สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

+

วันที่ภาพหัวข้อโหวต
4 ม.ค. 2562เกียรติบัตร การประกวด Best Practice “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สู่กิจกรรม Active Learning สร้างสรรค์นวัตกรรมนำประเทศไทย 4.0
370-ไม่มีผลโหวต-
27 ธ.ค. 2561การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562
500-ไม่มีผลโหวต-
24 ธ.ค. 2561ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2562
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบยประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2562
250-ไม่มีผลโหวต-
14 ธ.ค. 25615875การอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย 2562
640-ไม่มีผลโหวต-
14 ธ.ค. 25615868ขอให้รายงานข้อมูลตามแบบรับรองผลการตรวจสอบการรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน
720-ไม่มีผลโหวต-
14 ธ.ค. 25615870เชิญประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง
770-ไม่มีผลโหวต-
14 ธ.ค. 25615867การประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนการอบรมครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค
680-ไม่มีผลโหวต-
14 ธ.ค. 25615866การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยประจำปี2562
720-ไม่มีผลโหวต-
14 ธ.ค. 25615865การดำเนินการของสถานศึกษาเพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษฯ
330-ไม่มีผลโหวต-
14 ธ.ค. 25615864การรับเด็กเข้าศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
320-ไม่มีผลโหวต-
14 ธ.ค. 25615863ขอให้จัดงานเปิดรั้วโรงเรียน
250-ไม่มีผลโหวต-
14 ธ.ค. 25615862แนวทางการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพในระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ
380-ไม่มีผลโหวต-
13 ธ.ค. 25615853ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์ฯ
260-ไม่มีผลโหวต-
13 ธ.ค. 25615842การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย2562
190-ไม่มีผลโหวต-
13 ธ.ค. 25615843ขอเชิญเข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก2562
260-ไม่มีผลโหวต-
12 ธ.ค. 25615728ขอเชิญร่วมประชุม
710-ไม่มีผลโหวต-
12 ธ.ค. 25615825ขอความอนุเคราะห์สนามแข่งขันสอบวิชาการนานาชาติ รอบแรก
410-ไม่มีผลโหวต-
12 ธ.ค. 2561582การจัดสรรงบประมาณ2561
450-ไม่มีผลโหวต-
12 ธ.ค. 25615821ขอความร่วมมือส่งบุคคลเข้าอบรม
450-ไม่มีผลโหวต-
12 ธ.ค. 25615820การรายงานชั่วโมงการสอน2561ครั้งที่2
440-ไม่มีผลโหวต-
12 ธ.ค. 25615819สัญญาค้ำประกัน(สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ)
190-ไม่มีผลโหวต-
12 ธ.ค. 25615817การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ.
240-ไม่มีผลโหวต-
12 ธ.ค. 25615812แนะแนวการศึกษาโครงการนักศึกษาทุนทวิภาคี รุ่นที่ 8
190-ไม่มีผลโหวต-
12 ธ.ค. 25615806เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
180-ไม่มีผลโหวต-
12 ธ.ค. 25615804ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับวันัยข้าราชการครูฯ
270-ไม่มีผลโหวต-
12 ธ.ค. 2561รางวัล MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2559
280-ไม่มีผลโหวต-
12 ธ.ค. 25615802การรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยและสถานศึกษา
310-ไม่มีผลโหวต-
11 ธ.ค. 2561เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง โดยนายกฤษพงศ์ อยู่เย็น
300-ไม่มีผลโหวต-
11 ธ.ค. 2561เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบกลุ่มร่วมมือของโรงเรียนวัดสุทธิมงคล โดยนายนรงณ์ เห็นหลอด
380-ไม่มีผลโหวต-
11 ธ.ค. 25615724การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน
360-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 55 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
  

 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com