท.
     บทบาทและหน้าที่
     ระเบียบวาระการประชุม
     รายงานการประชุม
 คณะ ก.ต.ป.น.
     บทบาทและหน้าที่
 
 
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานเลขาธิการ
     สภาการศึกษา
 
 สำนักงานคณะกรรมการ
     การอุดมศึกษา

 สำนักงานคณะกรรมการ
     การอาชีวศึกษา

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
     ขั้นพื้นฐาน

 กลุ่มสารสนเทศ สนผ. สพฐ.
 สำนักงานรัฐมนตรี
 สำนักงาน ก.ค.ศ.
 สำนักงาน กศน.
 สำนักบริหารงานคณะกรรมการ
     ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 สมศ.
 สทศ.
 กยศ.
 กบข.
 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 สำนักงาน สกสค.
 สพป.สกลนคร เขต 1
 สพป.สกลนคร เขต 2
 สพป.สกลนคร เขต 3
 สกสค.สกลนคร
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

   

>>ดาวน์โหลด >> นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ สพม.23 (19/02/57)
   
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
...
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
...
ประชาสัมพันธ์ การประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศษดีเด่น ประจำปี 2559
...
การเปลี่ยนแปลงวัน เวลา การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกาาก่อนการแต่งตั้งฯ ปี 2559 (ครั้งที่ 22)
...
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย
...
 
 
 
แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2559>>รายการทั้งหมด>> 
เอกสารบรรยายอบรมพัสดุ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558>>ดาวน์โหลด>> 
หนังสือปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการเงิน>>ดาวน์โหลด>> 
   
แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร และค่ารักษาพยาบาล
แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร และค่ารักษาพยาบาล ตัวอย่างหน้างบใบสำคัญ...
อัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
แจ้งแนวปฏิบัติ ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ( ล่าสุด )...
รายงานการประเมินทางด้านการเงินบัญชี รอบ 6 เดือน
ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ขอให้หน่วยเบิกจ่ายทั้ง 3 โรงเรียนดำเนินการจัดทำรายงานการเงินการบัญชีส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทุกวันที่ 15 ของเดือน และให้นำส่งสำเนาดังกล่าวมายังกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ภายในวันที่ 6 มิถนายน 2559 โดยด่วน...
 
เอกสาร ID PLAN สพม.เขต 23 สกลนคร (03/11/2558) >>>คลิก>>>
  คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการสถานศึกษา CMSS (05/03/2557)>>ดาวน์โหลด>> 
  แบบฟอร์มใบคำขอต่างๆงานบริหารงานบุคคล >>>คลิก>>>
   
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โดยมติ กศจ.สกลนคร ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559
...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด
...
แก้ไขคำอธิบายการจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ สพม.เขต 23 ที่จะทำสัญญาในวันที่ 30 กันยายน 2559
...
 
  ประเทศไทย 4.0 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่
  โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
  คู่มือจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา  สพม. เขต 23
  คำของบประมาณ รายการครุภัณฑ์ และ รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่วนที่ 1
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่วนที่ 2
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 11 ข้อ ปี 2558
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557  แก้ไข
แบบ ปร. 4 และ ปร. 6 (ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด)
แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย
 
ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ
เรียน ผอ.ทุกโรงเรียนในสังกัด ...
โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน NEA สพม. 23
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน NEA สพม. 23...
ตามแบบติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” (Moderate Class More Knowledge)
ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนรายงานข้อมูลตามแบบติดตาม และส่งกลับ สพม. 23 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ...
 
 
 
สื่ออบรมหลักสูตรภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ปี 2558 (25/08/2558) >>>คลิก>>>
   
เอกสารอบรมการเรียนร่วม - เรียนรวม
...
ประกาศผลประกวดโครงงานนักเรียน ตัวแทนจังหวัดสกลนคร
ประกาศผลการคัดเลือกโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ตัวแทนจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคครั้งที่ 14/2559 ณ จังหวัดนครราชสีมา...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโควตาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
สพม.เขต 23 กำหนดสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ในวันที่ 3 ก.พ.2559 เวลา 13.30 น.- 15.30 น. รายละเอียดดังแนบ...
 
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ของ ดร.ชนาธิป  ทุ้ยแป (26/09/59) >>ดาวน์โหลด>> 
เครื่องมือนิเทศงานแนะแนว(03/08/59)>>ดาวน์โหลด>> 
  โปรแกรมตรวจข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบกลาง ระดับ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 แก้ไข(07/03/59)>>ดาวน์โหลด>> 
  ประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)ประจำปี 2556 ระดับชาติ (07/03/57)>>ดาวน์โหลด>> 
   
โครงร่างเนื้อหาประกอบในเล่ม หนังสืออ่านเพิ่มเติม “คำขวัญประจำจังหวัด”
...
เชิญ ผอ.โรงเรียนในฝันทุกโรงเข้าร่วมเป็นเกียรติและเปิดงาน "Lab school สานฝันสู่สากล"
เชิญ ผอ.โรงเรียนในฝันทุกโรงเข้าร่วมเป็นเกียรติและเปิดงาน "Lab school สานฝันสู่สากล" ในวันที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. โดยให้ท่านเข้าพักได้ในคืนวันที่ 4 กันยายน 2559 ที่โรงแรมเจริญโฮเต็ล ค่าใช้จ่ายโครงการฯ รับผิดชอบ ทั้งนี้ประสานงาน และแจ้งความประสงค์ที่ ศน.ทิพวรรณ สีวาดมา 0981519136 ด่วน เพื่อประสารงานไปที่ สพป.อุดรธานี เขต 4 ต่อไป...
เอกสารประกอบการอบรมครูสารเศรษฐศาสตร์
...
 
แบบติดตาม NEdNet (12/08/57)>>ดาวน์โหลด>> 
เบอโทรศัพท์ Call Center NEdNet (12/08/57)>>ดาวน์โหลด>> 
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ สพม.23 (29/07/57)>>ดาวน์โหลด>> 
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.23 (29/07/57)>>ดาวน์โหลด>> 
ระบบงานโครงข่ายไร้สายในโรงเรียน (29/07/57)>>ดาวน์โหลด>> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042- 712814, 042- 716287 โทรสาร 042- 714453 E-mail : mattayomsakon@gmail.com