นายเสถียร  แสนอุบล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

                    
ดร.อนุรักษ์ อุปพงษ์             นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์
รอง ผอ.สพม.เขต 23                 รอง ผอ.สพม.เขต 23
 
 
 คณะ อ.ก.ค.ศ.
     บทบาทและหน้าที่
     รายงานการประชุม
 คณะ กพท.
     บทบาทและหน้าที่
     ระเบียบวาระการประชุม
     รายงานการประชุม
 คณะ ก.ต.ป.น.
     บทบาทและหน้าที่
 
 
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานเลขาธิการ
     สภาการศึกษา
 
 สำนักงานคณะกรรมการ
     การอุดมศึกษา

 สำนักงานคณะกรรมการ
     การอาชีวศึกษา

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
     ขั้นพื้นฐาน

 กลุ่มสารสนเทศ สนผ. สพฐ.
 สำนักงานรัฐมนตรี
 สำนักงาน ก.ค.ศ.
 สำนักงาน กศน.
 สำนักบริหารงานคณะกรรมการ
     ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 สมศ.
 สทศ.
 กยศ.
 กบข.
 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 สำนักงาน สกสค.
 สพป.สกลนคร เขต 1
 สพป.สกลนคร เขต 2
 สพป.สกลนคร เขต 3
 สกสค.สกลนคร
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 

   

>>ดาวน์โหลด >> นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ สพม.23 (19/02/57)
   
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
...
เปิดป้าย”สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑”พร้อมเป็นที่ตั้งปฏิบัติงานปฏิรูปการศึกษา
...
การจัดประชุมสัมนาประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิก
...
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร (26 ก.พ. 59)
...
รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูสอนคณิตศาสตร์ห้องเรียนพิเศษชั้นมัธํยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล (24 ก.พ. 59) แก้ไข
...
 
 
แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2559>>รายการทั้งหมด>> 
เอกสารบรรยายอบรมพัสดุ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558>>ดาวน์โหลด>> 
หนังสือปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการเงิน>>ดาวน์โหลด>> 
   
การโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 งบลงทุน ( ซ่อมแซมบ้านพักครู )
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงอาคารที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบ้านพักครูของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา...
รายงานการเงินประจำเดือน
ด้วยกรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการนำส่งรายงานการเงินประจำเดือนทุกวันที่ 15 ของเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 จึงใคร่ขอความกรุณาหน่วยเบิกจ่าย ทั้ง 3 โรงเรียน ดำเนินการส่งสำเนาหนังสือนำส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมายังกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ภายในวันที่ 5เมษายน 2559 ...
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี ๒๕๕๙
ด้วย สพฐ. ได้โอนเงิน งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาราชการสำหรับครูและนักเรียนที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม พัทยาการ์เด้นท์ จังหวัดชลบุรี ในโครงการอบรมเชิงฏิบัติการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น และการประกวดภาพยนตร์สั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕จึงขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และส่งเอกสารการขอเบิกจ่ายมายัง สพม.เขต ๒๓ เพื่อจะได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ...
 
เอกสาร ID PLAN สพม.เขต 23 สกลนคร (03/11/2558) >>>คลิก>>>
  คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการสถานศึกษา CMSS (05/03/2557)>>ดาวน์โหลด>> 
  แบบฟอร์มใบคำขอต่างๆงานบริหารงานบุคคล >>>คลิก>>>
   
 
ข้อมูลนักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
  คำของบประมาณ รายการครุภัณฑ์ และ รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่วนที่ 1
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่วนที่ 2
  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 11 ข้อ ปี 2558
  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557  แก้ไข
  แบบ ปร. 4 และ ปร. 6 (ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด)
  แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย
 
การรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนตามปฏิทินแนวทางการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ 2559
อ้างถึง หนังสือ ด่วนที่สุด สพม. 23 ที่ ศธ 04253/1924 ลว. 11 เมย. 59 ...
การรายงานข้อมูลในการจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : Ouc)
อ้างถึง หนังสือ สพม. 23 ที่ ศธ 04253/1372 ลว. 11 มีนาคม 2559 เรื่อง การรายงานข้อมูลในการจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : Ouc) ...
แบบสอบถามโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
แจ้งโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนร่มเกล้า โรงเรียนท่าแร่ศึกษา อากาศอำนวยศึกษา และโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ...
 
 
 
สื่ออบรมหลักสูตรภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ปี 2558 (25/08/2558) >>>คลิก>>>
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโควตาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
สพม.เขต 23 กำหนดสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ในวันที่ 3 ก.พ.2559 เวลา 13.30 น.- 15.30 น. รายละเอียดดังแนบ...
รายละเอียดการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
...
ผลการประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรมฯ ประจำปี 2558 ตัวแทนจังหวัดสกลนคร
...
 
โปรแกรมตรวจข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบกลาง ระดับ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 แก้ไข(07/03/59)>>ดาวน์โหลด>> 
ประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)ประจำปี 2556 ระดับชาติ (07/03/57)>>ดาวน์โหลด>> 
   
เอกสารอบรม "ลดเวลา เพิ่มเวลารู้"
...
การกำกับ ติดตาม และรายงานข้อมูลการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอแจ้งให้สถานศึกษาเลือกใช้และจัดซื้อหนังสือเรียนจากบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 ที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://academic.obec.go.th/texbook/web ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 21 มีนาคม 2559...
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น ม.6
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น ม.6...
 
แบบติดตาม NEdNet (12/08/57)>>ดาวน์โหลด>> 
เบอโทรศัพท์ Call Center NEdNet (12/08/57)>>ดาวน์โหลด>> 
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ สพม.23 (29/07/57)>>ดาวน์โหลด>> 
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.23 (29/07/57)>>ดาวน์โหลด>> 
ระบบงานโครงข่ายไร้สายในโรงเรียน (29/07/57)>>ดาวน์โหลด>> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042- 712814, 042- 716287 โทรสาร 042- 714453 E-mail : mattayomsakon@gmail.com