ดร.อนุรักษ์  อุปพงษ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
 
 
 คณะ อ.ก.ค.ศ.
     บทบาทและหน้าที่
     รายงานการประชุม
 คณะ กพท.
     บทบาทและหน้าที่
     ระเบียบวาระการประชุม
     รายงานการประชุม
 คณะ ก.ต.ป.น.
     บทบาทและหน้าที่
 
 
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานเลขาธิการ
     สภาการศึกษา
 
 สำนักงานคณะกรรมการ
     การอุดมศึกษา

 สำนักงานคณะกรรมการ
     การอาชีวศึกษา

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
     ขั้นพื้นฐาน

 สำนักงานรัฐมนตรี
 สำนักงาน ก.ค.ศ.
 สำนักงาน กศน.
 สำนักบริหารงานคณะกรรมการ
     ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 สมศ.
 สทศ.
 กยศ.
 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 สำนักงาน สกสค.
 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.23


 
นายทองปาน  ศรีอักเศษ(แอ้)
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา(ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ) 
เบอร์โทรศัพท์  : 090-8278225
Email : Thongpan53@gmail.com

 

 
นางนิยะดา  โทษาธรรม(นิ) นางเอื้อมพร  บัวดี(เอื้อม)
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
เบอร์โทรศัพท์  : 081-6620844  เบอร์โทรศัพท์  : 089-8413069 
Email : NIYADA2499@gmail.com  Email : UAM2503@gmail.com 

 

 
นางวัชราภรณ์  อินธิปีก(แหว๋ว) นางณัฐฏฎาณี  รีทอง(ติ๋ม)
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
เบอร์โทรศัพท์  : 081-0587392  เบอร์โทรศัพท์  : 081-5461565, 093-5565359 
Email : Paweal@live.com  Email : nattadanee@outlook.co.th 

 

 
นางบุญเต็ม  ปรีดีสนิท(เต็ม) นางประทินทิพย์  พรไชยยา(แอ๊ด)
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
เบอร์โทรศัพท์  : 085-7603470  เบอร์โทรศัพท์  : 081-3694632 
Email : boontem99@gmail.com  Email : Prathinthip.pa@hotmail.com 

 

 
นางทิพวรรณ  สีวาดมา(ต่อง) นายวิกรานต์  ศรีอักเศษ(เป้า)
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
เบอร์โทรศัพท์  : 083-3580937  เบอร์โทรศัพท์  : 089-8615955 
Email : thipawan498@gmail.com  Email : wikran2501@gmsil.com 

 

 
นายสุรพร  พงษ์สุวรรณ(ตัส) นางประพิณพักตร์  ธุระนนท์(อึ่ง)
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
เบอร์โทรศัพท์  : 095-6536910  เบอร์โทรศัพท์  : 098-1027932 
Email : s_nong111@hotmail.com  Email : Praphinphak@gmail.com  

 

 
นางศรีสุมา  จันทร์พรม นางอุษณีษ์  ราชพิลา(ออย)
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
เบอร์โทรศัพท์  : - เบอร์โทรศัพท์  : 088-4924099 
Email : -  Email : Oildonut@hotmail.co.th 
 
 
 สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนไอทียู ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042- 728118 ต่อ  
105  กลุ่มนโยบายและแผน  115  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
107  กลุ่มอำนวยการ  111  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
109  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  112  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  โทรสาร 042- 728119 E-mail : mattayomsakon@gmail.com