นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23
 
 
 คณะ อ.ก.ค.ศ.
     บทบาทและหน้าที่
     รายงานการประชุม
 คณะ กพท.
     บทบาทและหน้าที่
     ระเบียบวาระการประชุม
     รายงานการประชุม
 คณะ ก.ต.ป.น.
     บทบาทและหน้าที่
 
 
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานเลขาธิการ
     สภาการศึกษา
 
 สำนักงานคณะกรรมการ
     การอุดมศึกษา

 สำนักงานคณะกรรมการ
     การอาชีวศึกษา

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
     ขั้นพื้นฐาน

 สำนักงานรัฐมนตรี
 สำนักงาน ก.ค.ศ.
 สำนักงาน กศน.
 สำนักบริหารงานคณะกรรมการ
     ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 สมศ.
 สทศ.
 กยศ.
 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 สำนักงาน สกสค.
 
กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ มีกลยุทธ์ ดังนี้

     1. ปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ
     2. ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนและยกระดับการใช้ภาษาอังกฤษ
     3. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
กลุ่มสาระหลัก 5 วิชา โดยรวมเพิ่มขึ้น
     4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
เต็มศักยภาพและ เป็นรายบุคคล
     5. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ รวมทั้ง มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและห่างไกลยาเสพติด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีกลยุทธ์ ดังนี้

     1. ครูมีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมทำงานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์รวมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผล ทักษะ
ในการสื่อสารของครูอย่างมีประสิทธิภาพ
     2. เสริมสร้าง สนับสนุนครู ให้มีขวัญกำลังใจในการทำงาน
มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ และมีสวัสดิการที่เหมาะสมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิต พัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของการพัฒนาประเทศมีกลยุทธ์ ดังนี้


     1. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรทักษะอาชีพ
ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ
     2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาและบุคลากรมีงานวิจัย เพื่อพัฒนา
และปรับปรุง การจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทดสอบ การประเมินการประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา มีกลยุทธ์ ดังนี้


     1. พัฒนาและส่งเสริมระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนมีการพัฒนา
ให้เหมาะสม กับสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
     2. มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
     3. มีการนิเทศการศึกษาอย่างมีระบบและต่อเนื่อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ICT เพื่อการศึกษามีกลยุทธ์ ดังนี้

     1. พัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
     2. ส่งเสริมการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศในเรื่องข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลครูและบุคลากร ทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาให้เป็นฐานเดียวกัน
และใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6การบริหารจัดการมีกลยุทธ์ ดังนี้

     1.บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอำนาจและความรับผิดชอบ
ต่อผลการดำเนินงาน ตลอดจนการสร้างเครือข่าย
     2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา
และประสานความร่วมมือ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีกลยุทธ์ ดังนี้


     1. สร้างความเข้มแข็งของสถาบันการเกษตร และเสริมสร้างศักยภาพ
ให้ประชาชน ในภาคเกษตรกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวมีกลยุทธ์ ดังนี้

     1. สร้างขีดความสามารถในการค้า การลงทุน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันมีกลยุทธ์ ดังนี้

     1. สนับสนุนการท่องเที่ยว 3 ธรรม
 
 
 สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนไอทียู ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042- 728118 ต่อ  
105  กลุ่มนโยบายและแผน  115  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
107  กลุ่มอำนวยการ  111  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
109  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  112  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  โทรสาร 042- 728119 E-mail : mattayomsakon@gmail.com