สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

+ Budget School

วันที่ภาพหัวข้อโหวต
21 ก.พ. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 314 ( ว 653 )
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 314 ( ว653 ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของครูและนักเรียนที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัตการผลิตสื่อภายนตร์สั้น ระหว่างวันที่
580-ไม่มีผลโหวต-
19 ก.พ. 2561การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 300
การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2561 ครั่งที่ 300 ( ว 598 )ค่าใช้จ่ายโครงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( National Test:NT)
430-ไม่มีผลโหวต-
19 ก.พ. 2561การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 284 ( ว600 )
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 284 ( ว 600 ) งบลงทุน เพื่อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับโรงเรียนที่อยู่ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
360-ไม่มีผลโหวต-
5 ก.พ. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 270 ( ว 420 )
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 270 ว.420 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประกวดทักษะภาษาไทยของนักเรียนในแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
380-ไม่มีผลโหวต-
5 ก.พ. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 405 ( ว 268 )
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรระงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 268 งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค Boot Camp รุ่นที่ 13
400-ไม่มีผลโหวต-
5 ก.พ. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 243 ( ว 4133 )
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 คราั้งที่ิ 243 งบอุดหนุน ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษษขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนโรงเรียนปกติและโรงเรียนหน่วยเบิก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ( 30
410-ไม่มีผลโหวต-
29 ม.ค. 2561การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 248 ( ว313 )
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 248 ว.313 เพื่อเป็นค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยง เข้าร่วมการอบรมสัมมนาสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2561
480-ไม่มีผลโหวต-
29 ม.ค. 2561การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 244 ( ว301 )
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 244 ว.301 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
430-ไม่มีผลโหวต-
29 ม.ค. 2561การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 225 ( ส268 )
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 225 เพื่อมอบทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
410-ไม่มีผลโหวต-
9 ม.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 216 ( ว 51 )
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 216 ว.51 งบดำเนินงาน เพื่อดำเนินโครงการยกระดับโรงเรียนในกลุ่มกาญจนาภิเษกวิทยาลัยก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
430-ไม่มีผลโหวต-
9 ม.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 217 ( ว 75 )
การโอนเปลี่ยแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้่งที่ 217 ว.75 งบดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายนในสถานศึกษา ให้มีระบบคุณภาพและระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่
440-ไม่มีผลโหวต-
28 ธ.ค. 2560การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 195 ( ว 5762 )
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 195 ( ว 5762 ) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการจัดการเรียนการสอบปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเ
520-ไม่มีผลโหวต-
20 ธ.ค. 2560การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 166 ( ว 5638 )
การโอนเปลี่ยแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 166 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าเบี้ยเลิี่ยงในการเข้าร่วมประชุมปฏิบัตการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรทางการศึกษาด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์
430-ไม่มีผลโหวต-
20 ธ.ค. 2560การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 164 ( ว 5636 )
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่่ 164 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
420-ไม่มีผลโหวต-
2 พ.ย. 2558แจ้งรหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๕๘)
เรียนผอ.รร.ในสังกัด สพฐ.แจ้งให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันได้แล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในไตรมาสที่ ๑ สำนักงานคณะกรรมมารการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรหัสแหล
2540-ไม่มีผลโหวต-
6 ต.ค. 2558คู่มือการจัดหาประโยชน์จากที่ดิน
เรียน ผอ.รร. ในสังกัด ด้วย สพฐ.ได้ดำเนินการจัดประชุมโครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารจัดการสินทรัพย์ เพื่อจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดทำคู่มือการจัดหาประโยชน์จากที่ด
2080-ไม่มีผลโหวต-
24 ก.ย. 2558การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี ๒๕๕๘
เรียน ผอ.รร.กุดบากฯ สพฐ.ได้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนิ
1580-ไม่มีผลโหวต-
23 ก.ย. 2558การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี ๒๕๕๘
เรียน ผอ.รร.ที่ได้รับจัดสรร ด้วย สพฐ.ได้โอนเงินงบฯปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบดำเนินงาน เพื่อชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคและสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานของโรงเรียน เป็นเงิน ๒๖๐,๐๐๐
2500-ไม่มีผลโหวต-
21 ก.ย. 2558เร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยด่วน
เรียน ผอ.รร.ในสังกัด สพม.23 แจ้งรายงานงบประมาณ งบลงทุน และงบดำเนินงาน ประเภท ค่าปรับปรุงซ่อมแซม และวัสดุ รายการใดที่ยังไม่ผูกพันงบประมาณ ให้รีบดำเนินการโดยด่วน ดังรายละเอียดแนบนี้ สำหรับรายการครุภัณคอ
1810-ไม่มีผลโหวต-
31 ส.ค. 2558แจ้งก่อหนี้ผูกพันงบประมาณที่ได้รับโอนเงิน
เรียน ผอ.รร.ในสังกัด ด้วย สพฐ. แจ้งเรื่องคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบข้อเสนอของสำนักงบประมาณ รายการงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ไม่สามารถลงนามจัดซื
1710-ไม่มีผลโหวต-
24 ส.ค. 2558แจ้งโอนเงินงบกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗
เรียน ผอ.รร. ที่ได้รับจัดสรร ด้วย สพฐ. ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตค
1570-ไม่มีผลโหวต-
24 ส.ค. 2558การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558
เรียน ผอ.รร.ที่ได้รับจัดสรร ด้วยสพฐ. ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2558 แผนงานขยายโอกสาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค
1780-ไม่มีผลโหวต-
18 ส.ค. 2558แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี ๒๕๕๘
เรียน ผอ.รร.ที่ได้รับจัดสรร สพฐ.ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน โครงการเตรียมความพร้อมสู้ประชาคมอาเซียน กิจกรรม สร้างความตระหนักรู้การเตรียมความพร้อม
1630-ไม่มีผลโหวต-
14 ส.ค. 2558แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี ๒๕๕๘
เรียน ผอ.รร.ในสังกัด สพฐ.ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา งบดำเนินงาน เพื่
2570-ไม่มีผลโหวต-
13 ส.ค. 2558การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
เรียน ผอ.รร.ในสังกัด ที่ได้รับจัดสรร ด้วย สพฐ.ได้อนุมัติจัดสรรได้แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายได้ถึงวันทำการวันสุดท้ายของเดือนกันยาย
1870-ไม่มีผลโหวต-
28 ก.ค. 2558แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี ๒๕๕๘
เรียน ผอ.รร.ธาตุนารายณ์วิทยา, โคกสีวิทยาสรรค์ สพฐ.ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ.2558 งบลงทุน เพื่อเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น สำหรับโรงเ
2090-ไม่มีผลโหวต-
27 ก.ค. 2558แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี ๒๕๕๘
เรียน ผอ.รร.ในสังกัดสพม. ๒๓ แจ้งสรรงบประมาณเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ ให้กับโรงเรียนในสังกัด ให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ส่งเอกสารสำเนาก่อหนี้ผูกพันมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึ
1910-ไม่มีผลโหวต-
23 ก.ค. 2558แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. 2558 ที่ ศธ 04002/ ว 2220
เรียนผอ.รร.มัธยมวาริชภูมิ ด้วยสพฐ.ได้อนุมัติเงินโอนเงินงบประมาณ รายการปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรงฯมาให้สพม.23 จึงแจ้งให้ รร. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยยข้อง เพื่อทำการเ
1570-ไม่มีผลโหวต-
16 ก.ค. 2558แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี ๒๕๕๘
เรียน ผอ.รร.ในสังกัดฯด้วย สพฐได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ งบลงทุน ค่าที่ดินและก่อสร้าง อื่น ๆ ให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.๒๓ เพื่อไปดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ ซึ่งมีเงินเหลือจ่ายจากการก่
1710-ไม่มีผลโหวต-
26 มิ.ย. 2558แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี ๒๕๕๘
เรียนผอ.รร.ช้างมิ่งพิทยานุกูล, กุดเรือคำพิทยาคาร, แวงพิทยาคม ด้วยสพฐ. ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อใช้เป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า – ประปา จึง
1490-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2 3 4
  

 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com