นายเสถียร  แสนอุบล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

                                        
ดร.อนุรักษ์ อุปพงษ์                      นายประสาร ภูดี               นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์
รอง ผอ.สพม.เขต 23                รอง ผอ.สพม.เขต 23                 รอง ผอ.สพม.เขต 23
 
 
 คณะ อ.ก.ค.ศ.
     บทบาทและหน้าที่
     รายงานการประชุม
 คณะ กพท.
     บทบาทและหน้าที่
     ระเบียบวาระการประชุม
     รายงานการประชุม
 คณะ ก.ต.ป.น.
     บทบาทและหน้าที่
 
 
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานเลขาธิการ
     สภาการศึกษา
 
 สำนักงานคณะกรรมการ
     การอุดมศึกษา

 สำนักงานคณะกรรมการ
     การอาชีวศึกษา

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
     ขั้นพื้นฐาน

 กลุ่มสารสนเทศ สนผ. สพฐ.
 สำนักงานรัฐมนตรี
 สำนักงาน ก.ค.ศ.
 สำนักงาน กศน.
 สำนักบริหารงานคณะกรรมการ
     ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 สมศ.
 สทศ.
 กยศ.
 กบข.
 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 สำนักงาน สกสค.
 สพป.สกลนคร เขต 1
 สพป.สกลนคร เขต 2
 สพป.สกลนคร เขต 3
 สกสค.สกลนคร
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

   

>>ดาวน์โหลด >> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน(19/06/58)

   

>>ดาวน์โหลด >> โปรแกรมตรวจข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบกลาง ระดับ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 (02/03/58)

   

>>ดาวน์โหลด >> การรับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป(22/01/58)

   

>>ดาวน์โหลด >> Power Point นำเสนอสหวิทยาเขต

   

>>ดาวน์โหลด >> บัญชีแนบท้าย(แก้ไข)ประกาศแต่งตั้งโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง(15/10/57)

   

>>ดาวน์โหลด >> ประกาศแต่งตั้งโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง(29/9/57)

   

>>ดาวน์โหลด >> นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ สพม.23 (19/02/57)

   

>>ดาวน์โหลด >> คู่มือใช้งานระบบ e-office (07/01/57)
 
 
 
 
 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้จัดการ (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร) 3 ก.ค. 58
...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกสรรเป็นพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา (3 ก.ค. 58)
...
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผุ้สอน โรงเรียนส่องดาววิทยาคม (2 ก.ค. 58)
...
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร (2 ก.ค. 58)
...
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร (30 มิ.ย. 58)
...
 
 
แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2558>>รายการทั้งหมด>> 
เอกสารบรรยายอบรมพัสดุ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558>>ดาวน์โหลด>> 
หนังสือปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการเงิน>>ดาวน์โหลด>> 
   
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับส่วนราชการผู้เบิกเงินจากคลังในส่วนภูมิภาค
เรียนผอ.ในสังกัด สพม.23สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการบัญชีภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. และได้ให้แนวทางการปฏิบัติงานเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับส่วนราชการผู้เบิกเงินจากคลังในส่วนภูมิภาค”เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและทำความเข้าใจด้านกฎหมายและระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณรายจ่าย...
รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขากบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 มีนาคม 2558
...
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์"
ตามหนังสือที่ศธ 04253/2400 ลว.5 มิ.ย.58 เรื่อง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์" e-GP ระยะท่ี 3 กำหนดจัดในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรม เป็นห้องคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สำหรับวันเวลา เดิม จึงขอแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ...
 
แบบฟอร์มใบคำขอต่างๆงานบริหารงานบุคคล >>>คลิก>>>
แจ้งสำเนาราชกิจจานุเบกษา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2557 (5 ธันวาคม 2557) (4/12/57)>>ดาวน์โหลด>> 
  ลูกจ้างประจำออกจากราชการ เนื่องจากเกษียณอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (14/05/57)>>ดาวน์โหลด>> 
  คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการสถานศึกษา CMSS (05/03/2557)>>ดาวน์โหลด>> 
  ประกาศพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ปี 2556 >>ดาวน์โหลด>> 
   
ประกาศตำแหน่งว่าง
ประกาศตำแหน่งว่าง...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
...
รายละเอียดการประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้าย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
...
 
ข้อมูลนักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
  นโยบายสพฐ.ปี2559
  แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่วนที่ 1
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่วนที่ 2
  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 11 ข้อ ปี 2558
  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557  แก้ไข
  แบบ ปร. 4 และ ปร. 6 (ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด)
  รายการประมาณราคา  ปีงบประมาณ 2557  ราคาวัสดุและค่าแรง (ให้โรงเรียนดาวน์โหลดไฟล์ password = designobec)
  แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย
จำนวนนักเรียนแยกตาม ชั้น เพศ ห้องเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556
จำนวนนักเรียนแยกรายอำเภอ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556
 ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2557 จำนวนนักเรียนแยกตามชั้น เพศ ห้องเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557
 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ปีการศึกษา 2557
 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557
 
ด่วนที่สุด การรายงานข้อมูลงบประมาณผ่านระบบออนไลน์
อ้างถึง การประชุมจัดทำรายละเอียดปริมาณงานและราคา และการเร่งรัดการดำเนินงาน/การติดตามผลฯ งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ แล้วเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ...
ด่วนที่สุด การจัดทำ ปร. 4 แล ะ 6 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ (SP2)
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกแห่ง ตามที่ สพม. เขต 23 จะจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และการจัดทำรายละเอียด ปริมาณงาน และ ราคา ปร. 4 และ 6 งบประมาณ ประจำปี 2558 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ (SP2) ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และความรวดเร็วในการดำเนินการ ในวันดังกล่าว จึงให้ โรงเรียนเตรียมการ ดังนี้ 1. จัดทำปร. 4 และ 6 มาด้วย จำนวน 2 ชุด โดยจะต้องใช้ราคากลางวัสดุ และ ค่าแรงของกลุ่มออกแบบ สพฐ. ที่แนบท้ายนี้ 2. ให้ลง CODE รายการวัสดุ ทุกรายการด้วยดินสอ ด้านหน้า แบบ ปร. 4 ตามตัวอย่างที่แนบ 3. ค่า Facter F งบประมาณ เกิน 1 ล้าน ใช้ 1.2701 ถ้าไม่เกินใช้ 1.2726...
ขอตั้งงบประมาณ 2559
ให้ทุกโรงเรียน ให้จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปี 2559 ตามแบบคำขอตั้งงบประมาณ และ ให้กรอกข้อมูลตามแบบคำขอตั้งงบประมาณ ให้ครบ และถูกต้อง โดยให้ส่ง สพม. เขต 23 ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าโรงเรียนไม่ประสงค์จะขอตั้งงบประมาณ ประจำปี 2559 ดังรายละเอียด แนบ โดย จะแจ้งหนังสือราชการ อีกทางหนึ่ง ...
 
 
 
รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้จัดส่งสิ่งสนับสนุนโครงการฯให้หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อนำไปจัดสรรให้โรงเรียนในพื้นที่แล้ว เมื่อโรงเรียนดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วให้สรุปรายงานกิจกรรมส่ง รพ.สต.ที่มีทันตาภิบาล/โรงพยาบาล ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ด้วยค่ะ...
ผลการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.เฉลิมพระเกียรติฯรอบตัวแทนจังหวัดสกลนคร
ตามที่ สพม.เขต 23 โดยชมรมบาสเกตบอลจังหวัดสกลนคร ได้จัดทำการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.เฉลิมพระเกียรติฯรอบตัวแทนจังหวัดสกลนคร ในระหว่างวันที่ 27-30 มิ.ย.2558 ณ ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล นั้น บัดนี้การแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอให้ทีมตัวแทนจังหวัดสกลนคร ได้จัดทำเอกสารหลักฐาน นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนระดับภูมิภาคที่ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 10-20 กรกฎาคม 2558 และประสานติดต่อขอที่พักนักกีฬาได้ที่ สพม.29 จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณเบิกจากผู้จัดการแข่งขันระดับภูมิภาค รายละเอียดดังแนบ...
การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี 2558
สพม.เขต 23 โดยชมรมบาสเกตบอล สมาคมกีฬาจังหวัดสกลนคร กำหนดจัดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ รอบตัวแทนจังหวัดสกลนคร ในวันที่ 27-30 มิถุนายน 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อ.เมือง จ.สกลนคร ตารางการแข่งขันดังแนบ...
 
โปรแกรมตรวจข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบกลาง ระดับ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 (02/03/58)>>ดาวน์โหลด>> 
ประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)ประจำปี 2556 ระดับชาติ (07/03/57)>>ดาวน์โหลด>> 
   
ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนไปรับหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
เรื่อง ให้โรงเรียนไปรับหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาง เล่มที่ 39 เรียน ผอ.รร.ธาตุนารายณ์วิทยา,ผอ.รร.เต่างอยพัฒนศึกษา,ผอ.รร.ดงมะไฟวิทยา,ผอ.ด่านม่วงคำพิทยาคม,ผอ.รร.เทพสวัสดิ์วิทยา,ผอ.รร.สว่างแดนดิน,ผอ.รร.คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์,ผอ.รร.บ้านม่วงพิทยาคม,ผอ.รร.หนองแวงวิทยา, ผอ.โคกสีวิทยาสรรค์,ผอ.รร.กุดบากพัฒนาศึกษา ด้วยโรงเรียนของท่าน ได้รับหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯฉบับพระราชทาน เล่มที่ 39 จึงขอให้ท่านผู้บริหารโรงเรียนไปรับหนังสือฯ ในพิธีพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน เล่มที่ 39 ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น.ณ ห้องภูสกลแกรนด์ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อ.เมือง จ.สกลนคร -การแต่งกาย ผู้บริหารโรงเรียน แต่งชุดตรวจการสีกากี ...
รายงานผล O-NET 2557
...
ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
...
 
แบบติดตาม NEdNet (12/08/57)>>ดาวน์โหลด>> 
เบอโทรศัพท์ Call Center NEdNet (12/08/57)>>ดาวน์โหลด>> 
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ สพม.23 (29/07/57)>>ดาวน์โหลด>> 
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.23 (29/07/57)>>ดาวน์โหลด>> 
ระบบงานโครงข่ายไร้สายในโรงเรียน (29/07/57)>>ดาวน์โหลด>> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042- 712814, 042- 716287 โทรสาร 042- 714453 E-mail : mattayomsakon@gmail.com