นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
 
 
 คณะ อ.ก.ค.ศ.
     บทบาทและหน้าที่
     รายงานการประชุม
 คณะ กพท.
     บทบาทและหน้าที่
     ระเบียบวาระการประชุม
     รายงานการประชุม
 คณะ ก.ต.ป.น.
     บทบาทและหน้าที่
 
 
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานเลขาธิการ
     สภาการศึกษา
 
 สำนักงานคณะกรรมการ
     การอุดมศึกษา

 สำนักงานคณะกรรมการ
     การอาชีวศึกษา

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
     ขั้นพื้นฐาน

 สำนักงานรัฐมนตรี
 สำนักงาน ก.ค.ศ.
 สำนักงาน กศน.
 สำนักบริหารงานคณะกรรมการ
     ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 สมศ.
 สทศ.
 กยศ.
 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 สำนักงาน สกสค.
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.23


 
นางวยุภา  ศิรินทร์วงศ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล(นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ) 
เบอร์โทรศัพท์  : 088-5614061
Email  : wayupa_1@hotmail.com หรือ wayupa23@gmail.com

 

 
นางจีรวรรณ  ราชพิลา นางสุภาภรณ์  จันทร์สว่าง
 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8714191 เบอร์โทรศัพท์ : 089-8615175  
Email : tomm1939@hotmail.com  Email : Aumpawa2553@hotmail.com  

 

 
นางสมบูรณ์  บุญสุระ นางศุพิชญ์ชาญ์  พองพรหม
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9776560   เบอร์โทรศัพท์ : 087-9478458 
Email : bunsura10@hotmail.com   Email : supitcha_tukky@hotmail.com  

 

 
นางอัมพร  เฉลิมชาติ(พร) นางสาวจงใจ  ต้นโพธิ์
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ   ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
เบอร์โทรศัพท์ : 088-5718677 เบอร์โทรศัพท์ : 081-0174094 
Email : chalermchat_am@windowslive.com  Email : jongjai_t@hotmail.com 

 

 
นางสาวพัชราภรณ์  ประเทพา นางสาวจินตหรา  ธรรมโม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ กพ. 7 อิเล็กทรอนิกส์
เบอร์โทรศัพท์ : 098-6078549 บอร์โทรศัพท์ : 098-5755809
Email : pratapar1@gmail.com  Email : Missu_Jinny@hotmail.com 
 
 
 สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนไอทียู ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042- 728118 ต่อ  
105  กลุ่มนโยบายและแผน  115  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
107  กลุ่มอำนวยการ  111  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
109  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  112  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  โทรสาร 042- 728119 E-mail : mattayomsakon@gmail.com