"แจ้งเลื่อนโครงการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหารและบุคลากรในสำนักงาน ในวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ ออกไปก่อน เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 มีภารกิจสำคัญในช่วงเวลาดังกล่าวหลายประการ แล้วจะแจ้ง วัน เวลา สถานที่ในการอบรมให้ทราบอีกครั้ง"

ดร.อนุรักษ์ อุปพงษ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

                                                           
ดร.อนุรักษ์ อุปพงษ์                      นายประสาร ภูดี               นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์           นายทรงศักดิ์ ไชยชมภู
รอง ผอ.สพม.เขต 23                รอง ผอ.สพม.เขต 23                 รอง ผอ.สพม.เขต 23                 รอง ผอ.สพม.เขต 23
 
 
 คณะ อ.ก.ค.ศ.
     บทบาทและหน้าที่
     รายงานการประชุม
 คณะ กพท.
     บทบาทและหน้าที่
     ระเบียบวาระการประชุม
     รายงานการประชุม
 คณะ ก.ต.ป.น.
     บทบาทและหน้าที่
 
 
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานเลขาธิการ
     สภาการศึกษา
 
 สำนักงานคณะกรรมการ
     การอุดมศึกษา

 สำนักงานคณะกรรมการ
     การอาชีวศึกษา

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
     ขั้นพื้นฐาน

 กลุ่มสารสนเทศ สนผ. สพฐ.
 สำนักงานรัฐมนตรี
 สำนักงาน ก.ค.ศ.
 สำนักงาน กศน.
 สำนักบริหารงานคณะกรรมการ
     ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 สมศ.
 สทศ.
 กยศ.
 กบข.
 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 สำนักงาน สกสค.
 สพป.สกลนคร เขต 1
 สพป.สกลนคร เขต 2
 สพป.สกลนคร เขต 3
 สกสค.สกลนคร
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 >>>ดาวน์โหลดรายงานการกรอกข้อมูลรายชื่อโรงเรียน>>>> 
 
  
 

   

>>ดาวน์โหลด >> นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ สพม.23 (19/02/57)

   

>>ดาวน์โหลด >> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2557 (20/01/57)

   

>>ดาวน์โหลด >> คู่มือใช้งานระบบ e-office (07/01/57)
 
ด่วนที่สุด !!!!!! ขอความกรุณาเจ้าหน้าที่โรงเรียนเข้ากรอกขอมูลจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์
...
 
 
 
 
ประกาศจากโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ และเอกสารเพิ่มเติมที่เว็บไซต์โรงเรียน...
ประกาศจากโรงเรียนท่าแร่ศึกษา
เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ...
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวัดผล ด้านบรรรารักษ์ และด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก
ศธ 04253/4304 [ฉบับสมบูรณ์]...
ด่วนที่สุด !!!! กรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรเครื่องคอมพิวเเตอร์งบประมาณประจำปี 2558 และการประกอบชี้แจง
...
ประกาศจากโรงเรียนเจริญศิลป์"โพธิ์คำอนุสรณ์"
เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ...
 
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด
เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ...
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด
เรื่อง รายชื่อผู้รับสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก...
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด
เรื่อง การเลือกตั้งผู็แทนสมาชิก ประจำปี 2556-2557...
 
เอกสารบรรยายอบรมพัสดุ วันที่ 11 กรกฏาคม 2557>>ดาวน์โหลด>> 
หนังสือปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการเงิน>>ดาวน์โหลด>> 
   
แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 2112
เพื่อเป็นค่าพาหนะของผู้เข้ารับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติานผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม...
แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 2111
ค่าพาหนะของผู้เข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์และผู้ช่วยบรรณารักษ์...
แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 2102
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล...
 
ลูกจ้างประจำออกจากราชการ เนื่องจากเกษียณอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (14/05/57)>>ดาวน์โหลด>> 
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการสถานศึกษา CMSS (05/03/2557)>>ดาวน์โหลด>> 
ประกาศพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ปี 2556 >>ดาวน์โหลด>> 
   
 
ข้อมูลนักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557  แก้ไข
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) เล่มที่ 4/6
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์, ครุภัณฑ์ห้องสมุด) เล่มที่ 5/6
  แบบ ปร. 4 และ ปร. 6 (ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด)
  รายการประมาณราคา  ปีงบประมาณ 2557  ราคาวัสดุและค่าแรง (ให้โรงเรียนดาวน์โหลดไฟล์ password = designobec)
  แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย
จำนวนนักเรียนแยกตาม ชั้น เพศ ห้องเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556
จำนวนนักเรียนแยกรายอำเภอ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556
 ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2557 จำนวนนักเรียนแยกตามชั้น เพศ ห้องเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557
 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ปีการศึกษา 2557
 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557
 
สำรวจข้อมูลสิ่งก่อสร้างด้านกีฬาและนันทนาการที่สามารถใช้พื้นยางสังเคราะห์
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง สำรวจข้อมูลสิ่งก่อสร้างด้านกีฬาและนันทนาการที่สามารถใช้พื้นยางสังเคราะห์โรงเรียนในสังกัด เพื่อรวบรวมข้อมูลการใช้ยางพาราเพื่อก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬาและนันทนาการ ...
ด่วนที่สุด ราคากลางรายการครุภัณฑ์มาตรฐาน สำหรับจัดตั้งงบประมาณ
ด่วนที่สุด ราคากลางรายการครุภัณฑ์มาตรฐาน สำหรับจัดตั้งงบประมาณ...
คู่มือแนวทางการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2558
...
 
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ ๒
...
แนงทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน
...
การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง (ราคากลางก่อสร้างที่หัวหน้าหน่วยงานได้เห็นชอบราคากลางที่คณะกรรมการกำหน
...
 
 

เพลงเอกลักษณ์ไทยทั้งหมด>>>Download>>>>
 
การเตรียมความพร้อมป้องกันการระบาดของโรคติดต่อในช่วงฤดูฝน และโรคติดต่อจากต่างประเทศ
เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันการระบาดของโรคติดต่อในช่วงฤดูฝนและโรคติดต่อจากต่างประเทศ สพม.เขต 23 จึงได้นำเอาข้อมูลแนวทางในการป้องกันฯเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ และท่านยังสามารถขอรับสนับสนุนข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติมได้จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด...
ข้อมูลนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2557
รายชื่อนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ (นักเรียนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดอื่น) แต่มาเรียนที่โรงเรียนในสังกัด สพม.23...
สำเนาประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2557
...
 
ประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)ประจำปี 2556 ระดับชาติ (07/03/57)>>ดาวน์โหลด>> 
   
การจัดทำ CD ROM นวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
...
เรียน รองวิชาการทุกโรงเรียนในสังกัด
โปรดส่งรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ O-NET ม.3, ม.6 ทางเว็บไซต์ของ สทศ. ภายในวันที่ 31 โรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายชื่อนักเรียน มีดังต่อไปนี้ ลำดับที่ โรงเรียน ม.3 ม.6 เทียบเท่า ม.6 1 กุดบากพัฒนาศึกษา - ยังไม่ส่ง ยังไม่ส่ง ไม่สอบ 2 กุดเรือคำพิทยาคาร - ยังไม่ส่ง ยังไม่ส่ง ไม่สอบ 3 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์- ยังไม่ส่ง ยังไม่ส่ง ไม่สอบ 4 คำเพิ่มพิทยา - ยังไม่ส่ง ยังไม่ส่ง ไม่สอบ 5 โคกสีวิทยาสรรค์ - ยังไม่ส่ง ยังไม่ส่ง ไม่สอบ 6 เจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"- ยังไม่ส่ง ยังไม่ส่ง ไม่สอบ 7 ช้างมิ่งพิทยานุกูล - ยังไม่ส่ง ยังไม่ส่ง ไม่สอบ 8 ดงมะไฟวิทยา - ยังไม่ส่ง ยังไม่ส่ง ไม่สอบ 9 ด่านม่วงคำพิทยาคม - ยังไม่ส่ง ยังไม่ส่ง ไม่สอบ 10 เต่างอยพัฒนศึกษา - ยังไม่ส่ง ยังไม่ส่ง ไม่สอบ 11 ท่าสงครามวิทยา - ยังไม่ส่ง ยังไม่ส่ง ไม่สอบ 12 เทพสวัสดิ์วิทยา - ยังไม่ส่ง ยังไม่ส่ง ไม่สอบ 13 ธรรมบวรวิทยา - ยังไม่ส่ง ยังไม่ส่ง ไม่สอบ 14 ธาตุนารายณ์วิทยา - ยังไม่ส่ง ยังไม่ส่ง ไม่สอบ 15 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา - ยังไม่ส่ง ยังไม่ส่ง ไม่สอบ 16 บ้านบัวราษฎร์บำรุง - ยังไม่ส่ง ยังไม่ส่ง ไม่สอบ 17 บ้านม่วงพิทยาคม - ยังไม่ส่ง ยังไม่ส่ง ไม่สอบ 18 พรรณาวุฒาจารย์ - ยังไม่ส่ง ยังไม่ส่ง ไม่สอบ 19 พังโคนวิทยาคม - ยังไม่ส่ง ยังไม่ส่ง ไม่สอบ 20 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม - ยังไม่ส่ง ยังไม่ส่ง ไม่สอบ 21 โพนงามศึกษา - ยังไม่ส่ง ยังไม่ส่ง ไม่สอบ 22 โพนพิทยาคม - ยังไม่ส่ง ยังไม่ส่ง ไม่สอบ 23 มัธยมวาริชภูมิ - ยังไม่ส่ง ยังไม่ส่ง ไม่สอบ 24 ร่มเกล้า - ยังไม่ส่ง ยังไม่ส่ง ไม่สอบ 25 แวงพิทยาคม - ยังไม่ส่ง ยังไม่ส่ง ไม่สอบ 26 สกลราชวิทยานุกูล - ยังไม่ส่ง ยังไม่ส่ง ไม่สอบ 27 ส่องดาววิทยาคม - ยังไม่ส่ง ยังไม่ส่ง ไม่สอบ 28 หนองแวงวิทยา - ยังไม่ส่ง ยังไม่ส่ง ไม่สอบ 29 หนองหลวงศึกษา - ยังไม่ส่ง 49 ไม่สอบ 30 อากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ส่ง ยังไม่ส่ง ไม่สอบ ...
ด่วนที่สุด เรียน เจ้าหน้าที่ GPA ของทุกโรงเรียน
จากการตรวจสอบและหลวมรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์ต้นปี 2557 -1จากโปรแกรม student ปรากฎว่ามีโรงเรียนหลายโรงมีข้อมูลผิดผลาดต้องแก้ไขให้ถูกต้องโดยด่วน จึงขอให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบจากไฟล์ที่แนบ แล้วนำส่งข้อมูลที่ถูกต้อง กลับคืน สพม.23 ภายใน วันที่ 15 สิงหาคม 2557 (ศน.นิยะดา โทษาธรรม 081-662-0844)........
 
แบบติดตาม NEdNet (12/08/57)>>ดาวน์โหลด>> 
เบอโทรศัพท์ Call Center NEdNet (12/08/57)>>ดาวน์โหลด>> 
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ สพม.23 (29/07/57)>>ดาวน์โหลด>> 
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.23 (29/07/57)>>ดาวน์โหลด>> 
ระบบงานโครงข่ายไร้สายในโรงเรียน (29/07/57)>>ดาวน์โหลด>> 
ด่วนที่สุด!!!!!! เร่งรัดกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558 และการประกอบชี้แจง
...
ด่วนที่สุด !!!! กรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรเครื่องคอมพิวเเตอร์งบประมาณประจำปี 2558 และการประกอบชี้แจง
...
ประชาสัมพันธ์จากศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น
เรื่อง โครงการแข่งขันสุดยอดครูไทย ICT 2557 ครั้งที่ 1 รายละเอียดตามเอกสารแนบ...
 
 
 
 
 
 
 
 สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042- 712814, 042- 716287 โทรสาร 042- 714453 E-mail : mattayomsakon@gmail.com