นางจริยา  ปารีพันธ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
 
 
 คณะ อ.ก.ค.ศ.
     บทบาทและหน้าที่
     รายงานการประชุม
 คณะ กพท.
     บทบาทและหน้าที่
     ระเบียบวาระการประชุม
     รายงานการประชุม
 คณะ ก.ต.ป.น.
     บทบาทและหน้าที่
 
 
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานเลขาธิการ
     สภาการศึกษา
 
 สำนักงานคณะกรรมการ
     การอุดมศึกษา

 สำนักงานคณะกรรมการ
     การอาชีวศึกษา

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
     ขั้นพื้นฐาน

 สำนักงานรัฐมนตรี
 สำนักงาน ก.ค.ศ.
 สำนักงาน กศน.
 สำนักบริหารงานคณะกรรมการ
     ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 สมศ.
 สทศ.
 กยศ.
 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 สำนักงาน สกสค.
 
กลุ่มอำนวยการ สพม.23


 
นางวาสนา  พิพัฒน์ผดุงสิน
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ) 
เบอร์โทรศัพท์  : 081-7690982

 

 
นายวฒซพรรค  บรรลือ นางสาวจิรัชยา  มนต์คาถา
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8712021  เบอร์โทรศัพท์ : 089-5721916 

 

 
นายวรวิทย์  ดันมีแก้ว นายภานุวิชญ์  หาดทวายกาญจน์
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  พนักงานพิมพ์ดีด 
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0515858  เบอร์โทรศัพท์ : 095-7977647 

 

 
นางสาวจุฑาทิพย์  ฝ่ายเทศ นางนันทนา  อ่อนก้อน
พนักงานพิมพ์ดีด  แม่บ้าน 
เบอร์โทรศัพท์ : 062-6982492  เบอร์โทรศัพท์ : 064-5533906 

 

 
นางพิศมัย  นาโสก นายสมจิตร  นามวงค์ชัย
แม่บ้าน  นักการภารโรง 
เบอร์โทรศัพท์ : 061-1025204  เบอร์โทรศัพท์ : 081-0496437 

 

 
นายศักดิ์ชัย  แสนหูม นายธนโชติ  ศรีกุล
พนักงานขับรถ  พนักงานขับรถ 
เบอร์โทรศัพท์ : 086-0028052  เบอร์โทรศัพท์ : 093-0533864 

 
 
นายสุพิศ  มุลน้อยสุ  
ยาม   
เบอร์โทรศัพท์ : -   
 
 
 สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนไอทียู ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042- 728118 ต่อ  
105  กลุ่มนโยบายและแผน  115  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
107  กลุ่มอำนวยการ  111  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
109  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  112  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  โทรสาร 042- 728119 E-mail : mattayomsakon@gmail.com