ดร.อนุรักษ์ อุปพงษ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

                                                           
ดร.อนุรักษ์ อุปพงษ์                      นายประสาร ภูดี               นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์           นายทรงศักดิ์ ไชยชมภู
รอง ผอ.สพม.เขต 23                รอง ผอ.สพม.เขต 23                 รอง ผอ.สพม.เขต 23                 รอง ผอ.สพม.เขต 23
 
 
 คณะ อ.ก.ค.ศ.
     บทบาทและหน้าที่
     รายงานการประชุม
 คณะ กพท.
     บทบาทและหน้าที่
     ระเบียบวาระการประชุม
     รายงานการประชุม
 คณะ ก.ต.ป.น.
     บทบาทและหน้าที่
 
 
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานเลขาธิการ
     สภาการศึกษา
 
 สำนักงานคณะกรรมการ
     การอุดมศึกษา

 สำนักงานคณะกรรมการ
     การอาชีวศึกษา

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
     ขั้นพื้นฐาน

 กลุ่มสารสนเทศ สนผ. สพฐ.
 สำนักงานรัฐมนตรี
 สำนักงาน ก.ค.ศ.
 สำนักงาน กศน.
 สำนักบริหารงานคณะกรรมการ
     ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 สมศ.
 สทศ.
 กยศ.
 กบข.
 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 สำนักงาน สกสค.
 สพป.สกลนคร เขต 1
 สพป.สกลนคร เขต 2
 สพป.สกลนคร เขต 3
 สกสค.สกลนคร
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

   

>>ดาวน์โหลด >> นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ สพม.23 (19/02/57)

   

>>ดาวน์โหลด >> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2557 (20/01/57)

   

>>ดาวน์โหลด >> คู่มือใช้งานระบบ e-office (07/01/57)
 
แจ้งสถานที่เข้าร่วมรับฟังการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา
แจ้งสถานที่เข้าร่วมรับฟังการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 สถานที่เป็น ห้องประชุม สพป.สน.1 (อาคาร 2 ตึกนิเทศ) ตรงข้าม สนง.สาธาราณสุขจังหวัดสกลนคร...
 
 
 
 
ประกาศจากโรงเรียนเจริญศิลป์"โพธิ์คำอนุสรณ์"
เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ...
ประชาสัมพันธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาทางวิชาการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ...
ประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เรื่อง การจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2557 รายละเอียดกิจกรรมตามเอกสารแนบ...
ด่วนที่สุด
ศธ 04253/4062 ศธ 04253/4069...
การลงทะเบียนล่วงหน้าการประชุมสัมมนา [สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกาาจังหวัดสกลนคร]
...
 
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศณีนบัตรนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม
ด้วยโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมจะดำเนินการจัดพีธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2555 ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 เวลา 08.30น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม จึงใครขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธี...
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด
เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ...
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด
เรื่อง รายชื่อผู้รับสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก...
 
หนังสือปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการเงิน>>ดาวน์โหลด>> 
   
แจ้งผลการพิจารณามาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ว 53 )
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง...
แจ้งเรื่อง การปรับเงินตาม ว21/2557
ขอแจ้งให้ข้าราชการครูทุกท่านทราบโดยทั่วกัน ในการปรับเงินตาม ว21/2557(ตกเบิก) นั้น การปรับเงินของข้าราชการท่านใดที่เงินตกเบิกไม่ถูกต้องหรือมีปัญหา ทาง สพม.เขต 23 กำลังตรวจสอบเพิ่มเติมและขอความกรุณาให้ สพม.เขต 23ตรวจสอบและจะทำการเบิกเพิ่มเติมให้โดยด่วน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ...
แจ้งการโอนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำและเงินปรับตาม ว21/2557 เดือนกรกฎาคม 2557 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557
แจ้งการโอนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำและเงินปรับตาม ว21/2557 เดือนกรกฎาคม 2557 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557...
 
ลูกจ้างประจำออกจากราชการ เนื่องจากเกษียณอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (14/05/57)>>ดาวน์โหลด>> 
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการสถานศึกษา CMSS (05/03/2557)>>ดาวน์โหลด>> 
ประกาศพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ปี 2556 >>ดาวน์โหลด>> 
   
 
ข้อมูลนักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557  แก้ไข
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) เล่มที่ 4/6
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์, ครุภัณฑ์ห้องสมุด) เล่มที่ 5/6
  แบบ ปร. 4 และ ปร. 6 (ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด)
  รายการประมาณราคา  ปีงบประมาณ 2557  ราคาวัสดุและค่าแรง (ให้โรงเรียนดาวน์โหลดไฟล์ password = designobec)
  แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย
จำนวนนักเรียนแยกตาม ชั้น เพศ ห้องเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556
จำนวนนักเรียนแยกรายอำเภอ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556
 ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2557 จำนวนนักเรียนแยกตามชั้น เพศ ห้องเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557
 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ปีการศึกษา 2557
 
ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลนักเรียนประจำพักนอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานขอรับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑ ฉบับ ๒. แบบสำรวจรายชื่อครู จำนวน ๑ ฉบับ ...
ด่วนที่สุด เรื่องการรายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า
หนังสือที่ ศธ 04253/4062 ลว. 25 ก.ค. 57 เรื่องการรายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 56-57...
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
แจ้งโรงเรียนทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน...
 
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ ๒
...
แนงทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน
...
การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง (ราคากลางก่อสร้างที่หัวหน้าหน่วยงานได้เห็นชอบราคากลางที่คณะกรรมการกำหน
...
 
 

เพลงเอกลักษณ์ไทยทั้งหมด>>>Download>>>>
 
การแข่งขันมหกรรมกีฬาจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2557
ขอเชิญร่วมมือส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน มหกรรมกีฬาจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2557 และขอเชิญผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน่ประชุมจับสลากแบ่งสาย ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสกลนคร...
การดำเนินการตามโครงการ "หนึ่งใจ..ติวให้น้อง" ปี 2557
...
รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์
...
 
ประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)ประจำปี 2556 ระดับชาติ (07/03/57)>>ดาวน์โหลด>> 
   
เชิญประธานสหวิทยาเขตสังกัด สพม.เขต 23 ประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ
ด้วย สพป.สน.เขต 1 เชิญประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและปรึกษา หารือการดำเนินการจัดงาน ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สน.เขต 1 ...
หลักเกณฑ์และวิธีการ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงาน รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
...
ปฏิทินกำหนดการสอบ O-NET ปีการศึึกษา2557
...
 
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ สพม.23 (29/07/57)>>ดาวน์โหลด>> 
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.23 (29/07/57)>>ดาวน์โหลด>> 
ระบบงานโครงข่ายไร้สายในโรงเรียน (29/07/57)>>ดาวน์โหลด>> 
ประชาสัมพันธ์จากศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น
เรื่อง โครงการแข่งขันสุดยอดครูไทย ICT 2557 ครั้งที่ 1 รายละเอียดตามเอกสารแนบ...
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง แจ้งการปรับเพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ตโครงการ MOENet จาก 2 Mbps หรือ 4Mbps เป็น 10 Mbps โดยให้โรงเรียนตรวจสอบความเร็วได้ที่ http://www.speedtest.net และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ MOENet ที่ http://www.chk.moe.go.th ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 รายละเอียดตามเอกสารแนบ...
แจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2557
...
 
 
 
 
 
 
 สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042- 712814, 042- 716287 โทรสาร 042- 714453 E-mail : mattayomsakon@gmail.com