"เชิญผู้บริหารโรงเรียนทุกท่านเข้าร่วมประชุม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ในวันที่ 16 กรกฏาคม 2557 ณ ห้องประชุมพระเทพญาณวิศิษฏ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23............."

ดร.อนุรักษ์ อุปพงษ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

                                                           
ดร.อนุรักษ์ อุปพงษ์                      นายประสาร ภูดี               นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์           นายทรงศักดิ์ ไชยชมภู
รอง ผอ.สพม.เขต 23                รอง ผอ.สพม.เขต 23                 รอง ผอ.สพม.เขต 23                 รอง ผอ.สพม.เขต 23
 
 
 คณะ อ.ก.ค.ศ.
     บทบาทและหน้าที่
     รายงานการประชุม
 คณะ กพท.
     บทบาทและหน้าที่
     ระเบียบวาระการประชุม
     รายงานการประชุม
 คณะ ก.ต.ป.น.
     บทบาทและหน้าที่
 
 
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานเลขาธิการ
     สภาการศึกษา
 
 สำนักงานคณะกรรมการ
     การอุดมศึกษา

 สำนักงานคณะกรรมการ
     การอาชีวศึกษา

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
     ขั้นพื้นฐาน

 กลุ่มสารสนเทศ สนผ. สพฐ.
 สำนักงานรัฐมนตรี
 สำนักงาน ก.ค.ศ.
 สำนักงาน กศน.
 สำนักบริหารงานคณะกรรมการ
     ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 สมศ.
 สทศ.
 กยศ.
 กบข.
 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 สำนักงาน สกสค.
 สพป.สกลนคร เขต 1
 สพป.สกลนคร เขต 2
 สพป.สกลนคร เขต 3
 สกสค.สกลนคร
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

   

>>ดาวน์โหลด >> นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ สพม.23 (19/02/57)

   

>>ดาวน์โหลด >> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2557 (20/01/57)

   

>>ดาวน์โหลด >> คู่มือใช้งานระบบ e-office (07/01/57)

   

>>ดาวน์โหลด >> โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต 3ดี

   

>>ดาวน์โหลด >> คู่มือเส้นทางครูมืออาชีพ สำหรับครูผู้ช่วย

   

>>ดาวน์โหลด >> หนึ่งแสนครูดี พ.ศ.2556

   

>>ดาวน์โหลด >> มาตรฐานราคากลางครุภัณฑ์ และคุณลักษณะเฉพาะ

   

>>ดาวน์โหลด >> ข้อมูลแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2556

   

>>ดาวน์โหลด >> ข้อมูลสารสนเทศ ประจำปี 2555
 
การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา
...
 
 
 
 
การประกวดนวัตกรรมภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยนและและทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2557
...
ด่วนที่สุดโครงการอบรมหลักสูตรกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง(ตามหลักสูตร ก.ค.ศ.)
...
แก้ไขกำหนดการ การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติ สปอนเซอร์ไทยแลนด์แชมเปียนชิพ
รื่อง การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติ สปอนเซอร์ไทยแลนด์แชมเปียนชิพ คัดเลือกตัวแทนจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2557 ณสนามกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล รายละเอียดดังแนบ...
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามโครงการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเ
...
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการสร้างข้อสอบวัดผลในระดับชั้นเรียนตามแนวข้อสอบวัดผลระดับชาติ(O-NET)และนานาชาติ(PISA) 8 กลุ่มส
...
 
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศณีนบัตรนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม
ด้วยโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมจะดำเนินการจัดพีธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2555 ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 เวลา 08.30น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม จึงใครขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธี...
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด
เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ...
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด
เรื่อง รายชื่อผู้รับสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก...
 
หนังสือปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการเงิน>>ดาวน์โหลด>> 
   
แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 1731
ค่าจ้างเหมาบริการ ในการประบปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา...
แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 1739
รายการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกร์ของสถานศึกษาที่ำด้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน...
แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 1745
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 64...
 
ลูกจ้างประจำออกจากราชการ เนื่องจากเกษียณอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (14/05/57)>>ดาวน์โหลด>> 
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการสถานศึกษา CMSS (05/03/2557)>>ดาวน์โหลด>> 
ประกาศพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ปี 2556 >>ดาวน์โหลด>> 
   
การจัดทำข้อมูลอัตรากำลังพนักงานราชการ (โรงเรียนที่ยังไม่ส่งประวัติพนักงานราชการ)
ด้วย สพม.เขต 23 ให้พนักงานราชการในสังกัดกรอกประวัติพนักงานราชการ ส่ง สพม.23 ภายใน 30 มิถุนายน 2557 บัดนี้ได้ล่วงเลยเวลานานแล้ว ยังมีโรงเรียนที่ยังไม่ส่งประวัติพนักงานราชการ ดังนี้ 1.บ้านบัวราษฎร์บำรุง 2.ภูริทัตต์วิทยา 3.ธรรมบวรวิทยา 4.วาริชยา 5.นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 6.อากาศอำนวยศึกษา 7. ศึกษาประชาสามัคคี ขอให้โรงเรียนในสังกัด กรอกประวัติและส่ง สพม.23 ด่วนที่สุด ภายใน 15 กรกฎาคม 2557...
แจ้งรายชื่อข้าราชการครูที่ได้รับทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทโครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ
...
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางหน่วยงานทางการศึกษา สพม.23
...
 
ข้อมูลนักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) เล่มที่ 4/6
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์, ครุภัณฑ์ห้องสมุด) เล่มที่ 5/6
  แบบ ปร. 4 และ ปร. 6 (ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด)
  รายการประมาณราคา  ปีงบประมาณ 2557  ราคาวัสดุและค่าแรง (ให้โรงเรียนดาวน์โหลดไฟล์ password = designobec)
  แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย
จำนวนนักเรียนแยกตาม ชั้น เพศ ห้องเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556
จำนวนนักเรียนแยกรายอำเภอ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556
 ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2557 จำนวนนักเรียนแยกตามชั้น เพศ ห้องเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557
 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ปีการศึกษา 2557
 
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
แจ้งโรงเรียนทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน...
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โต๊ะเรียน มอก. 1494-52541 และ เก้าอี้เรียน มอก.1495-2541
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โต๊ะเรียน มอก. 1494-52541 และ เก้าอี้เรียน มอก.1495-2541...
คุุณลักษณะครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา,ท่านผู้หญิงจันทิมา ฯ ท่าแร่ศึกษา และ ลำปลาหางวิทยา สพม. 23 ได้ส่ง คุณลักษณะและราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ มาเพื่อให่้เตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ ฯ และตามเงินงบประมาณทืี่ได้รับจัดสรร โรงเรียนละ 800,000 บาท หนังสือลงใน e-office สพม. 23...
 
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ ๒
...
แนงทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน
...
การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง (ราคากลางก่อสร้างที่หัวหน้าหน่วยงานได้เห็นชอบราคากลางที่คณะกรรมการกำหน
...
 
 

เพลงเอกลักษณ์ไทยทั้งหมด>>>Download>>>>
 
การใช้งานระบบสารสนเทศด้านการศึกษาพิเศษและ การศึกษาสงเคราะห์ (Special Education Technology : SET) (พิการ เรียนรวม)
...
ประกาศผลการคัดเลือกโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรมฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย(จังหวัดสกลนคร)
...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามโครงการเด็กดีมีที่เรียน ปีการศึกษา 2557
สพม.เขต 23 ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการสัมภาษณ์ มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ตามโครงการเด็กดีมี่ที่เรียน และให้ผู้ผ่านสัมภาษณ์ดำเนินการตามเอกสารแนบท้าย โดยให้รายงานตัวทางเว็บไซต์ http://reg.kku.ac.th ตั้งแต่วันที่ 18-22 กรกฎาคม 2557 หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์...
 
ประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)ประจำปี 2556 ระดับชาติ (07/03/57)>>ดาวน์โหลด>> 
   
เอกสาร การจัดงานการประกวดแข่งขัน ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และทักษะในศตวรรษที่ 21
...
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตอนต้น ตอนปลายจังหวัด
...
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในฝันทุกโรงในสังกัด
ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนในฝัน 26 โรงเรียนมาประชุมเรื่องการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปี 2557ในวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส...
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง แจ้งการปรับเพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ตโครงการ MOENet จาก 2 Mbps หรือ 4Mbps เป็น 10 Mbps โดยให้โรงเรียนตรวจสอบความเร็วได้ที่ http://www.speedtest.net และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ MOENet ที่ http://www.chk.moe.go.th ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 รายละเอียดตามเอกสารแนบ...
แจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2557
...
แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด ICT
ตามที่ สพฐ.ได้แจ้งให้ สพม. เขต 23 แจ้งโรงเรียนในสังกัดเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลตัวชี้วัด ICT เพื่อการศึกษาในสถานศึกษา ทางเว็บไซต์ http://www.moc.moe.go.th/ict/ นั้น ขณะนี้ระบบเปิดให้กรอกข้อมูลได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เท่านั้น ...
 
 
 
 
 
 สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042- 712814, 042- 716287 โทรสาร 042- 714453 E-mail : mattayomsakon@gmail.com