เตรียมพร้อม  สอบ O-Net  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา  2558  ระหว่างวันที่  27 - 28  กุมภาพันธ์  2559   สอบ O-Net  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา  2558  ระหว่างวันที่  6 - 7  กุมภาพันธ์  2559
 

นายเสถียร  แสนอุบล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

                    
ดร.อนุรักษ์ อุปพงษ์             นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์
รอง ผอ.สพม.เขต 23                 รอง ผอ.สพม.เขต 23
 
 
 คณะ อ.ก.ค.ศ.
     บทบาทและหน้าที่
     รายงานการประชุม
 คณะ กพท.
     บทบาทและหน้าที่
     ระเบียบวาระการประชุม
     รายงานการประชุม
 คณะ ก.ต.ป.น.
     บทบาทและหน้าที่
 
 
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานเลขาธิการ
     สภาการศึกษา
 
 สำนักงานคณะกรรมการ
     การอุดมศึกษา

 สำนักงานคณะกรรมการ
     การอาชีวศึกษา

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
     ขั้นพื้นฐาน

 กลุ่มสารสนเทศ สนผ. สพฐ.
 สำนักงานรัฐมนตรี
 สำนักงาน ก.ค.ศ.
 สำนักงาน กศน.
 สำนักบริหารงานคณะกรรมการ
     ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 สมศ.
 สทศ.
 กยศ.
 กบข.
 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 สำนักงาน สกสค.
 สพป.สกลนคร เขต 1
 สพป.สกลนคร เขต 2
 สพป.สกลนคร เขต 3
 สกสค.สกลนคร
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

   

>>ดาวน์โหลด >> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน(19/06/58)

   

>>ดาวน์โหลด >> โปรแกรมตรวจข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบกลาง ระดับ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 (02/03/58)

   

>>ดาวน์โหลด >> Power Point นำเสนอสหวิทยาเขต

   

>>ดาวน์โหลด >> บัญชีแนบท้าย(แก้ไข)ประกาศแต่งตั้งโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง(15/10/57)

   

>>ดาวน์โหลด >> ประกาศแต่งตั้งโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง(29/9/57)

   

>>ดาวน์โหลด >> นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ สพม.23 (19/02/57)

   

>>ดาวน์โหลด >> คู่มือใช้งานระบบ e-office (07/01/57)
 
 
 
 
 
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนโควต้าเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559
รายละเอียดตามเอกสารแนบ...
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา (10 ก.พ. 59)
...
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา (3 ก.พ. 59)
...
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนสังคมศึกษา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ (29 ม.ค. 59)
...
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ (26 ม.ค. 59)
...
 
 
แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2559>>รายการทั้งหมด>> 
เอกสารบรรยายอบรมพัสดุ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558>>ดาวน์โหลด>> 
หนังสือปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการเงิน>>ดาวน์โหลด>> 
   
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี ๒๕๕๙
ด้วย สพฐ. ได้โอนเงิน งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาราชการสำหรับครูและนักเรียนที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม พัทยาการ์เด้นท์ จังหวัดชลบุรี ในโครงการอบรมเชิงฏิบัติการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น และการประกวดภาพยนตร์สั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕จึงขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และส่งเอกสารการขอเบิกจ่ายมายัง สพม.เขต ๒๓ เพื่อจะได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ...
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี ๒๕๕๙
ด้วย สพฐ. ได้โอนเงิน งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ งบลงทุน เพื่อเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เพิ่มเติม) จึงขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และส่งเอกสารการขอเบิกจ่ายมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๓ เพื่อจะได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน...
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายปี 2559
ด้วย สพฐ. ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 เงินอุดหนุนการศึกษาเฉลิมพระราชกุมารี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 3 ทุนๆละ7,500 บาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 จึงขอแจ้งโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับจัดสรรดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง...
 
เอกสาร ID PLAN สพม.เขต 23 สกลนคร (03/11/2558) >>>คลิก>>>
  คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการสถานศึกษา CMSS (05/03/2557)>>ดาวน์โหลด>> 
  แบบฟอร์มใบคำขอต่างๆงานบริหารงานบุคคล >>>คลิก>>>
   
 
ข้อมูลนักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
  คำของบประมาณ รายการครุภัณฑ์ และ รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่วนที่ 1
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่วนที่ 2
  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 11 ข้อ ปี 2558
  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557  แก้ไข
  แบบ ปร. 4 และ ปร. 6 (ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด)
  แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย
 
แบบสอบถามโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
แจ้งโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนร่มเกล้า โรงเรียนท่าแร่ศึกษา อากาศอำนวยศึกษา และโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ...
ขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เรียน ผอ. โรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง ได้แจ้งให้โรงเรียน ขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ทาง e-office แล้ว และ ให้โรงเรียน ส่งสหวิทยาเขต ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 และ สหวิทยาเขต ส่งถึง สพม. 23 ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบนี้ สำหรับโรงเรียน ในโครงการพระราชดำริ ,โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และ โรงเรียนในโครงการพิเศษ ไม่ต้องเสนอของบประมาณประจำปี 2560 เนื่องจาก สพฐ. ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ต่างหากแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ ...
เตรียมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปี 2560-2563
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทุกแห่ง ให้เตรียมการจัดทำข้อมูลการขอตั้งงประมาณ ประจำปี 2560-2563 โดยให้ จัดทำข้อมูล ดังนี้ 1. ให้สหวิทยาเขตทุกเขต เป็นผู้พิจารณาเรียงลำดับ ตามเกณฑ์ฯ และแนวทางการพิจาราณา(ดังแนบ) 2. ให้ดำเนินการตามกรอบแนวทางการขอตั้งบประมาณ ประจำปี 2560 (ดังแนบ) 3. ใช้แบบคำขอตั้งงบประมาณ ห้ามเปลี่ยนแปลง 4. ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน ให้ดูในเอกสารหนังสือแนวทางการจัดตั้งงบประมาณ ปี 60 เว็บ สพฐ. (สำนักนโยบายและแผน ไฟล์ PDF) ส่วนรายละเอียดหนังสือสั่งการอย่างเป็นทางการ จะแจ้งให้โรงเรียนได้ทราบอีกครั้ง จึงแจ้งให้เตรียมการในขั้นต้นก่อนล่วงหน้าก่อน 5. เตรียม ส่งรายละเอียดสรุป แต่ละสหวิทยาเขต ภายในวันทีี 12 พฤศจิกายน 2558 เพื่อสรุปเข้าประชุมคณะกรรมการ ระดับ เขต และ รายงานในระบบให้ทันตามกำหนดต่อไป...
 
 
 
สื่ออบรมหลักสูตรภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ปี 2558 (25/08/2558) >>>คลิก>>>
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโควตาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
สพม.เขต 23 กำหนดสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ในวันที่ 3 ก.พ.2559 เวลา 13.30 น.- 15.30 น. รายละเอียดดังแนบ...
รายละเอียดการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
...
ผลการประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรมฯ ประจำปี 2558 ตัวแทนจังหวัดสกลนคร
...
 
โปรแกรมตรวจข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบกลาง ระดับ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 (02/03/58)>>ดาวน์โหลด>> 
ประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)ประจำปี 2556 ระดับชาติ (07/03/57)>>ดาวน์โหลด>> 
   
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติในหัวข้อ "ความเชื่อ เรื่องเล่า ตำนาน กับ ชาติพันธุ์ในลุ่มน้ำโขง" ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2559...
แจ้งโรงเรียนที่มาประชุมเชิงปฏิบัติการความรู้การสร้างทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 กับตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ
แจ้งคณะครูที่ไปร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการความรู้การสร้างทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 กับตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ ในวันที่ 11 มกราคม 2559 ที่โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร ให้มารับเงินค่าพาหนะได้ที่ ศน.ประทินทิพย์ พรไชยยา ...
คำสั่งที่ 15/2559 ลว 12 มกราคม 2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสมัครสอบทางออนไลน์ การแข่งขันทางวิฃาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 ในระดับโรงเรียน...
 
แบบติดตาม NEdNet (12/08/57)>>ดาวน์โหลด>> 
เบอโทรศัพท์ Call Center NEdNet (12/08/57)>>ดาวน์โหลด>> 
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ สพม.23 (29/07/57)>>ดาวน์โหลด>> 
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.23 (29/07/57)>>ดาวน์โหลด>> 
ระบบงานโครงข่ายไร้สายในโรงเรียน (29/07/57)>>ดาวน์โหลด>> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042- 712814, 042- 716287 โทรสาร 042- 714453 E-mail : mattayomsakon@gmail.com