แจ้งโรงเรียนในสังกัด!!!   หนังสือ อ่านคิดวิเคราะห์เขียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ได้มอบให้ครูคณิตศาสตร์ ที่เข้าร่วมประชุมในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 

นายเสถียร  แสนอุบล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

                    
ดร.อนุรักษ์ อุปพงษ์             นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์
รอง ผอ.สพม.เขต 23                 รอง ผอ.สพม.เขต 23
 
 
 คณะ อ.ก.ค.ศ.
     บทบาทและหน้าที่
     รายงานการประชุม
 คณะ กพท.
     บทบาทและหน้าที่
     ระเบียบวาระการประชุม
     รายงานการประชุม
 คณะ ก.ต.ป.น.
     บทบาทและหน้าที่
 
 
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานเลขาธิการ
     สภาการศึกษา
 
 สำนักงานคณะกรรมการ
     การอุดมศึกษา

 สำนักงานคณะกรรมการ
     การอาชีวศึกษา

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
     ขั้นพื้นฐาน

 กลุ่มสารสนเทศ สนผ. สพฐ.
 สำนักงานรัฐมนตรี
 สำนักงาน ก.ค.ศ.
 สำนักงาน กศน.
 สำนักบริหารงานคณะกรรมการ
     ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 สมศ.
 สทศ.
 กยศ.
 กบข.
 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 สำนักงาน สกสค.
 สพป.สกลนคร เขต 1
 สพป.สกลนคร เขต 2
 สพป.สกลนคร เขต 3
 สกสค.สกลนคร
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

   

>>ดาวน์โหลด >> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน(19/06/58)

   

>>ดาวน์โหลด >> โปรแกรมตรวจข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบกลาง ระดับ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 (02/03/58)

   

>>ดาวน์โหลด >> Power Point นำเสนอสหวิทยาเขต

   

>>ดาวน์โหลด >> บัญชีแนบท้าย(แก้ไข)ประกาศแต่งตั้งโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง(15/10/57)

   

>>ดาวน์โหลด >> ประกาศแต่งตั้งโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง(29/9/57)

   

>>ดาวน์โหลด >> นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ สพม.23 (19/02/57)

   

>>ดาวน์โหลด >> คู่มือใช้งานระบบ e-office (07/01/57)
 
 
 
 
 
ใบสมัครและรายละเอียด MOE AWARDS 2558
...
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน อาคารประกอบและระบบประปา โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา (25 ก.ย. 2558)
...
แจ้งเพิ่มเติมสำหรับผู้ส่งผลงานเข้าประกวด Best Practice ปี 2558
ให้ส่งแบบเสนอผลงาน จำนวน 5 ชุด ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2558...
ประชาสัมพันธ์โครงการครูสอนพิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี พ.ศ. 2559
...
เลื่อนเวลาประชุมผู้ดูแลระบบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
จากเวลา 09.00 น. เป็นเวลา 13.30 น....
 
 
แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2558>>รายการทั้งหมด>> 
เอกสารบรรยายอบรมพัสดุ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558>>ดาวน์โหลด>> 
หนังสือปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการเงิน>>ดาวน์โหลด>> 
   
เรียน ข้าราชการสมาชิก กบข.ที่ใช้สิทธิ Undo
เรียน ข้าราชการสมาชิก กบข.ที่ใช้สิทธิ Undo ตามที่มีข้าราชการในสังกัดลาออกจาก กบข.นั้นบัดนี้ทาง สำนักงาน กบข.ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วจึงแจ้งให้สมาชิกตรวจจำนวนเงินของตัวเองได้ที่ เว็บไซด์ กบข.(www.gpf.or.th)สามารถตัวสอบด้วยตัวเองและสำนักงาน กบข. จะโอนเงินให้กับสมาชิกภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ...
เร่งรัดการส่งเบิกจ่ายเงินครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๖
เรียน ผอ.รร. ในสังกัด รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง มียอดในสัญญาไม่ถึง ๕๐,๐๐๐ บาทจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร เร่งดำเนินการส่งเอกสารการไปให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๓ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ มิฉะนั้นงบประมาณนั้นต้องพับไป ...
ดำเนินการส่งเอกสารเบิกครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เรียน ผอ.รร.ในสังกัด สพม.23 แจ้งโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบฯ 2556ซึ่งเป็นเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายได้ถึงวันทำการวันสุดท้ายของเดือนกันยายน 2558 บัดนี้ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาเบิกจ่ายแล้ว ซึ่งรายการครุภัณธ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฯมียอดในสัยญาไม่ถึง 50,000 บาทจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2558 ฉะนั้น จึงขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ให้รับส่งเอกสารเบิกเงินครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง งบประมาณปี 2558 ภายในวันที่ 28 กันยายน 2558 ...
 
แบบฟอร์มใบคำขอต่างๆงานบริหารงานบุคคล >>>คลิก>>>
  คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการสถานศึกษา CMSS (05/03/2557)>>ดาวน์โหลด>> 
   
 
ข้อมูลนักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
  นโยบายสพฐ.ปี2559
  คำของบประมาณ รายการครุภัณฑ์ และ รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่วนที่ 1
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่วนที่ 2
  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 11 ข้อ ปี 2558
  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557  แก้ไข
  แบบ ปร. 4 และ ปร. 6 (ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด)
  รายการประมาณราคา  ปีงบประมาณ 2557  ราคาวัสดุและค่าแรง (ให้โรงเรียนดาวน์โหลดไฟล์ password = designobec)
  แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย
 
การจัดสรรงบประมาณระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
...
ด่วนที่สุด การรายงานข้อมูลงบประมาณผ่านระบบออนไลน์
อ้างถึง การประชุมจัดทำรายละเอียดปริมาณงานและราคา และการเร่งรัดการดำเนินงาน/การติดตามผลฯ งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ แล้วเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ...
ด่วนที่สุด การจัดทำ ปร. 4 แล ะ 6 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ (SP2)
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกแห่ง ตามที่ สพม. เขต 23 จะจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และการจัดทำรายละเอียด ปริมาณงาน และ ราคา ปร. 4 และ 6 งบประมาณ ประจำปี 2558 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ (SP2) ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และความรวดเร็วในการดำเนินการ ในวันดังกล่าว จึงให้ โรงเรียนเตรียมการ ดังนี้ 1. จัดทำปร. 4 และ 6 มาด้วย จำนวน 2 ชุด โดยจะต้องใช้ราคากลางวัสดุ และ ค่าแรงของกลุ่มออกแบบ สพฐ. ที่แนบท้ายนี้ 2. ให้ลง CODE รายการวัสดุ ทุกรายการด้วยดินสอ ด้านหน้า แบบ ปร. 4 ตามตัวอย่างที่แนบ 3. ค่า Facter F งบประมาณ เกิน 1 ล้าน ใช้ 1.2701 ถ้าไม่เกินใช้ 1.2726...
 
 
 
สื่ออบรมหลักสูตรภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ปี 2558 (25/08/2558) >>>คลิก>>>
   
รายละเอียดการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
...
ผลการประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรมฯ ประจำปี 2558 ตัวแทนจังหวัดสกลนคร
...
รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้จัดส่งสิ่งสนับสนุนโครงการฯให้หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อนำไปจัดสรรให้โรงเรียนในพื้นที่แล้ว เมื่อโรงเรียนดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วให้สรุปรายงานกิจกรรมส่ง รพ.สต.ที่มีทันตาภิบาล/โรงพยาบาล ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ด้วยค่ะ...
 
โปรแกรมตรวจข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบกลาง ระดับ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 (02/03/58)>>ดาวน์โหลด>> 
ประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)ประจำปี 2556 ระดับชาติ (07/03/57)>>ดาวน์โหลด>> 
   
ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ "SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2015"
ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ "SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2015" ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://supremerobotics2015.thailandrobotics.com...
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://younginventors.innoobec.com...
แจ้งประชุมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบงานศิลปหัตถกรรมฯ
ประชุมผู้ดูแลระบบงานศิลปหัตถกรรมฯ ในวัน 28 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น.ขอเลื่อนเวลาเป็น 13.00 น. สถานที่ เดิม ...
 
แบบติดตาม NEdNet (12/08/57)>>ดาวน์โหลด>> 
เบอโทรศัพท์ Call Center NEdNet (12/08/57)>>ดาวน์โหลด>> 
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ สพม.23 (29/07/57)>>ดาวน์โหลด>> 
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.23 (29/07/57)>>ดาวน์โหลด>> 
ระบบงานโครงข่ายไร้สายในโรงเรียน (29/07/57)>>ดาวน์โหลด>> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042- 712814, 042- 716287 โทรสาร 042- 714453 E-mail : mattayomsakon@gmail.com