สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

+ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

วันที่ภาพหัวข้อโหวต
28 พ.ย. 2557การประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2557
ตามที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร กำหนดจัดประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2557 และได้กำหนดให้ผู้ที่สนใจจัดทำบันทึกภาพและเสียงในรูปแบบดีวีดี แต่งกายสุภาพตามความเหมาะสมกับเพลง นำ
2020-ไม่มีผลโหวต-
18 พ.ย. 2557การจำหน่ายหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
สพฐ. ได้จัดทำหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 ราคาสั่งซื้อเล่มละ 13 บาท ราคาปกเล่มละ 15 บาท โรงเรียนที่สนใจสามารถสังจองพร้อมชำระเงินได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ก่
2370-ไม่มีผลโหวต-
18 พ.ย. 2557การคัเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี/นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2558
ตามที่ สพฐ.แจ้งให้ สพท.ทุกเขต ดำเนินการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 เขตละ 1 คน นั้น สพม.เขต 23 ได้ดำเนินการคัดเลือกคัดเลือก นางสาวกชกร ศ
2760-ไม่มีผลโหวต-
17 พ.ย. 2557เอกสารการรับนักเรียนสำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2558
2210-ไม่มีผลโหวต-
31 ต.ค. 2557การประกวดชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558
สพฐ.ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดทำต้นฉบับหนังสือวันเด็กแห่งชาติฯ เพื่อให้ชื่อหนังสือน่าสนใจและเหมาะสมกับวัยของผู้อ่าน ซึ่งเป็นเด็กวัยเรียนจึงเห็นควรให้เด็กได้ช่วยกันเป็นผู้ตั้งชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ
2180-ไม่มีผลโหวต-
30 ต.ค. 2557ผลการประกวดเขียนเรียงความเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
คณะกรรมการฯได้พิจารณาคัดเลือกเรียงความเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หัวข้อ "หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อกับชีวิตของวัยรุ่นยุคไอซีที" เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ แ
1760-ไม่มีผลโหวต-
8 ต.ค. 2557แบบสำรวจรายชื่อนักเรียนชั้น ป.๔-ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (สังกัดอื่น)
2390-ไม่มีผลโหวต-
8 ต.ค. 2557แบบเสนอการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2600-ไม่มีผลโหวต-
6 ต.ค. 2557การประกวดเรียงความเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ด้วยชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสกลนคร มูลนิธิบุคคลพอเพียงร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จัดการประกวดเรียงความเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในหัวข้อ "หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ
2220-ไม่มีผลโหวต-
29 ก.ย. 2557แต่งตั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ นักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน 3 ประเทศ 12 จังหวัด/แขวง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในภูมิภาคอาเซียน
2310-ไม่มีผลโหวต-
15 ก.ย. 2557ขอความร่วมมือส่งเรียงความเข้าประกวดงานมหกรรมเนื่้อโคคุณภาพ:โคขุนโพนยางคำและโคดำภูพานจังหวัดสกลนคร
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร กำหนดจัดงานมหกรรมเนื่้อโคคุณภาพ:โคขุนโพนยางคำและโคดำภูพานจังหวัดสกลนคร ในระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2557 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร โดยกำหนดให้มีการประกวดเรียงความข
2510-ไม่มีผลโหวต-
8 ส.ค. 2557การเตรียมความพร้อมป้องกันการระบาดของโรคติดต่อในช่วงฤดูฝน และโรคติดต่อจากต่างประเทศ
เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันการระบาดของโรคติดต่อในช่วงฤดูฝนและโรคติดต่อจากต่างประเทศ สพม.เขต 23 จึงได้นำเอาข้อมูลแนวทางในการป้องกันฯเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนและประชาชนในพื้
3980-ไม่มีผลโหวต-
4 ส.ค. 2557ข้อมูลนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2557
รายชื่อนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ (นักเรียนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดอื่น) แต่มาเรียนที่โรงเรียนในสังกัด สพม.23
3170-ไม่มีผลโหวต-
1 ส.ค. 2557สำเนาประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2557
3490-ไม่มีผลโหวต-
31 ก.ค. 2557การแข่งขันมหกรรมกีฬาจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2557
ขอเชิญร่วมมือส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน มหกรรมกีฬาจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2557 และขอเชิญผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน่ประชุมจับสลากแบ่งสาย ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสกลนคร
12780-ไม่มีผลโหวต-
25 ก.ค. 2557การดำเนินการตามโครงการ "หนึ่งใจ..ติวให้น้อง" ปี 2557
3390-ไม่มีผลโหวต-
25 ก.ค. 2557รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์
2360-ไม่มีผลโหวต-
24 ก.ค. 2557การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557
2780-ไม่มีผลโหวต-
16 ก.ค. 2557การใช้งานระบบสารสนเทศด้านการศึกษาพิเศษและ การศึกษาสงเคราะห์ (Special Education Technology : SET) (พิการ เรียนรวม)
20830-ไม่มีผลโหวต-
10 ก.ค. 2557ประกาศผลการคัดเลือกโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรมฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย(จังหวัดสกลนคร)
3580-ไม่มีผลโหวต-
7 ก.ค. 2557ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามโครงการเด็กดีมีที่เรียน ปีการศึกษา 2557
สพม.เขต 23 ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการสัมภาษณ์ มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ตามโครงการเด็กดีมี่ที่เรียน และให้ผู้ผ่านสัมภาษณ์ดำเนินการตามเอกสารแนบท้าย โดยให้รายงานตัวทางเว็บไซต์
3300-ไม่มีผลโหวต-
7 ก.ค. 2557การดำเนินการตามโครงการ "หนึ่งใจ..ติวให้น้อง" ปี 2557
ด้วยบริษัทโอสถสภา จำกัด และมูลนิิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมกับจังหวัดสกลนครฯ จัดโครงการ "หนึ่งใจ...ติวให้น้อง" ในกิจกรรม "Osotspa Road to University 2014
3780-ไม่มีผลโหวต-
30 มิ.ย. 2557อนุญาติให้นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2557
2660-ไม่มีผลโหวต-
24 มิ.ย. 2557ตำสั่ง สพม.23 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลเฉลิมพระเกียรติ์ฯ รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดสกลนคร
2870-ไม่มีผลโหวต-
24 มิ.ย. 2557ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน "ภูพานมินิมาราธอนจังหวัดสกลนคร" และการแข่งขันเปตอง "ชิงถ้วยพระราชทาน กว"
ศูนย์กีฬาจังหวัดสกลนคร ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร จะดำเนินการจัดการแข่งขันวิ่ง "ภูพานมินิมาราธอนจังหวัดสกลนคร" ครั้งที่ 1 และการแข่งขันเปตอง ชิงถ้วยประทาน "กว" ของสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้
3370-ไม่มีผลโหวต-
12 มิ.ย. 2557การจัดประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
2910-ไม่มีผลโหวต-
11 มิ.ย. 2557การประกวดแข่งขันโฟล์คซอง
เทศบาลนครสกลนครแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวประกวดแข่งขันโฟล์คซองในโครงการนันทนาการเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2557 "FOLKSONG SAKONNAKHON CONTEST 2014" ผู้ที่สนใจยื่นใบสมัครได้ที่สำนักการศึกษาเทศบาลนครสกลนคร ภ
2200-ไม่มีผลโหวต-
30 พ.ค. 2557ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต้อนรับนักกีฬาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม จะจัดขบวนเกียรติยศต้อนรับนางสาวขวัญฤดี แสงจันทร์ นักกีฬาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ซึ่งเป็นลูกหลานของชาวอำเภอบ้านม่วง จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม
2620-ไม่มีผลโหวต-
29 พ.ค. 2557ชะลอการแข่งขันโครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพรรคการเมือง การเลือกตั้ง
สนง.กกต.ประจำจังหวัด แจ้งชะลอการดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพรรคการเมือง ฯในวันที่ 12 มิ.ย.2557 ณ โรงแรมสกลแกรนด์ พาเลส ออกไปโดยไม่มีกำหนด จึงแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดที่สมัครเข้าร่
1920-ไม่มีผลโหวต-
29 พ.ค. 2557แจ้งกำหนดสอบข้อเขียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งกำหนดการใหม่ของการสอบข้อเขียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2557 ณ สนามสอบ 70 แห่งทั่วประเทศ ติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ www.od
1970-ไม่มีผลโหวต-
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 1] กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 3] 1 2 3
  

 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com