สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

+ Budget School

วันที่ภาพหัวข้อโหวต
6 ส.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 751 (ว 3138)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 751 (ว 3138) เพื่อเป็นค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ให้กับโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม
40-ไม่มีผลโหวต-
6 ส.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 742 (ว 3134)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 742 (ว 3134) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายการสอบ PISA 2018 ให้พร้อมเข้ารับการประเมินในเดือนสิงหาคม 2561
50-ไม่มีผลโหวต-
6 ส.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 731 (ว 3021)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 731 (ว 3021) เพื่อเป็นค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 โดยเบิกจ่
50-ไม่มีผลโหวต-
6 ส.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 730 (ว 3023)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 730 (ว 3023) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทยระดับประเทศ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดา
30-ไม่มีผลโหวต-
6 ส.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 718 (ว 2982)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 718 (ว 2982) เพื่อเป็นค่าพาหนะในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ปีการศ
20-ไม่มีผลโหวต-
6 ส.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 712 (ว 3012)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 712 (ว 3012) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวทางปฏิบัติงา
20-ไม่มีผลโหวต-
16 ก.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 717 (ว 2942)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 717 (ว 2942) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2641 ครั้งที่ 2 อ
140-ไม่มีผลโหวต-
16 ก.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 256 ครั้งที่ 703 (ว 2871)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 256 ครั้งที่ 703 (ว 2871) เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา
110-ไม่มีผลโหวต-
16 ก.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 701 (ว 2905)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 701 (ว 2905) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเรียนรวมให้มีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที
90-ไม่มีผลโหวต-
16 ก.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 699 (ว 2881)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 699 (ว 2881) เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต อัตราเดือนละ 15,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (กรกฎาคม-กันยายน 2561)
70-ไม่มีผลโหวต-
12 ก.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 708 (ว 2897)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 708 (ว 2897) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot camp) ระยะท
120-ไม่มีผลโหวต-
12 ก.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 681 (ว 2779)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 681 (ว 2779) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนิเทศ กำกับ ติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษาและขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และกิจกรรม Active Learning
110-ไม่มีผลโหวต-
12 ก.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 678 (ว 2772)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 678 (ว 2772) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผน กำหนดทิศทาง การยกระดับคุณภาพและพั
90-ไม่มีผลโหวต-
12 ก.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 648 (ว 2608)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 648 (ว 2608) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 16 และ รุ่นที่ 17
110-ไม่มีผลโหวต-
12 ก.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 666 (ว 2686)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 666 (ว 2686) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาคุณ
110-ไม่มีผลโหวต-
12 ก.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 665 (ว 2675)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 665 (ว 2675) เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบระมาณ 2561 โดยให้ข้าราชการครูเลือกหลักสูตรผ่านระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูเข้ารั
80-ไม่มีผลโหวต-
12 ก.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 664 (ว 2687)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 664 (ว 2687) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการส่งเสริม “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) และกิจก
90-ไม่มีผลโหวต-
12 ก.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 642 (ว 2567)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 642 (ว 2567) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยและค่าพาหนะของนักวิจัยในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนานวั
90-ไม่มีผลโหวต-
12 ก.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 643 (ว 2564)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 643 (ว 2564) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เพื่อจัดหาหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่มาทดแทนของเดิมที่ถูกฟ้าผ่า ให้กับโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม
140-ไม่มีผลโหวต-
12 ก.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 638 (ว 2523)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 638 (ว 2523) กิจกรรมการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) สิ่งก่อสร้างที่มีราค
90-ไม่มีผลโหวต-
12 ก.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 637 (ว 2525)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 637 (ว 2525) เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ประจ
80-ไม่มีผลโหวต-
19 มิ.ย. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 633 (ว 2459)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 633 (ว 2459) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
110-ไม่มีผลโหวต-
19 มิ.ย. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 628 (ว 2452)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 628 (ว 2452) เพื่อเป็นค่าพาหนะสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้มแข็งเขตพื้นที่การศึกษาในการเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ ปีการศึกษ
90-ไม่มีผลโหวต-
19 มิ.ย. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 624 (ว 2443)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 624 (ว 2443) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยงของผู้เข้าร่วมประชุม เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับน
110-ไม่มีผลโหวต-
12 มิ.ย. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 610 (ว 2312)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 610 (ว 2312) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ศึกษานิเทศก์ในการเข้าร่วมงานโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 ระหว่างว
100-ไม่มีผลโหวต-
12 มิ.ย. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 597 (ว 2249)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 597 (ว 2249) เพื่อเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบ ให้กับโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีที่ประสบวาตภัย
90-ไม่มีผลโหวต-
12 มิ.ย. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 584 (ว 2219)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 584 (ว 2219) สำหรับดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาและเหน่วยงานที่ประสบอุทกภัย และว
100-ไม่มีผลโหวต-
5 มิ.ย. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 570 (ว 2152)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 570 (ว 2152) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะช
130-ไม่มีผลโหวต-
5 มิ.ย. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 601 (ว 2261)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 601 (ว 2261) เพื่อเป็นค่าพาหนะเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการทำหน่วยสมรรถนะหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาอาชีพระยะสั้น และหน่วยความถนัดท
150-ไม่มีผลโหวต-
5 มิ.ย. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 600 (ว 2260)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 600 (ว 2260) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
120-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2 3 4 5 6
  

 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com