นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23

 

 
 คณะ อ.ก.ค.ศ.
     บทบาทและหน้าที่
     รายงานการประชุม
 คณะ กพท.
     บทบาทและหน้าที่
     ระเบียบวาระการประชุม
     รายงานการประชุม
 คณะ ก.ต.ป.น.
     บทบาทและหน้าที่
 

 

 กระทรวงศึกษาธิการ
 สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานเลขาธิการ
     สภาการศึกษา
 

 สำนักงานคณะกรรมการ
     การอุดมศึกษา

 สำนักงานคณะกรรมการ
     การอาชีวศึกษา

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
     ขั้นพื้นฐาน

 สำนักงานรัฐมนตรี
 สำนักงาน ก.ค.ศ.
 สำนักงาน กศน.
 สำนักบริหารงานคณะกรรมการ
     ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 สมศ.
 สทศ.
 กยศ.
 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 สำนักงาน สกสค.

 

ผู้บริหาร


 


นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

หมายเลขโทรศัพท์ 08-1976-6574 E-mail: sirisak.h@gmail.com

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

        1. กำกับ ควบคุม ดูแล ภารกิจกลุ่มบริหารงานบุคคล หน่วยตรวจสอบภายใน

        2. สหวิทยาเขตลุ่มน้ำยาม  สหวิทยาเขตลุ่มน้ำสงคราม

 


ดร.อนุรักษ์ อุปพงษ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

หมายเลขโทรศัพท์ 08-9861-3692 E-mail: u.anuruk@hotmail.com

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

        1. กำกับ ควบคุม ดูแล ภารกิจกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

            กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  และกลุ่มนโยบายและแผน 

        2. สหวิทยาเขตดำรงธรรม สหวิทยาเขตลุ่มน้ำอูน สหวิทยาเขตสว่างศึกษา


 


นางจริยา  ปารีพันธ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

หมายเลขโทรศัพท์ 08-78679714 E-mail: -

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

        1. กำกับ ควบคุม ดูแล กลุ่มอำนวยการ  บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

            และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(ITEC)

        2. สหวิทยาเขตสกลราช สหวิทยาเขตลุ่มเบญจพัฒน์ สหวิทยาเขตปัญจวิทย์

 

 

 สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนไอทียู ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042- 728118 ต่อ  
105  กลุ่มนโยบายและแผน  115  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
107  กลุ่มอำนวยการ  111  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
109  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  112  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  โทรสาร 042- 728119 E-mail : mattayomsakon@gmail.com