ดร.อนุรักษ์ อุปพงษ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

                                                           
ดร.อนุรักษ์ อุปพงษ์                      นายประสาร ภูดี               นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์           นายทรงศักดิ์ ไชยชมภู
รอง ผอ.สพม.เขต 23                รอง ผอ.สพม.เขต 23                 รอง ผอ.สพม.เขต 23                 รอง ผอ.สพม.เขต 23
 
 
 คณะ อ.ก.ค.ศ.
     บทบาทและหน้าที่
     รายงานการประชุม
 คณะ กพท.
     บทบาทและหน้าที่
     ระเบียบวาระการประชุม
     รายงานการประชุม
 คณะ ก.ต.ป.น.
     บทบาทและหน้าที่
 
 ผู้บริหาร
 กลุ่มอำนวยการ
 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กลุ่มนโยบายและแผน
 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
     การจัดการศึกษา

 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 กลุ่มนิติการ
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
     เพื่อการศึกษา

 ลูกจ้าง
 
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานเลขาธิการ
     สภาการศึกษา
 
 สำนักงานคณะกรรมการ
     การอุดมศึกษา

 สำนักงานคณะกรรมการ
     การอาชีวศึกษา

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
     ขั้นพื้นฐาน

 กลุ่มสารสนเทศ สนผ. สพฐ.
 สำนักงานรัฐมนตรี
 สำนักงาน ก.ค.ศ.
 สำนักงาน กศน.
 สำนักบริหารงานคณะกรรมการ
     ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 สมศ.
 สทศ.
 กยศ.
 กบข.
 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 สำนักงาน สกสค.
 สพป.สกลนคร เขต 1
 สพป.สกลนคร เขต 2
 สพป.สกลนคร เขต 3
 สกสค.สกลนคร
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

   

>>ดาวน์โหลด >> นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ สพม.23 (19/02/57)

   

>>ดาวน์โหลด >> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2557 (20/01/57)

   

>>ดาวน์โหลด >> คู่มือใช้งานระบบ e-office (07/01/57)

   

>>ดาวน์โหลด >> โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต 3ดี

   

>>ดาวน์โหลด >> คู่มือเส้นทางครูมืออาชีพ สำหรับครูผู้ช่วย

   

>>ดาวน์โหลด >> หนึ่งแสนครูดี พ.ศ.2556

   

>>ดาวน์โหลด >> มาตรฐานราคากลางครุภัณฑ์ และคุณลักษณะเฉพาะ

   

>>ดาวน์โหลด >> ข้อมูลแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2556

   

>>ดาวน์โหลด >> ข้อมูลสารสนเทศ ประจำปี 2555
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบทะเบียนวัดผล และการตรวจสอบข้อมูลผลกาเรียนเฉลี่ย GPA 6 ภาคเรียน
ด้วย สพม.เขต 23 จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบทะ้บียนวัดผล และการตรวจสอบผลการเรียนเแลี่ย GPA 6 ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ให้แก่ครูทะเีบยนวัดผลในดรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 28 มีนาคม 2557 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ร.ร.สกลนครพัฒนศึกษา ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-16.30 น. ในการนี้ขอให้โรเรียนในสังกัดแจ้งและอนุญาตให้ครูทะเบียนวัดผลที่รับผิดชอบงาน GPA จำนวน 2 คน เข้าร่วมรับการอบรม...
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ที่ สพม.23
เรื่อง เชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์และกำหนดจัดงานรดน้ำดำหัว ที่ สพม.23 รายละเอียดตามเอกสารแนบ...
ประกาศจากโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
เรื่อง การสอบราคาจ้างครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2557 รายละเอียดตามเอกสารแนบ...
ประกาศจากโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
เรื่อง การซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2557 รายละเอียดตามเอกสารแนบ...
ประชาสัมพันธ์โครงการ Intel Teach 2014
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมมือกับ บริษัท อินเทล ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินโครงการด้านการศึกษาภายใต้ชื่อโครงการ Intel Teach 2014 เพื่อให้เกิดการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในการพัฒนาครูและตอบสนองต่อการพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ โดยได้จัดการอบรมขึ้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ...
ข้อมูลสิ่งก่อสร้างในโรงเรียน B-OBEC
แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลสิ่งก่อสร้างในโรงเรียน (B-OBEC) ที่เว็ปไซต์ http://bobec.bopp-obec.info ซึ่งต้องดำเนินการรายงานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 ...
 
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศณีนบัตรนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม
ด้วยโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมจะดำเนินการจัดพีธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2555 ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 เวลา 08.30น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม จึงใครขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธี...
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด
เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ...
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด
เรื่อง รายชื่อผู้รับสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก...
 
แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 ที่ ศธ 04002/ ว 726
ค่าใช้จ่ายในการนิเทศการศึกษาและค่าเดินทางของผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปี 2557...
แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 ที่ ศธ 04002/ ว 704
เพื่อเป็นค่ามี่พักและค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ"มาตรการและแนวทางสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน 3 นาที 15 เมตร"...
แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 ที่ ศธ 04002/ ว 698
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรม"ว่ายน้ำเพื่อชีวิต"...
 
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการสถานศึกษา CMSS (05/03/2557)>>ดาวน์โหลด>> 
ประกาศพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ปี 2556 >>ดาวน์โหลด>> 
   
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารสถานศึกษา
...
ขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา
...
ออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจำ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ให้โรงเรียนในสังกัด ออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้กับลูกจ้างประจำในสังกัด โดยดูตัวอย่าง คำสั่งและรายละเอียด แนบท้ายคำสั่ง ตามไฟล์ดังแนบ ส่วนหนังสือราชการกำลังดำเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม และจะดำเนินส่งไปภายหลัง หากมีข้อสงสัย ติดต่อ คุณจีรวรรณ โดยตรง ที่ 0818714191...
 
ข้อมูลนักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
  แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย
จำนวนนักเรียนแยกตาม ชั้น เพศ ห้องเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556
จำนวนนักเรียนแยกรายอำเภอ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556
 
เปลี่ยน แบบประมาณการราคา ค่าติดตั้ง ขยายเขต และปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ไฟฟ้า -ประปา ปีงบประมาณ 2557
โรงเรียนที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ค่าติดตั้ง ขยายเขต และ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ไฟฟ้า - ประปา ให้ใช้แบบประมาณการราคา ใหม่ตามที่แนบ ส่ง ภายใน 21 เมษายน 2557 (ขยาย เวลา ส่ง ให้ อีก 1 วัน )...
แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานงบเงินอุดหนุน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งจัดสรรเงินงบประมาณ แผนงานสนับสนุน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ภาคเรียนที่ ๑ จำนวน ๕ รายการ ...
หนังสือแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
สพฐ. แจ้งแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ...
 
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ ๒
...
แนงทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน
...
การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง (ราคากลางก่อสร้างที่หัวหน้าหน่วยงานได้เห็นชอบราคากลางที่คณะกรรมการกำหน
...
 
 

เพลงเอกลักษณ์ไทยทั้งหมด>>>Download>>>>
 
ขอความร่วมมือโรงเรียนกรอกข้อมูลการรับไว้นักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4
ขอความร่วมมือโรงเรียนที่ข้อมูลช่องรับไว้ยังเป็น 0 (ศูนย์) ไ้ด้รายงานข้อมูลการรับนักเรียน (มอบตัว) ปีการศึกษา 2557 โดยด่วน เนื่องจากขณะนี้ สพฐ. จะนำข้อมูลดังกล่าวรายงานให้ส่วนที่เกี่ยวข้องทราบ และจำนวนนักเรียนจบการศึกษา ออกกกลางคัน ปีการศึกษา 2556 ด้วย...
แบบรายงานผลการเรียนของนักเรียนพระราชทาน โครงการทุนการศึกษา
...
การแข่งขันกีฬามหกรรมฟุตบอลภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 28 "เฉลิมราชกุมารีสมโภชคัพ" ประจำปี 2557
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ร่วมกับชมรมฟุตบอลสกลนคร ในความอุปถัมภ์ของศรีสุริโยทัยมูลนิธิ โดยการสนับสนุนของสมาคมนักเรียนเก่าสกลราชวิทยานุกูล ได้จัดการแข่งขันกีฬามหกรรมฟุตบอลภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 28 "เฉลิมราชกุมารีสมโภชคัพ" ประจำปี 2557 รายละเอียดดังแนบ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ท่าน และหน่วยงาน ส่วนราชการ ผู้มีจิตอันเป็นกุศล จะร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบเป็นงบประมาณจัดการแข่งขัน ติดต่อที่ฝ่ายการเงินของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตลอดการแข่งขัน...
 
ประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)ประจำปี 2556 ระดับชาติ (07/03/57)>>ดาวน์โหลด>> 
   
ร่าง แบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
...
ประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
...
ขอส่งปฏิทินการดำเนินงานที่ปรับแก้ไขใหม่
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งระยะเวลาการเผยแพร่บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2557 นั้น บั้นนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ ส่งปฏิทินการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือกการใช้ และการจัดซื้อหนังเรียน ปีการศึกษา 2557 และจัดส่งแนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2557 เพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติและพิจารณาเลือกจัดซื้อหนังสือเรียนให้นักเรียนทุกคนใช้ทันก่อนเปิดภาคเรียน ดังแนบ...
 
ประชาสัมพันธ์ โครงการสื่อต้นแบบสำเร็จรูป สร้างองค์ความรู้ สู่ศตวรรษที่ 21ด้วยรูปแบบ Digital Content
ชมรมส่งเสริมการจัดการ ICT เพื่อการเรียนรู้ และ บริษัท สื่อนำศึกษา มีเดียกรุ๊ป ยินดีมอบสื่อต้นแบบสำเร็จรูปให้กับโรงเรียนในสังกัด สพม. 23 ด้วยชุดการสร้าง E-Book 5 หน้า ใส่ภาพ VDO มีเสียง + แบบทดสอบ 10 ข้อ จำนวน 1 รูปแบบ โรงเรียนในสังกัดโรงเรียนใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ให้ติดต่อตามเอกสารแนบ...
ประชาสัมพันธ์โครงการ Intel Teach 2014
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมมือกับ บริษัท อินเทล ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินโครงการด้านการศึกษาภายใต้ชื่อโครงการ Intel Teach 2014 เพื่อให้เกิดการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในการพัฒนาครูและตอบสนองต่อการพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ โดยได้จัดการอบรมขึ้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ ...
แจ้งโรงเรียนแวงพิทยาคมเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกำหนด TOR ด้านการพัฒนาบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
...
 
 
 
 
 
 สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042- 712814, 042- 716287 โทรสาร 042- 714453 E-mail : mattayomsakon@gmail.com