สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

+ กลุ่มมนิเทศติดตามและประเมินผล

วันที่ภาพหัวข้อโหวต
7 พ.ย. 2561PISA ม.1- ม.3 (พฤศจิกายน 2561)
760-ไม่มีผลโหวต-
7 พ.ย. 2561ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2561
เชิญชวนสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมดูงานการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561 ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้
90-ไม่มีผลโหวต-
17 ต.ค. 2561การแข่งขันหุ่นยนต์ประจำปี 2561 "SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2018" ภายใต้ชื่องาน "ROBOT ADVENTURE"
การแข่งขันหุ่นยนต์ประจำปี 2561 "SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2018" ภายใต้ชื่องาน "ROBOT ADVENTURE" ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ http://supremerobotics2018.supremecomplex.com
200-ไม่มีผลโหวต-
4 ต.ค. 2561เกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา
690-ไม่มีผลโหวต-
14 ก.ย. 2561ขอเชิญร่วมส่งผลงามสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดในงามสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ
ขอเชิญร่วมส่งผลงามสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดในงามสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ "Digital Thailand Big Bang 2018"
320-ไม่มีผลโหวต-
29 ส.ค. 2561เครื่องมือประเมินการรู้เรื่องการอ่าน PISA 2561
540-ไม่มีผลโหวต-
7 ส.ค. 2561แนวทางการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัด (ปรับป
450-ไม่มีผลโหวต-
15 ก.ค. 2561เกียรติบัตรอบรมประกัน
1350-ไม่มีผลโหวต-
9 ก.ค. 2561เกียรติบัตรผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น "คุรุชน คนคุณธรรม"
1250-ไม่มีผลโหวต-
6 ก.ค. 2561ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรพี่เลี้ยงช่วยเหลือพาทำโครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ
630-ไม่มีผลโหวต-
5 ก.ค. 2561เอกสารแนบ ศธ04253/2906 ระบบแบบสอบถามออนไลน์
300-ไม่มีผลโหวต-
5 ก.ค. 2561แก้ไขเกียรติประชุมหลักสูตร
1020-ไม่มีผลโหวต-
25 มิ.ย. 2561การแข่งขันหุ่นยนต์ "World Robot Games Thailand Championship 2018"
บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด (INEX) ผู้ผลิตสื่อการศึกษาด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติร่วมกับศูนย์การค้าเชียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี การแข่งขันหุ่นยนต์ "World Robot Games Thailand Championship 2018"
360-ไม่มีผลโหวต-
24 มิ.ย. 2561เกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0
2280-ไม่มีผลโหวต-
19 มิ.ย. 2561การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะ ชุด การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประโยค สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกุสุมา
500-ไม่มีผลโหวต-
15 มิ.ย. 2561เครื่องมือวัดและประเมินผล “การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA”
1320-ไม่มีผลโหวต-
14 มิ.ย. 2561ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ขอประชาสัมพันธ์การแข่งขีนโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2561 สามารถดูรายละเอียดเพื่อเติมที่เว็บไซต์ http://www.gammaco.com/wro
310-ไม่มีผลโหวต-
31 พ.ค. 2561ตัวอย่างข้อสอบ PISA (สำหรับครู)2
710-ไม่มีผลโหวต-
30 พ.ค. 2561ชุดฝึกทักษะการอ่านเขียนไม่ได้
860-ไม่มีผลโหวต-
30 พ.ค. 2561ชุดฝึกทักษะการอ่านเขียนไม่คล่อง
610-ไม่มีผลโหวต-
30 พ.ค. 2561ตัวอย่างข้อสอบ PISA (สำหรับครู)
480-ไม่มีผลโหวต-
30 พ.ค. 2561ตัวอย่างข้อสอบ PISA (สำหรับนักเรียน)
400-ไม่มีผลโหวต-
26 พ.ค. 2561เกียรติบัตร PISA
680-ไม่มีผลโหวต-
23 พ.ค. 2561การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2561
960-ไม่มีผลโหวต-
4 พ.ค. 2561รายงานผลคะแนนการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2560
1310-ไม่มีผลโหวต-
11 เม.ย. 2561หลักสูตรวิทย์ปรับปรุง 2560
1750-ไม่มีผลโหวต-
29 มี.ค. 2561เอกสารการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ฯ
3470-ไม่มีผลโหวต-
16 มี.ค. 2561การอบรมและแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ.ประจำปี 2561
การอบรมและแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ.ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 ณ สนามบินเล็กกองทัพอากาศ เขตตอนเมือง กรุงเทพมหานคร โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมภายในวันที่ 21 ม
1160-ไม่มีผลโหวต-
15 มี.ค. 2561คู่มือการใช้โปรแกรมประมวลผลข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา
1750-ไม่มีผลโหวต-
8 มี.ค. 2561โปรแกรมตรวจข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560 ม. 1 และ ม.2
2040-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2 3 4 5 6
  

 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com