"แจ้งเลื่อนการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ที่พร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ จากเดิมวันที่ 28  สิงหาคม  2557  -  5  กันยายน  2557  เป็นวันที่  15 - 22  กันยายน  2557"

ดร.อนุรักษ์ อุปพงษ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

                                                           
ดร.อนุรักษ์ อุปพงษ์                      นายประสาร ภูดี               นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์           นายทรงศักดิ์ ไชยชมภู
รอง ผอ.สพม.เขต 23                รอง ผอ.สพม.เขต 23                 รอง ผอ.สพม.เขต 23                 รอง ผอ.สพม.เขต 23
 
 
 คณะ อ.ก.ค.ศ.
     บทบาทและหน้าที่
     รายงานการประชุม
 คณะ กพท.
     บทบาทและหน้าที่
     ระเบียบวาระการประชุม
     รายงานการประชุม
 คณะ ก.ต.ป.น.
     บทบาทและหน้าที่
 
 
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานเลขาธิการ
     สภาการศึกษา
 
 สำนักงานคณะกรรมการ
     การอุดมศึกษา

 สำนักงานคณะกรรมการ
     การอาชีวศึกษา

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
     ขั้นพื้นฐาน

 กลุ่มสารสนเทศ สนผ. สพฐ.
 สำนักงานรัฐมนตรี
 สำนักงาน ก.ค.ศ.
 สำนักงาน กศน.
 สำนักบริหารงานคณะกรรมการ
     ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 สมศ.
 สทศ.
 กยศ.
 กบข.
 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 สำนักงาน สกสค.
 สพป.สกลนคร เขต 1
 สพป.สกลนคร เขต 2
 สพป.สกลนคร เขต 3
 สกสค.สกลนคร
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

   

>>ดาวน์โหลด >> ประกาศแต่งตั้งโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง(29/9/57)

   

>>ดาวน์โหลด >> คู่มือนิเทศติดตามคณิตศาสตร์ จุดเน้น ผลสัมฤทธิ์(16/9/57)

   

>>ดาวน์โหลด >> นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ สพม.23 (19/02/57)

   

>>ดาวน์โหลด >> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2557 (20/01/57)

   

>>ดาวน์โหลด >> คู่มือใช้งานระบบ e-office (07/01/57)
 
แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่องการอบรมครูวิทยุสื่อสาร
ให้บุคคลที่จะเข้ารับการอบรมครูวิทยุสื่อสาร ในวันที่ 27 กันยายน 2557 ณ โรงแรมแกรนด์พาเลช เตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการอบรมดังนี้ 1.วิทยุสื่อสาร โรงเรียนละ 2 เครื่อง 2.คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โรงเรียนละ 1 เครื่อง 3.รุปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1.5 นิ้ว คนละ 2 แผ่น...
 
 
 
 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 หน่วยคัดเลือกที่ 2
...
ส่งแบบสำรวจโครงการติดตามโครงข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับโรงเรียน
...
ประกาศจากโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา
เรื่อง สอบราคาจ้างเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงภายในโรงเรียน จากเดิม 160 KVA เป็น 250 KVA รายละเอียดตามเอกสารแนบ...
ประกาศจากโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ...
ประกาศจากโรงเรียนลำปลาหางวิทยา
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ...
 
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด
เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ...
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด
เรื่อง รายชื่อผู้รับสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก...
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด
เรื่อง การเลือกตั้งผู็แทนสมาชิก ประจำปี 2556-2557...
 
เอกสารบรรยายอบรมพัสดุ วันที่ 11 กรกฏาคม 2557>>ดาวน์โหลด>> 
หนังสือปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการเงิน>>ดาวน์โหลด>> 
   
มาตรการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
...
เงินตกเบิกปรับเงิน ว21/2557(เพิ่มเติม)
เงินตกเบิกปรับเงิน ว21/2557( เพิ่มเติม )โอนเงินพร้อมกับเงินเดือนวันที่ 25 กันยายน 2557รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้(หากตรวจสอบจำนวนเงินแล้วถ้าผิดพลาดให้แจ้งมาที่ คุณมณีรัตน์ พงษ์ศรีรัตน์ เบอร์โทร.085-4795983)...
แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ศธ 04002/ ว 2112
เพื่อเป็นค่าพาหนะของผู้เข้ารับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติานผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม...
 
ลูกจ้างประจำออกจากราชการ เนื่องจากเกษียณอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (14/05/57)>>ดาวน์โหลด>> 
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการสถานศึกษา CMSS (05/03/2557)>>ดาวน์โหลด>> 
ประกาศพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ปี 2556 >>ดาวน์โหลด>> 
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด
...
แจ้งทุกโรงเรียนเข้าระบบเลื่อนขั้นเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์
แจ้งทุกโรงเรียนเข้าระบบเลื่อนขั้นเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนโดยให้ไปลงวันลาหากไม่มีวันลาให้ "กรอกเลข 0 " และให้กรอกคะแนนประเมินแล้วบันทึก โดยไม่ต้องยืนยัน หากมีข้อสงสัยติดต่อ คุณ จีรวรรณ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด
...
 
ข้อมูลนักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 11 ข้อ ปี 2558
  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557  แก้ไข
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) เล่มที่ 4/6
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์, ครุภัณฑ์ห้องสมุด) เล่มที่ 5/6
  แบบ ปร. 4 และ ปร. 6 (ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด)
  รายการประมาณราคา  ปีงบประมาณ 2557  ราคาวัสดุและค่าแรง (ให้โรงเรียนดาวน์โหลดไฟล์ password = designobec)
  แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย
จำนวนนักเรียนแยกตาม ชั้น เพศ ห้องเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556
จำนวนนักเรียนแยกรายอำเภอ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556
 ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2557 จำนวนนักเรียนแยกตามชั้น เพศ ห้องเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557
 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ปีการศึกษา 2557
 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557
 
ด่วนที่สุด การกรอกข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษาในระบบ e-Mes
อ้างถึง หนังสือ สพม. เขต ๒๓ ที่ ศธ ๐๔๒๕๓/๔๗๑๕ ลว. ๓ กันยายน ๒๕๕๗...
การกรอกข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษาในระบบ e-Mes
อ้างถึง หนังสือ สพม. เขต ๒๓ ๐๔๒๕๓/๔๗๑๕ ลว. ๓ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง การกรอกข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษาในระบบ e-Mes...
สำรวจข้อมูลสิ่งก่อสร้างด้านกีฬาและนันทนาการที่สามารถใช้พื้นยางสังเคราะห์
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง สำรวจข้อมูลสิ่งก่อสร้างด้านกีฬาและนันทนาการที่สามารถใช้พื้นยางสังเคราะห์โรงเรียนในสังกัด เพื่อรวบรวมข้อมูลการใช้ยางพาราเพื่อก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬาและนันทนาการ ...
 
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ ๒
...
แนงทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน
...
การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง (ราคากลางก่อสร้างที่หัวหน้าหน่วยงานได้เห็นชอบราคากลางที่คณะกรรมการกำหน
...
 
 
 
ประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)ประจำปี 2556 ระดับชาติ (07/03/57)>>ดาวน์โหลด>> 
   
คำสั่งที่ 489/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 (ฝ่ายจราจรสถ
...
การติดตามการใช้เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
...
คำสั่งที่ 464/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ประจำเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.)
...
 
แบบติดตาม NEdNet (12/08/57)>>ดาวน์โหลด>> 
เบอโทรศัพท์ Call Center NEdNet (12/08/57)>>ดาวน์โหลด>> 
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ สพม.23 (29/07/57)>>ดาวน์โหลด>> 
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.23 (29/07/57)>>ดาวน์โหลด>> 
ระบบงานโครงข่ายไร้สายในโรงเรียน (29/07/57)>>ดาวน์โหลด>> 
ประชาสัมพันธ์โครงการ Internet for all : 1 ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย
สพฐ. ร่วมกับ DTAC ดำเนินโครงการ Internet for all : 1 ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย โดยการมอบชั่วโมงอินเตอร์เน็ตให้กับโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางที่ขาดแคลนให้ได้มีโอกาศใช้อินเตอร์เน็ต เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ...
ขอเชิญบุคลากรด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกลุ่ม ITEC SPM23
...
ด่วนที่สุด!!!!!! เร่งรัดกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558 และการประกอบชี้แจง
...
 
 
 
 
 
 
 
 สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042- 712814, 042- 716287 โทรสาร 042- 714453 E-mail : mattayomsakon@gmail.com