สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

+ Budget School

วันที่ภาพหัวข้อโหวต
19 มิ.ย. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 633 (ว 2459)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 633 (ว 2459) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
20-ไม่มีผลโหวต-
19 มิ.ย. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 628 (ว 2452)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 628 (ว 2452) เพื่อเป็นค่าพาหนะสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้มแข็งเขตพื้นที่การศึกษาในการเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ ปีการศึกษ
10-ไม่มีผลโหวต-
19 มิ.ย. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 624 (ว 2443)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 624 (ว 2443) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยงของผู้เข้าร่วมประชุม เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับน
30-ไม่มีผลโหวต-
12 มิ.ย. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 610 (ว 2312)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 610 (ว 2312) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ศึกษานิเทศก์ในการเข้าร่วมงานโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 ระหว่างว
30-ไม่มีผลโหวต-
12 มิ.ย. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 597 (ว 2249)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 597 (ว 2249) เพื่อเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบ ให้กับโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีที่ประสบวาตภัย
20-ไม่มีผลโหวต-
12 มิ.ย. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 584 (ว 2219)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 584 (ว 2219) สำหรับดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาและเหน่วยงานที่ประสบอุทกภัย และว
30-ไม่มีผลโหวต-
5 มิ.ย. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 570 (ว 2152)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 570 (ว 2152) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะช
70-ไม่มีผลโหวต-
5 มิ.ย. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 601 (ว 2261)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 601 (ว 2261) เพื่อเป็นค่าพาหนะเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการทำหน่วยสมรรถนะหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาอาชีพระยะสั้น และหน่วยความถนัดท
80-ไม่มีผลโหวต-
5 มิ.ย. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 600 (ว 2260)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 600 (ว 2260) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
60-ไม่มีผลโหวต-
5 มิ.ย. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 596 (ว 2251)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 596 (ว 2251) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กิจ
80-ไม่มีผลโหวต-
5 มิ.ย. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 593 (ว 2220)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 593 (ว 2220) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และการแนะแนวของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2
60-ไม่มีผลโหวต-
5 มิ.ย. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 588 (ว 2263)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 588 (ว 2263) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและค่ายทักษะชีวิต
70-ไม่มีผลโหวต-
5 มิ.ย. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 580 (ว 2214)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 580 (ว 2214) เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล ปีงบปะมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที
90-ไม่มีผลโหวต-
23 พ.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 535 (ว 1888)
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 535 (ว 1888) เพื่อใช้จัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 6 เดือน
90-ไม่มีผลโหวต-
23 พ.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 532 (ว 1887)
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 532 (ว 1887) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โครงก
100-ไม่มีผลโหวต-
23 พ.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 526 (ว 1868)
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 526 (ว 1868) เพื่อค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารใ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชส
110-ไม่มีผลโหวต-
23 พ.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 523 (ว 1861)
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 523 (ว 1861) เพื่อค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70%) และจัดสรรงบประมาณเพิ่มให้โรงเรียนที
70-ไม่มีผลโหวต-
23 พ.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 521 (ว 1867)
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 521 (ว 1867) เพื่อค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
70-ไม่มีผลโหวต-
23 พ.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 517 (ว 1838)
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 517 (ว 1838) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังคมตามภาระงาน และการติดตามพ
80-ไม่มีผลโหวต-
23 พ.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 507 (ว 1739)
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 507 (ว 1739) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot camp) รุ่น 16-20
70-ไม่มีผลโหวต-
23 พ.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 506 (ว 1753)
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 506 (ว 1753) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของครูและนักเรียนในการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนานักเรียน และครูผู้ดูแลนักเรียนพระราชทาน โคร
70-ไม่มีผลโหวต-
23 พ.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 501 ( ว 1807)
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 501 (ว 1807) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกลุ่มโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นถุรกันดารในสมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ
70-ไม่มีผลโหวต-
23 พ.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 498 ( ว 1719)
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 498 (ว 1719) เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2
70-ไม่มีผลโหวต-
23 พ.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 496 ( ว 1735)
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 496 (ว 1735) เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในอัตราค่าตอบแทนจ้าง 15,000 บาท/คน/เดือน พร้อมเงินสมทบกองทุนประกัน
70-ไม่มีผลโหวต-
23 พ.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 493 ( ว 1720)
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 493 (ว 1720) เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการติดตั้งขยายปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
80-ไม่มีผลโหวต-
23 พ.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 483 ( ว 1628)
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 483 (ว 1628) เพื่อเป็นค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงของครูและนักเรียนที่เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที
70-ไม่มีผลโหวต-
23 พ.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 481 ( ว 1622)
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 481 (ว 1622) เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 8,180 อัตรา ๆ เดือนละ 15,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน
70-ไม่มีผลโหวต-
23 พ.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 468 ( ว 1545)
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 468 (ว 1545) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของครูและนักเรียนที่เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมให้นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9
70-ไม่มีผลโหวต-
23 พ.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 466 ( ว 1537)
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 466 (ว 1537) เพื่อเป็นค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ของผู้ร่วมประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักคณะกรรมการการศึกษ
70-ไม่มีผลโหวต-
23 พ.ค. 2561การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 460 ( ว 1543)
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 460 (ว 1543) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
80-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2 3 4 5
  

 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com