สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

+ Budget School

วันที่ภาพหัวข้อโหวต
10 ก.ย. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 991 (ว 3883)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 991 (ว 3883) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการนักธุรกิจน้อย มีค
410-ไม่มีผลโหวต-
7 ก.ย. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1001 (ว 3936)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1001 (ว 3936) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
250-ไม่มีผลโหวต-
7 ก.ย. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 954 (ว 3732)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 954 (ว 3732) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน, ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
360-ไม่มีผลโหวต-
7 ก.ย. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 712 (ว 3834)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 712 (ว 3834) เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะของผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศ
270-ไม่มีผลโหวต-
7 ก.ย. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 16 (ว 3915)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 16 (ว 3915) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
290-ไม่มีผลโหวต-
7 ก.ย. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 989 (ว 3912)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 989 (ว 3912) (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท รายการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่ง
310-ไม่มีผลโหวต-
7 ก.ย. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 995 (ว 3950)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 995 (ว 3950) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าจัดการเรียนการสอนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนย
300-ไม่มีผลโหวต-
7 ก.ย. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 977 (ว 3882)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 977 (ว 3882) เพื่อเป็นค่าเช่าอินเตอร์เน็ตตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2
220-ไม่มีผลโหวต-
7 ก.ย. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 611 (ว 2386)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 611 (ว 2386) เพื่อให้โรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากลได้ขับเคลื่อนและฝึกประสบการณ์บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการด้วยระบบคุณ
250-ไม่มีผลโหวต-
7 ก.ย. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 759 (ว 3208)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 759 (ว 3208) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot camp) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 18
330-ไม่มีผลโหวต-
7 ก.ย. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 803 (ว 3331)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 803 (ว 3331) เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
230-ไม่มีผลโหวต-
31 ส.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 824 (ว 3435)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 824 (ว 3435) เพื่อเป็นค่าพาหนะและค่าที่พักให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 10 ศิลปินรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน ที่มีผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรี
260-ไม่มีผลโหวต-
31 ส.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 805 (ว 3388)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 805 (ว 3388) เพื่อเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักสำหรับครูเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ครั้งที่ 15 และค่าพา
300-ไม่มีผลโหวต-
31 ส.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 819 (ว 3399)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 819 (ว 3399) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำสารคดีเชิดชูเกียรติครูสายงานการสอน ชุด “ครูดี ศรี สพฐ.” จำนวน 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
310-ไม่มีผลโหวต-
31 ส.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 821 (ว 3387)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 821 (ว 3387)เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง เปิดศักราชใหม่ในการประกันคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลร
340-ไม่มีผลโหวต-
31 ส.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 833 (ว 3461)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 833 (ว 3461) เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง
230-ไม่มีผลโหวต-
31 ส.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 838 (ว 3491)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 838 (ว 3491) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้วิชาว
250-ไม่มีผลโหวต-
31 ส.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 809 (ว 3364)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 809 (ว 3364) เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักให้กับผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนใช้สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Cording at S
250-ไม่มีผลโหวต-
31 ส.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 883 (ว 3556)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 883 (ว 3556) เพื่อจัดสรรให้กับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
240-ไม่มีผลโหวต-
31 ส.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 873 (ว 3543)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 873 (ว 3543) เพื่อดำเนินการขยายผลรูปแบบการประเมินและวิธีการประเมินแบบใหม่ ตามนโนบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
340-ไม่มีผลโหวต-
31 ส.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 850 (ว 3542)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 850 (ว 3542)งบแลกเป้า เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
230-ไม่มีผลโหวต-
31 ส.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 851 (ว 3514)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 851 (ว 3514) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต
340-ไม่มีผลโหวต-
31 ส.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 852 (ว 3545)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 852 (ว 3545) งบแลกเป้า เพื่อสนับสนุนโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
270-ไม่มีผลโหวต-
31 ส.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 843 (ว 3540)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 843 (ว 3540)เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่ และกฎกระทรว
390-ไม่มีผลโหวต-
31 ส.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 828 (ว 3519)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 828 (ว 3519) งบแลกเป้า เพื่อสำหรับดำเนินโครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
310-ไม่มีผลโหวต-
31 ส.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 844 (ว 3541)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 844 (ว 3541)เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมปฏิบัติการผ่านระบบ Video conference
260-ไม่มีผลโหวต-
31 ส.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 911 (ว 3605)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 911 (ว 3605)งบแลกเป้า เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง
280-ไม่มีผลโหวต-
31 ส.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 887 (ว 3666)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 887 (ว 3666)ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
260-ไม่มีผลโหวต-
31 ส.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 860 (ว 3728)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 860 (ว 3728)เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการขับเคลื่
280-ไม่มีผลโหวต-
31 ส.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 914 (ว 3676)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 914 (ว 3676)เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อทำหน้าที่นักจิตวิทยาโรงเรียนป
280-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2 3 4 5 6 7
  

 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com